Finanse i Rachunkowość – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Spis treści:

Opis kierunku studiów

Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość dedykowany jest dla osób, które chcą w przyszłości założyć własną działalność gospodarcza lub podjąć zatrudnienie w zawodach związanych z:

 • księgowością,
 • controllingiem/ rachunkowością zarządczą,
 • zarządzaniem finansami mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw,
 • finansami jednostek sektora publicznego,
 • finansami ubezpieczeń i bankowością,
 • podatkami i opłatami,

na stanowiskach kierowniczych, menedżerskich lub specjalistów w różnych jednostkach i instytucjach zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Lubisz zarządzać pieniędzmi i chcesz wiedzieć jak to się robi w praktyce to kierunek studiów Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym jest właśnie dla Ciebie!

Specjalizacje i tryb kształcenia

Czas trwania studiów: 2 lata

Tryb studiów: stacjonarny lub niestacjonarny

Studiując Finanse i Rachunkowość możesz wybrać jedną z następujących specjalności:

 • analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu,
 • rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym,
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

W czasie studiów będziesz głównie korzystać z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Zarządzania.

W jaki sposób kształcimy?

W trakcie kształcenia będziesz studiować różne przedmioty  związane przede wszystkim z dyscypliną naukową: ekonomia i finanse oraz zarządzanie i jakość. W ramach przedmiotów podstawowych zdobędziesz wiedzę i umiejętności między innymi z następujących przedmiotów: etyka w finansach i rachunkowości, elementy międzynarodowego prawa gospodarczego, geografia gospodarcza, społeczeństwo informacyjne. W ramach przedmiotów kierunkowych zapoznasz się między innymi z: rachunkowością międzynarodową, pomiarem dokonań, rozliczeniami w handlu międzynarodowym, polityką fiskalną państw UE, audytem wewnętrznym. Ponadto będziesz miał możliwość wyboru specjalności, a tym samym czterech przedmiotów bezpośrednio związanych z daną specjalnością. Warto podkreślić, że studia na kierunku Finanse i Rachunkowość nie są na profilu ogólnoakademickim, lecz na praktycznym. W związku z tym będziesz miał możliwość odbycia 3 miesięcy praktyk zawodowych, a nauczanie przedmiotów będzie ukierunkowane na praktyczne umiejętności niezbędne w życiu zawodowym. Oczywiście zadbamy także o kontynuację kształcenia języka obcego i umożliwimy napisanie i obronienie pracy magisterskiej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Finanse i Rachunkowość?

Możliwości zatrudnienia dla absolwenta studiów kierunku Finanse i Rachunkowość są szerokie. Możesz podjąć pracę między innymi:

 • w instytucjach sektora finansowego, a w szczególności w bankach i jednostkach ubezpieczeniowych, na stanowiskach specjalisty, konsultanta, doradcy (np. analityk giełdowy, analityk inwestycyjny)
 • w działach finansowych i w księgowości małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności na stanowiskach księgowego, analityka finansowego, specjalisty do spraw controllingu/ rachunkowości
 • w podmiotach sektora finansów publicznych, a w szczególności w pionach finansowych samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w urzędach i izbach skarbowych, czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na stanowisku: kontroler finansowy, specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych,
 • po spełnieniu dodatkowych warunków prawnych lub wymagań korporacyjnych – na stanowiskach doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, agenta i brokera ubezpieczeniowego, doradcy finansowego, doradcy inwestycyjnego, analityka rynku kapitałowego.

Ponadto możesz założyć własną działalność gospodarczą, np. własne biuro rachunkowe.

Dlaczego warto studiować na Finansach i Rachunkowości na UTP w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość realizowane na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy charakteryzują się:

 • programem studiów dostosowanym do potrzeb praktyki gospodarczej,
 • miłą atmosferą studiowania bez „wyścigu szczurów”,
 • dobrą kadrą specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym i życzliwym podejściem do studenta,
 • nastawieniem na to, co jest potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Kryteria przyjęć

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci:

 • kierunku obieralnego oraz absolwentów kierunków studiów pierwszego stopnia przynależnych do dziedziny nauk społecznych – na podstawie oceny z dyplomu (np. absolwenci studiów pierwszego stopnia takich kierunków jak: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie),
 • pozostałych kierunków pierwszego stopnia przynależnych do innych dziedzin niż nauki społeczne – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej znajdziesz tutaj.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5.0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z dwóch przedmiotów z zakresu studiów pierwszego stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Terminarz rekrutacji

Aktualne informacje dotyczące kierunku Finanse i Rachunkowość II stopnia