Zarządzanie – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Spis treści:

Opis kierunku studiów

Zarządzaniem w przedsiębiorstwach i wszelkich organizacjach zajmuje się menedżer, do którego obowiązków należy:

 • podejmowaniem decyzji na różnych szczeblach zarządzania – od najwyższego (np. prezes firmy) po najniższy szczebel zarządzania (kierownik, mistrz, brygadzista),
 • planowanie i motywowanie do pracy, jej organizowanie oraz kontrolowanie efektów pracy podwładnych,
 • wykonywanie obowiązków takich jak reprezentowanie firmy, podróże zagraniczne ale również zatrudnianie nowych pracowników,
 • jest to zazwyczaj praca bardzo dobrze płatna ale wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Kształcenie studentów w obszarze nauk o  Zarządzaniu rozpoczęło się w UTP w Bydgoszczy w roku 1995. Prowadzone było na początku na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska a potem na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.

Odrębny Wydział Zarządzania został powołany 1 września 2007 roku. Kierunek uzyskał wielokrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wysoka jakość kształcenia na kierunku Zarządzanie na I i II stopniu potwierdzone zostały w roku 2020 i 2021 certyfikatami „Studia z Przyszłością”  nadanymi przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

logo studia z przyszłością 2021

Specjalności i tryb kształcenia

Czas trwania studiów : 3 lata

 Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

 Studiując Zarządzanie możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

 • marketing w organizacji
 • zarządzanie w gospodarce żywnościowej
 • zarządzanie w handlu i usługach
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

W czasie studiów będziesz korzystał z nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz profesjonalnych laboratoriów komputerowych Wydziału Zarządzania.

Co zdawać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zarządzanie powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego: geografii (G), chemii (CH), biologii (B), wiedzy o społeczeństwie (WOS), informatykę (I).

W jaki sposób kształcimy?

W trakcie kształcenia będziesz studiował m. in. teorię zarządzanie i ekonomię, podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi i projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, informatykę w zarządzaniu.

Zyskasz umiejętności: projektowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, posługiwania się narzędziami marketingowymi, sprawnego kierowania zespołem pracowników. Oferujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty na jednej z naszych czterech specjalności. Wiedzę praktyczną będziesz miał możliwość zdobyć na 4-tygodniowych praktykach po 4 – tym semestrze studiów.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Zarządzanie?

Po studiach na kierunku Zarządzanie będziesz przygotowany do pracy w szeroko rozumianym biznesie na stanowiskach menedżerskich np.:

 • możesz zostać specjalistą lub menedżerem ds. marketingu, ds. zarządzania zasobami ludzkimi, ds. zarządzania jakością, ds. zarządzania finansami, specjalistą w administracji państwowej i samorządowej,
 • menedżerem na najwyższych szczeblach zarządzania w firmach prywatnych, instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych,
 • będziesz posiadał pełną wiedzę do podjęcia własnej działalności gospodarczej,

możesz zostać specjalistą w agencjach konsultingowych.

Dlaczego warto studiować na Zarządzaniu na UTP w Bydgoszczy?

 • Studia z Zarządzania są tak ciekawe bo przygotowują do zawodu, który kształtuje umiejętność łączenia wiedzy i doświadczeń praktycznych, umiejętność współdziałania interdyscyplinarnego, zarządzania ze znajomością współczesnych technik i technologii, ale także poszanowania humanistycznej strony życia człowieka. Będzie Cię kształciła kadra Wydziału Zarządzania, która stawia na ustawiczny i wszechstronny rozwój. Jej bogaty dorobek naukowy wzbogacają liczne kontakty ze specjalistami reprezentującymi potencjał naukowy i praktyczny w regionie, kraju i na świecie. Działalność badawcza stanowi kontynuację dotychczasowych programów realizowanych na Uczelni, dotyczących najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych. Silne związki Wydziału Zarządzania z praktyką gospodarczą znajdują potwierdzenie w licznych ekspertyzach, opiniach, analizach i programach przygotowywanych dla podmiotów biznesu, jednostek budżetowych i innych organizacji.Studenci studiów stacjonarnych chwalą sobie możliwość rozwoju w licznych kołach naukowych, z których wielu zdobywa ogólnopolskie i międzynarodowe nagrody.Studia na Wydziale Zarządzania dają gruntowne i nowoczesne wykształcenie, łączące wiedzę ekonomiczną, menedżerską oraz umiejętność stosowania profesjonalnych narzędzi zarządzania. Student ma możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus. Dodatkowym atutem studiowania Zarządzania na UTP w Bydgoszczy jest wygodna lokalizacja Bydgoszczy na mapie Polski, która sprzyja wyjazdom turystycznym i wypoczynkowym. Bydgoszcz jest dużym ośrodkiem akademickim, na których poza nauką rozwija się kultura i życie studenckie.  Ponadto w Bydgoszczy jest zlokalizowanych wiele firm oraz centrów handlowych, co ułatwia znalezienie pracy zarówno w czasie studiów, jak i po zakończeniu edukacji.
  Pamiętaj, że to Ty zarządzasz swoją przyszłością, a my chcemy Ci tylko w tym skutecznie pomóc!

Kryteria przyjęć

Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek zarządzanie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz przedmiotów dodatkowych do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch)

obliczonej według wzoru:

Σ = [ JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [ M(pr) lub H(pr) lub WOS(pr) lub G(pr) lub B(pr) lub Ch(pr)]

Do obliczenia ∑ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Terminarz rekrutacji

Aktualne informacje dotyczące kierunku Zarządzanie I stopnia