Profil naukowy Wydziału Zarządzania jest wynikową powołanej struktury organizacyjnej, wymogami jakości procesu dydaktycznego oraz indywidualnych zainteresowań naukowych pracowników.

Do głównych tematów realizowanych w ramach badań na Wydziału Zarządzania należą:

Podstawowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem

 • współczesne koncepcje zarządzania,
 • strategie marketingowe przedsiębiorstw w szczególności na rynku dóbr i usług industrialnych,
 • dynamiczny model kształtowania strategii uwzględniający wrażliwość rynku,
 • system controllingu i rachunkowość zarządcza,
 • zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • przewagi konkurencyjne – klasyfikacja, obszary i sposoby ich kształtowania,
 • poszukiwanie modelu firmy XXI wieku,
 • współczesny marketing, zarządzanie relacjami z uczestnikami rynku,
 • współczesne systemy logistyczne,
 • innowacje a zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem,
 • zagadnienie dojrzałości innowacyjnej i sposoby jej budowania,
 • przedsiębiorstwo jako element systemu edukacyjnego współczesnego społeczeństwa.

Procesy informacyjno-decyzyjne małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu klientami

 • selekcjonowanie informacji najważniejszych z punktu widzenia zarządzania relacjami z klientami na podstawie doświadczeń pracowników „pierwszej linii” marketingu firmy.
 • wykorzystanie merytorycznych treści specjalizowanych portali internetowych do obniżania kosztów działalności małych i średnich przedsiębiorstw ,
 • doskonalenie procesów planowania strategicznego w oparciu o dostęp do pełniejszej informacji o konkurencyjnych wyrobach i usługach oraz analizę wiedzy o innowacjach w unijnych i krajowych bazach danych.
 • usprawnianie kanałów informacyjnych zapewniających przepływy danych pomiędzy przedsiębiorstwami dla wzmocnienia ich konkurencyjności
 • optymalizacja zasobów oraz kształtu oferty marketingowej, pogłębiona segmentacja i hipersegmentacja.
 • poszukiwanie sposobów wzmacniania firm sektora MŚP dla ułatwienia im penetracji rynków zagranicznych poprzez poszerzenie dostępu do informacji.

Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej

 • aspekty koncentracji zarządzania przedsiębiorstwami na przykładzie przedsiębiorstw mleczarskich
 • organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach
 • znaczenie marki jako narzędzia komunikacji z otoczeniem
 • produkt ekologiczny oraz możliwości jego kształtowania w procesie marketingu ekologicznego.

Zastosowanie portali internetowych dla potrzeb planowania i zarządzania marketingowego sektora MŚP

 • zastosowanie narzędzi klasy business intelligence (BI) dla wspomagania procesu podejmowania decyzji strategicznych,
 • idea sieci migrujących w powiązaniu z e-handlem i e-logistyką,
 • metodyka obiektywizacji oceny sytuacji przedsiębiorstw w przekroju obiektowym,
 • badania rozwoju zastosowań technologii informacyjnej regionu w aspekcie potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw

 • identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa kreujących instrumenty konkurowania,
 • model zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie,
 • charakterystyka sfery zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jako kluczowego zasobu niematerialnego decydującego o przewadze konkurencyjnej,
 • identyfikacja i ocena uwarunkowań finansowania inwestycji w zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa,
 • ocena swobody finansowej jako czynnika wpływającego na rozwój przedsiębiorstwa,
 • identyfikacja czynników determinujących pozyskiwanie środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Makro i mikroekonomiczne problemy rozwoju regionalnego

 • procesy rozwoju gospodarczego Polski na tle innych krajów UE;
 • uwarunkowania strukturalne, w tym sektorowe i przestrzenne, rozwoju gospodarczego;
 • procesy konwergencji i dywergencji ekonomicznej (w ujęciu międzynarodowym oraz regionalnym i lokalnym);
 • obszary rozwijające się i opóźnione w rozwoju w Polsce;
 • czynniki rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem zasobów niematerialnych, w tym kapitału ludzkiego i społecznego;
 • powiązania sieciowe w rozwoju przedsiębiorczości i koncepcje terytorialnej organizacji działalności gospodarczej.

Problematyka podatkowa, w tym:

 • Wpływ podatków lokalnych na rozwój ekonomiczny i gospodarczy gmin,
 • Korzyści podatkowe przedsiębiorstw działających w specjalnej strefie ekonomicznej (gminnej).
 • Jawność źródeł dochodów przedsiębiorstw a stopa podatkowa
 • Oazy i raje podatkowe, Przestępczość podatkowa.
 • Struktura obciążeń podatkowych przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnej strefie ekonomicznej.

Ponadto:

 • Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością,
 • Problemy i metody badania satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstw usługowych.
 • Internet jako narzędzie wspierania przedsiębiorczości.
 • Stan i perspektywy rozwoju rynku usług telefonii komórkowej.