Stypendium Ministra

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2018 r.

Aktualne informacje na stronie:
http://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-materialna/stpendia-mnisw-za-wybitne-osiagniecia

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów (link do strony MNiSW oraz wzoru wniosku)

Regulamin / Wzory druków

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
załącznik nr 1 do Regulaminu ``Zasady obliczania dochodu oraz dokumentowania sytuacji materialnej w rodzinie``
załącznik nr 2 do Regulaminu ``Szczegółowe zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe oraz dokumentowania tych osiągnieć do stypendium rektora``
WZORY DRUKÓW obowiązujących od 01.10.2019 roku

wzór nr 1 
wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 
wzór nr 1a 
wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (studenta I roku studiów I stopnia)
wzór nr 2 
oświadczenie – załącznik do wniosku nr 1a o stypendium rektora dla studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia UTP
wzór nr 3 
wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
wzór nr 4 
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
wzór nr 5 
wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
wzór nr 6 
wniosek o przyznanie zapomogi
wzór nr 7
wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta (pokój 2-osobowy)
wzór nr 7a
wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta (pokój 1-osobowy)
wzór nr 8
zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym …
wzór nr 8a
zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
wzór nr 9
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
wzór nr 10
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
wzór nr 11
wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego*) w dochodzie rodziny (załącznik do wniosku nr 4)
wzór nr 12
oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
wzór nr 17
oświadczenie studenta/doktoranta o zrzeczeniu się prawa do odwołania