Finanse i Rachunkowość – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Spis treści:

Opis kierunku studiów

Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość dedykowany jest dla osób, które chcą w przyszłości założyć własną działalność gospodarcza lub podjąć zatrudnienie w zawodach związanych z:

 • księgowością,
 • controllingiem/ rachunkowością zarządczą,
 • zarządzaniem finansami mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw,
 • finansami jednostek sektora publicznego,
 • finansami ubezpieczeń i bankowością,
 • podatkami i opłatami,

na stanowiskach kierowniczych, menedżerskich lub specjalistów w różnych jednostkach i instytucjach zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Lubisz zarządzać pieniędzmi i chcesz wiedzieć jak to się robi w praktyce to kierunek studiów Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym jest właśnie dla Ciebie!

Specjalności i tryb kształcenia

Czas trwania studiów: 2 lata

Tryb studiów: stacjonarny lub niestacjonarny

Studiując Finanse i Rachunkowość możesz wybrać jedną z następujących specjalności:

 • analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu,
 • rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym,
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

W czasie studiów będziesz głównie korzystać z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Zarządzania.

W jaki sposób kształcimy?

W trakcie kształcenia będziesz studiować różne przedmioty  związane przede wszystkim z dyscypliną naukową: ekonomia i finanse oraz zarządzanie i jakość. W ramach przedmiotów podstawowych zdobędziesz wiedzę i umiejętności między innymi z następujących przedmiotów: etyka w finansach i rachunkowości, elementy międzynarodowego prawa gospodarczego, geografia gospodarcza, społeczeństwo informacyjne. W ramach przedmiotów kierunkowych zapoznasz się między innymi z: rachunkowością międzynarodową, pomiarem dokonań, rozliczeniami w handlu międzynarodowym, polityką fiskalną państw UE, audytem wewnętrznym. Ponadto będziesz miał możliwość wyboru specjalności, a tym samym czterech przedmiotów bezpośrednio związanych z daną specjalnością. Warto podkreślić, że studia na kierunku Finanse i Rachunkowość nie są na profilu ogólnoakademickim, lecz na praktycznym. W związku z tym będziesz miał możliwość odbycia 3 miesięcy praktyk zawodowych, a nauczanie przedmiotów będzie ukierunkowane na praktyczne umiejętności niezbędne w życiu zawodowym. Oczywiście zadbamy także o kontynuację kształcenia języka obcego i umożliwimy napisanie i obronienie pracy magisterskiej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Finanse i Rachunkowość?

Możliwości zatrudnienia dla absolwenta studiów kierunku Finanse i Rachunkowość są szerokie. Możesz podjąć pracę między innymi:

 • w instytucjach sektora finansowego, a w szczególności w bankach i jednostkach ubezpieczeniowych, na stanowiskach specjalisty, konsultanta, doradcy (np. analityk giełdowy, analityk inwestycyjny)
 • w działach finansowych i w księgowości małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności na stanowiskach księgowego, analityka finansowego, specjalisty do spraw controllingu/ rachunkowości
 • w podmiotach sektora finansów publicznych, a w szczególności w pionach finansowych samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w urzędach i izbach skarbowych, czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na stanowisku: kontroler finansowy, specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych,
 • po spełnieniu dodatkowych warunków prawnych lub wymagań korporacyjnych – na stanowiskach doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, agenta i brokera ubezpieczeniowego, doradcy finansowego, doradcy inwestycyjnego, analityka rynku kapitałowego.

Ponadto możesz założyć własną działalność gospodarczą, np. własne biuro rachunkowe.

Dlaczego warto studiować na Finansach i Rachunkowości na UTP w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość realizowane na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy charakteryzują się:

 • programem studiów dostosowanym do potrzeb praktyki gospodarczej,
 • miłą atmosferą studiowania bez „wyścigu szczurów”,
 • dobrą kadrą specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym i życzliwym podejściem do studenta,
 • nastawieniem na to, co jest potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Kryteria przyjęć

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci:

a) kierunku obieralnego oraz kierunków przyporządkowanych do obszaru nauk społecznych wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk społecznych,

b) pozostałych kierunków nie należących do lit. a. Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej znajdziesz tutaj.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5.0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z dwóch przedmiotów z zakresu studiów pierwszego stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Terminarz rekrutacji

Aktualne informacje dotyczące kierunku Finanse i Rachunkowość II stopnia