Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Spis treści:

Opis kierunku studiów

Absolwent kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zajmuje się:

 • zapewnieniem jakości wytwarzanych produktów, kontrolą pracy maszyn i urządzeń, a także zarządzaniem produkcją pozwalającym na zmniejszenie ryzyka strat (Inżynier ds. zapewnienia jakości),
 • optymalizacją pracy oraz produkcji wpływającą na wydajność, a w konsekwencji na wzrost dochodów przedsiębiorstwa (Inżynier zarządzania produkcją),
 • projektowaniem, rozwijaniem i wdrażaniem technologii do procesu produkcyjnego, opracowywaniem dokumentacji inżynierskiej oraz kalkulacją wyrobów (Inżynier procesu),
 • opracowywaniem planów produkcji, realizacją założeń budżetowych przedsiębiorstwa, nadzorem nad planem pracy oraz raportowaniem wydajności procesu produkcji (Planista produkcji),
 • doradztwem lub kontrolą przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych w oparciu o prawo i przepisy oraz umiejętności prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem (Pracownik państwowych instytucji administracyjnych, pracownik firm doradczych),
 • prowadzeniem prac naukowo-badawczych w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne (Pracownik ośrodków naukowo-badawczych),
 • nadzorowaniem obiektów i systemów zarządzania,
 • koordynacją procesów i zadań w ramach realizowanych projektów (Inżynier projektu).

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o profilu ogólnoakademickim rozpoczęło się w roku akademickim 2008/2009. Obecnie kształcenie odbywa się w profilu praktycznym koncentrującym się na bardzo dobrym przygotowaniu absolwentów do pracy.

Specjalności i tryb kształcenia

Czas trwania studiów : 3,5 roku

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Studiując na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Projektowanie usług logistycznych
 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Po ukończeniu studiów I stopnia otrzymujesz tytuł inżyniera.

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej, a zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym prowadzone będą przez osoby, które swoje doświadczenie zdobyły poprzez pracę poza Uczelnią.

Co zdawać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B).

W jaki sposób kształcimy?

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu: planowania systemów i procesów produkcyjnych, podstaw zarządzania, projektowania i grafiki inżynierskiej, automatyzacji i robotyzacji procesów, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu, technologii informacyjnej. Zyskasz umiejętności praktycznego zastosowania narzędzi, metod i technik inżynierskich w produkcji i biznesie, posługiwania się narzędziami i technikami inżynierskimi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, projektowania systemów lub procesów.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji?

Po ukończeniu studiów możesz zostać profesjonalnym menedżerem produkcji, specjalistą ds. planowania i przygotowania produkcji, ekspertem w jednostkach projektowych, doradczych lub administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

Dlaczego warto studiować na Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji na UTP w Bydgoszczy?

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest popularnym kierunkiem studiów, łączącym wiedzę z wielu dziedzin. Potrzeba istnienia takiego kierunku wynika z rozwoju oraz ciągłych zmian na rynku pracy. Jako kierunek menadżerski w obszarze nauk technicznych łączy w sobie wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, organizacji produkcji, a także aspekty techniczne w zakresie mechaniki i technologii wytwarzania.
 • Lata doświadczeń oraz współpraca z gospodarką pozwoliły na stworzenie nowoczesnego kierunku studiów, który pozwoli nie tylko na uzyskanie wiedzy teoretycznej, ale również dzięki praktycznym modułom zajęć przygotuje Ciebie do wykonywania zawodu.
 • Przygotowaliśmy dla Ciebie urozmaicony program studiów, który skupia się na oczekiwaniach rynku pracy, a także uzupełniany jest praktykami zawodowymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i instytucjach.
 • Ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego przyszłych absolwentów studiów o profilu praktycznym pełnią praktyki zawodowe, przyczyniając się do rozwijania aktywności i przedsiębiorczości studentów oraz praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej. Masz możliwość realizowania praktyk m. in. w przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach logistycznych oraz w organizacjach e-business.
 • Dodatkowo możesz rozwijać swoje zainteresowania w istniejących już kołach naukowych, brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Zarządzania, takich jak np. Bajkowa Bydgoszcz, lub wyjechać nawet na dwa semestry studiów na zagranicznych uczelniach w ramach programu ERASMUS+.

Kryteria przyjęć

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [2M(2pr) lub F(pr) lub Ch(pr) lub B(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji

Aktualne informacje dotyczące kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji