Zarządzanie – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Spis treści:

Opis kierunku studiów

Studia magisterskie II stopnia na kierunku Zarządzanie zostały stworzone zarówno dla absolwentów innych kierunków I stopnia, chcących zdobyć wiedzę z zarządzania jak i dla studentów kierunków pokrewnych zarządzaniu chcących poszerzyć już posiadaną wiedzę o zagadnienia z zakresu:

 • definiowania i interpretowania współczesnych problemów zarządzania,
 • identyfikacji i wyboru koncepcji i metody zarządzania w kontekście sytuacji oraz problemów współczesnych organizacji,
 • zarządzania strategicznego w różnych jednostkach gospodarczych,
 • zarządzania procesami,
 • marketingu międzynarodowego,
 • rachunkowości zarządczej,
 • systemów informacyjnych zarządzania,
 • zarządzania projektami,
 • rozwoju kapitału ludzkiego.

Kształcenie studentów w obszarze nauk o zarządzaniu rozpoczęło się w UTP w Bydgoszczy w roku 1995. Prowadzone było na początku na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska a potem na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.

Odrębny Wydział Zarządzania został powołany 1 września 2007 roku. Kierunek uzyskał wielokrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wysoka jakość kształcenia na kierunku Zarządzanie na I i II stopniu potwierdzone zostały w roku 2020 certyfikatami „Studia z Przyszłością”  nadanymi przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

Znak jakości kształcenia "Studia z przyszłością"

Specjalności i tryb kształcenia

Czas trwania studiów : 2 lata

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Studiując studia magisterskie II stopnia na kierunku Zarzadzanie możesz wybrać jedną z sześciu specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie logistyką,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • rachunkowość dla menedżerów,
 • zarządzanie agrobiznesem.

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów komputerowych Wydziału Zarządzania.

W jaki sposób kształcimy?

W trakcie kształcenia będziesz studiował zagadnienia z obszaru ekonomii oraz nauk o zarządzaniu i pozyskasz wiedzę oraz umiejętności m.in.:

 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania,
 • oceny wpływu otoczenia na organizację,
 • przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych,
 • organizowania pracy zespołowej,
 • skutecznego komunikowania się i negocjowania,

podejmowania wyzwań badawczych (zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Zarządzanie?

Po studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie będziesz specjalistą na stanowiskach w obszarze zarządzania gotowym do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla. Są to doskonałe studia dla przyszłych przedsiębiorców jak i doradców oraz konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Dlaczego warto studiować na Zarządzaniu na UTP w Bydgoszczy?

 • Zarządzanie II stopnia są wartościową ofertą zarówno dla absolwentów studiów Zarządzania I stopnia jak i osób z większym doświadczeniem życiowym i wykształceniem wyższym, które nie studiowały na kierunkach związanych z zarządzaniem ale w związku z planowanym rozwojem osobistym i chęcią awansu chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i podnieść atrakcyjność na rynku pracy. Pozwolą znacznie zwiększyć szansę na zajęcie eksponowanych stanowisk w przedsiębiorstwach, organach administracji unijnej, państwowej i samorządowej.Studia pozwolą połączyć Twoją wiedzę i doświadczenia praktyczne, umiejętność współdziałania interdyscyplinarnego ze znajomością współczesnej techniki i technologii z poszanowaniem humanistycznej strony życia człowieka.Będzie Cię kształciła kadra Wydziału Zarządzania, która stawia na ustawiczny i wszechstronny rozwój. Jej bogaty dorobek naukowy wzbogacają liczne kontakty ze specjalistami reprezentującymi potencjał naukowy i praktyczny w regionie, kraju i na świecie. Działalność badawcza stanowi kontynuację dotychczasowych programów realizowanych na Uczelni, dotyczących najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych. Silne związki Wydziału Zarządzania z praktyką gospodarczą znajdują potwierdzenie w licznych ekspertyzach, opiniach, analizach i programach przygotowanych dla podmiotów biznesu, jednostek budżetowych i innych organizacji.Studenci studiów stacjonarnych chwalą sobie możliwość rozwoju w licznych kołach naukowych, z których wiele zdobywa ogólnopolskie i międzynarodowe nagrody.Studia na Wydziale Zarządzania dają gruntowne i nowoczesne wykształcenie, łączące wiedzę ekonomiczną, menedżerską oraz umiejętność stosowania profesjonalnych narzędzi zarządzania. Student ma możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus.Dodatkowym atutem studiowania Zarządzania na UTP w Bydgoszczy jest wygodna lokalizacja Bydgoszczy na mapie Polski, która sprzyja wyjazdom turystycznym i wypoczynkowym. Bydgoszcz jest dużym ośrodkiem akademickim, na których poza nauką rozwija się kultura i życie studenckie. Ponadto w Bydgoszczy jest zlokalizowanych wiele firm oraz centrów handlowych, co ułatwia znalezienie pracy zarówno w czasie studiów, jak i po zakończeniu edukacji.Pamiętaj, że to Ty zarządzasz swoją przyszłością, a my chcemy Ci tylko w tym skutecznie pomóc!

Kryteria przyjęć

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem licencjata lub inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz kierunków: zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość, ekonomia,
b) pozostałych kierunków studiów realizowanych we wszystkich obszarach nauk lub przyporządkowanych do wszystkich dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej znajdziesz tutaj.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5.0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z dwóch przedmiotów z zakresu studiów pierwszego stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej
na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Terminarz rekrutacji

Aktualne informacje dotyczące kierunku Zarządzanie II stopnia