Uchwały Senatu UTP dotyczące ECTS

Dług punktowy

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów powstał w 1989 roku w ramach programu LLP/Erasmus. Jedną z podstawowych funkcji ECTS jest ocena postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a obecnie służy także do budowy programów studiów, prowadzenia studenta przez proces kształcenia, jego rejestracji na kolejne lata studiów, ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych w innej uczelni w kraju i/lub za granicą, zmianę uczelni, a także wspiera uznawanie osiągnięć zdobytych podczas kolejnych stopni kształcenia. Punkty ECTS są miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Przyznawane są za zaliczony przedmiot udokumentowany wpisaną oceną lub zaliczeniem. Punkty przyznawane są także za przygotowanie pracy dyplomowej oraz za praktyki, jeśli stanowią one integralną część studiów.

Nakładowi pracy niezbędnemu do zaliczenia roku studiów przyporządkowano umownie 60 punktów ECTS, na semestr przypada z reguły połowa – 30 punktów ECTS. Podstawowym kryterium decydującym o przypisaniu określonej liczby punktów do danego przedmiotu nie jest więc liczba godzin zajęć przeznaczona na jego realizację, a przede wszystkim czas niezbędny do opanowania wiedzy, umiejętności oraz nabycia kompetencji określanych jako efekty kształcenia, które zostały wskazane w opisie danego przedmiotu. Punkty nie eliminują stopni, które są stosowane do oceny poziomu wiedzy studenta. Punkty ECTS są stałe dla danego przedmiotu i otrzymują je wszyscy studenci, którzy uzyskali zaliczenie, niezależnie od oceny.

Ważnymi dokumentami, które określają zasady i sposób stosowania punktów ECTS są: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. Nr 201 poz. 1187) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370).

ZASADY PRZYPORZĄDKOWYWANIA PUNKTÓW ECTS:

System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki stosowaniu następujących “narzędzi”:

  1. Punkty ECTS przyporządkowane przedmiotom (cyklom zajęć); podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć); w systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom, semestr – 30 punktom, a trymestr – 20 punktom.
  2. “Katalog przedmiotów” przedstawiający dokładny opis zajęć oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć).
  3. “Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement) przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta (do tego dokumentu często trzeba załączyć “Wykaz zaliczeń” opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej).
  4. “Wykaz zaliczeń” (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS; wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca; uczelnia macierzysta uznaje punkty uzyskane przez studenta w innych uczelniach w ten sposób, że punkty otrzymane za zaliczone przedmioty (cykle zajęć) zastępują punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów.

Przewodnik ECTS:

Więcej informacji na stronie:

http://www.erasmus.org.pl

* Opiekun na WZ ds. Domów Studenta: dr Krzysztof Grochowski – najważniejsze informacje ze strony UTP w Bydgoszczy [zobacz]

Do obowiązków opiekunów należy:

  • przekazywanie studentom podstawowych wiadomości o toku i organizacji studiów, obowiązujących w Uniwersytecie przepisach;
  • zapoznanie się z warunkami materialnymi, ewentualnymi trudnościami w nauce, zainteresowaniami i predyspozycjami każdego studenta;
  • wdrażanie studentów do samodzielnego opanowania wiedzy poprzez kształtowanie umiejętności organizowania pracy własnej, pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pomocy naukowych;
  • współdziałanie z organami samorządu studenckiego (przede wszystkim ze starostą roku) oraz organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi w Uniwersytecie we wszystkich sprawach socjalno-bytowych studentów;
  • przekazywanie organom Uniwersytetu opinii i wniosków studentów we wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem oraz w sprawach socjalno-bytowych studentów.

REGULAMIN STUDIÓW

OPIEKUN ROKU I PRAKTYK

§ 7

1. W celu usprawnienia organizacji procesu dydaktycznego dziekan po zasięgnięciu opinii organów samorządu studenckiego powołuje opiekunów lat na wszystkich formach studiów i studenckich praktyk zawodowych oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością.

2. Opiekunami mogą być doświadczeni nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie.

3. Do obowiązków opiekunów lat należy:

1) przekazywanie studentom I roku w pierwszym dniu zajęć podstawowych wiadomości o toku i organizacji studiów, w tym warunkach zaliczenia semestru/roku (system ECTS) obowiązujących w Uniwersytecie,

2) zapoznanie się z warunkami materialnymi, ewentualnymi trudnościami w nauce, dysfunkcjami, zainteresowaniami i predyspozycjami każdego studenta,

3) wdrażanie studentów do samodzielnego opanowania wiedzy poprzez kształtowanie umiejętności organizowania pracy własnej, pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pomocy naukowych, w tym osobom niepełnosprawnym,

4) współdziałanie z organami samorządu studenckiego, ze starostą roku/grupy oraz z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi w Uniwersytecie we wszystkich sprawach socjalno-bytowych studentów,

5) przekazywanie organom Uniwersytetu opinii i wniosków studentów we wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem oraz w sprawach socjalno-bytowych studentów,

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – usprawiedliwianie nieobecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów.

Wszystkich studentów obowiązuje KODEKS ETYKI STUDENTA:

Kodeks Etyki Studenta

Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich

w Bydgoszczy

My, studenci Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne. Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy. Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika. Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§ 1

1. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.

2. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawoszkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§ 2

1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.

2. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.

3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§ 3

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

1) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;

2) szanować prawa i zwyczaje akademickie;

3) dbać o godność i honor studenta.

§ 4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

1) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;

2) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6

Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7

1. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.

2. Odnosić się do pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem.

§8

Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.

Studenci, którzy zobligowani są do wyrównania różnic programowych, proszeni są o kontakt z Panią dr Moniką Klemke-Pitek.

Podania powinny być wypełnione komputerowo!

Materiały e-learningowe znajdziecie na naszej stronie: