Zarządzanie – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Spis treści:

Opis kierunku studiów

Studia magisterskie II stopnia na kierunku Zarządzanie zostały stworzone zarówno dla absolwentów innych kierunków I stopnia, chcących zdobyć wiedzę z zarządzania jak i dla studentów kierunków pokrewnych zarządzaniu chcących poszerzyć już posiadaną wiedzę o zagadnienia z zakresu:

 • definiowania i interpretowania współczesnych problemów zarządzania,
 • identyfikacji i wyboru koncepcji i metody zarządzania w kontekście sytuacji oraz problemów współczesnych organizacji,
 • zarządzania strategicznego w różnych jednostkach gospodarczych,
 • zarządzania procesami,
 • marketingu międzynarodowego,
 • rachunkowości zarządczej,
 • systemów informacyjnych zarządzania,
 • zarządzania projektami,
 • rozwoju kapitału ludzkiego.

Kształcenie studentów w obszarze nauk o zarządzaniu rozpoczęło się w UTP w Bydgoszczy w roku 1995. Prowadzone było na początku na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska a potem na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.

Odrębny Wydział Zarządzania został powołany 1 września 2007 roku. Kierunek uzyskał wielokrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wysoka jakość kształcenia na kierunku Zarządzanie na I i II stopniu potwierdzone zostały w roku 2020 certyfikatami „Studia z Przyszłością”  nadanymi przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

Znak jakości kształcenia "Studia z przyszłością"

Specjalizacje i tryb kształcenia

Czas trwania studiów : 2 lata

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Studiując studia magisterskie II stopnia na kierunku Zarzadzanie możesz wybrać jedną z sześciu specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie logistyką,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • rachunkowość dla menedżerów,
 • zarządzanie agrobiznesem.

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów komputerowych Wydziału Zarządzania.

W jaki sposób kształcimy?

W trakcie kształcenia będziesz studiował zagadnienia z obszaru ekonomii oraz nauk o zarządzaniu i pozyskasz wiedzę oraz umiejętności m.in.:

 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania,
 • oceny wpływu otoczenia na organizację,
 • przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych,
 • organizowania pracy zespołowej,
 • skutecznego komunikowania się i negocjowania,

podejmowania wyzwań badawczych (zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji?

Po studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie będziesz specjalistą na stanowiskach w obszarze zarządzania gotowym do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla. Są to doskonałe studia dla przyszłych przedsiębiorców jak i doradców oraz konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Dlaczego warto studiować na Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji na UTP w Bydgoszczy?

 • Zarządzanie II stopnia są wartościową ofertą zarówno dla absolwentów studiów Zarządzania I stopnia jak i osób z większym doświadczeniem życiowym i wykształceniem wyższym, które nie studiowały na kierunkach związanych z zarządzaniem ale w związku z planowanym rozwojem osobistym i chęcią awansu chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i podnieść atrakcyjność na rynku pracy. Pozwolą znacznie zwiększyć szansę na zajęcie eksponowanych stanowisk w przedsiębiorstwach, organach administracji unijnej, państwowej i samorządowej.Studia pozwolą połączyć Twoją wiedzę i doświadczenia praktyczne, umiejętność współdziałania interdyscyplinarnego ze znajomością współczesnej techniki i technologii z poszanowaniem humanistycznej strony życia człowieka.Będzie Cię kształciła kadra Wydziału Zarządzania, która stawia na ustawiczny i wszechstronny rozwój. Jej bogaty dorobek naukowy wzbogacają liczne kontakty ze specjalistami reprezentującymi potencjał naukowy i praktyczny w regionie, kraju i na świecie. Działalność badawcza stanowi kontynuację dotychczasowych programów realizowanych na Uczelni, dotyczących najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych. Silne związki Wydziału Zarządzania z praktyką gospodarczą znajdują potwierdzenie w licznych ekspertyzach, opiniach, analizach i programach przygotowanych dla podmiotów biznesu, jednostek budżetowych i innych organizacji.Studenci studiów stacjonarnych chwalą sobie możliwość rozwoju w licznych kołach naukowych, z których wiele zdobywa ogólnopolskie i międzynarodowe nagrody.Studia na Wydziale Zarządzania dają gruntowne i nowoczesne wykształcenie, łączące wiedzę ekonomiczną, menedżerską oraz umiejętność stosowania profesjonalnych narzędzi zarządzania. Student ma możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus.Dodatkowym atutem studiowania Zarządzania na UTP w Bydgoszczy jest wygodna lokalizacja Bydgoszczy na mapie Polski, która sprzyja wyjazdom turystycznym i wypoczynkowym. Bydgoszcz jest dużym ośrodkiem akademickim, na których poza nauką rozwija się kultura i życie studenckie. Ponadto w Bydgoszczy jest zlokalizowanych wiele firm oraz centrów handlowych, co ułatwia znalezienie pracy zarówno w czasie studiów, jak i po zakończeniu edukacji.Pamiętaj, że to Ty zarządzasz swoją przyszłością, a my chcemy Ci tylko w tym skutecznie pomóc!

Kryteria przyjęć

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem licencjata lub inżyniera:

 1. a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość, ekonomia,
 2. b) pozostałych kierunków realizowanych w obszarze nauk społecznych lub przyporządkowanych do wszystkich dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych i artystycznych, tj.: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki prawne; nauki socjologiczne; pedagogika; prawo kanoniczne; psychologia.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej znajdziesz tutaj.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5.0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z dwóch przedmiotów z zakresu studiów pierwszego stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej
na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Terminarz rekrutacji

Aktualne informacje dotyczące kierunku Zarządzanie II stopnia