Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Spis treści:

Opis kierunku studiów

Absolwent kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zajmuje się:

 • zapewnieniem jakości wytwarzanych produktów, kontrolą pracy maszyn i urządzeń, a także zarządzaniem produkcją pozwalającym na zmniejszenie ryzyka strat (Kierownik działu jakości),
 • optymalizacją pracy oraz produkcji, wpływającą na wydajność, a  w konsekwencji na wzrost dochodów przedsiębiorstwa (Kierownik działu zarządzania produkcją),
 • projektowaniem, rozwijaniem i wdrażaniem technologii do procesu produkcyjnego, opracowywaniem dokumentacji inżynieryjnej oraz kalkulacją wyrobów (Inżynier procesu),
 • opracowywaniem planów produkcji, realizacją założeń budżetowych przedsiębiorstwa, nadzorem nad planem pracy oraz raportowaniem wydajności procesu produkcji (Planista produkcji),
 • doradztwem lub kontrolą przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych w oparciu o prawo i przepisy oraz umiejętności prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem (Pracownik państwowych instytucji administracyjnych, pracownik firm doradczych),
 • prowadzeniem prac naukowo-badawczych w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne (Pracownik ośrodków naukowo-badawczych)
 • nadzorowaniem obiektów i systemów zarządzania
 • koordynacją procesów i zadań w ramach realizowanych projektów (magister inżynier projektu).

W zależności od wyboru specjalizacji możesz dodatkowo:

 • koordynować i nadzorować produkcję w przedsiębiorstwach oraz maksymalizować jej wydajność poprzez wdrażanie norm i procedur, a także nowoczesnych technologii, nadzorując przy tym duży zespół pracowników (Menedżer produkcji),
 • kierować działaniami związanymi z wprowadzeniem nowego produktu, sporządzaniem niezbędnej dokumentacji dla towarów lub usług, udoskonalaniem produktów (Inżynier produktu),
 • objąć stanowisko menadżerskie w przedsiębiorstwach np. sektora rolno-spożywczego (Menedżer produkcji),
 • zarządzać projektami w zakresie ich przygotowania, koordynowania zadań projektowych oraz opracowywać niezbędną dokumentację do realizacji projektu (Project manager – Inżynier projektu).

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia o profilu ogólnoakademickim rozpoczęło się w roku akademickim 2015/2016 a obecnie jest realizowane w profilu praktycznym skoncentrowanym na lepszym przygotowaniu absolwenta do pracy.

Specjalności i tryb kształcenia

Czas trwania studiów: 1,5 roku

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Studiując na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Inżynieria produkcji w agrobiznesie
 • Zarządzanie recyklingiem

Specjalność deklarujesz od II semestru. Realizacja zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym odbywa się przy współudziale osób związanych z przedsiębiorstwami produkcyjnymi regionu. W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Zarządzania, Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii.

W jaki sposób kształcimy?

Uzyskasz wiedzę z zakresu: organizacji i modelowania procesów produkcyjnych, zarządzania organizacją, zarządzania zmianami w organizacji, nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji, analizy strategicznej technologii wytwarzania, zintegrowanych systemów zarządzania oraz logistyki produkcji i dystrybucji żywności. Zdobędziesz również wiedzę i umiejętności z nowatorskich przedmiotów, takich jak np. Systemy Informacji Geograficznej w procesach wytwarzania, Nowoczesne technologie w inżynierii produkcji czy Nowe tendencje w konsumpcji dóbr i usług. Dowiesz się również jak gospodarować odpadami w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz jak zarządzać recyklingiem w przemyśle i przetwórstwie odpadów. Będziesz przygotowany do wykorzystania posiadanej wiedzy w podejmowaniu decyzji w zakresie organizacji oraz zarządzania produkcją wykorzystując przy tym specjalistyczne narzędzia wspomagające procesy decyzyjne. Będziesz również przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji?

Po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy jako menedżer zarządzający procesami wytwórczymi, możesz zająć się planowaniem i przygotowywaniem produkcji, a także rozwojem i opracowywaniem nowych produktów. Studia umożliwią Tobie również zarządzanie jakością w firmach produkcyjnych. Dzięki zdobytej wiedzy techniczno-menadżerskiej możesz być ekspertem w jednostkach, które wymagają łączenia umiejętności związanych z obszarami zarządzania, w tym kierowania zespołami ludzkimi, techniki, ekonomii oraz informatyki.

Dlaczego warto studiować na Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji na UTP w Bydgoszczy?

 • Zarządzanie i Inżynieria produkcji jest popularnym kierunkiem studiów, łączącym wiedzę z wielu dziedzin. Potrzeba istnienia takiego kierunku wynika z rozwoju oraz ciągłych zmian rynku pracy. Jako kierunek menadżerski łączy w sobie wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, organizacji produkcji, a także aspekty techniczne w zakresie mechaniki i technologii wytwarzania.
 • Wieloletnie doświadczenia oraz współpraca z gospodarką kadry Wydziału Zarządzania, pozwoliły na stworzenie nowoczesnego kierunku studiów, który pozwoli nie tylko na uzyskanie wiedzy teoretycznej, ale również przygotuje Ciebie do wykonywania zawodu, dzięki praktycznym modułom zajęć, prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę, która swoje praktyczne doświadczenie zawodowe uzyskała poza Uczelnią.
 • Przygotowaliśmy dla Ciebie urozmaicony program studiów, który skupia się na oczekiwaniach rynku pracy, a także uzupełniany jest praktykami zawodowymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i instytucjach.
 • Ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego przyszłych absolwentów pełnią praktyki zawodowe przyczyniając się do rozwijania aktywności i przedsiębiorczości studentów oraz praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej. Masz możliwość realizowania praktyk m. in. w przedsiębiorstwach, w jednostkach administracji publicznej, instytucjach bankowych, jednostkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz organizacjach e-business.
 • Dodatkowo możesz rozwijać swoje zainteresowania w istniejących już kołach naukowych, brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Zarządzania, takich jak np. Bajkowa Bydgoszcz, lub wyjechać nawet na dwa semestry studiów na zagranicznych uczelniach w ramach programu ERASMUS+.

Kryteria przyjęć

 1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów II stopnia na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

a) kierunku obieralnego,
b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; architektura i urbanistyka; sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej znajdziesz tutaj.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81 – 90 4,5
71 – 80 4,0
61 -70 3,5
51 – 60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
 2. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
 3. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 4. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Terminarz rekrutacji

Aktualne informacje dotyczące kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia