Finanse i Rachunkowość – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Spis treści:

Opis kierunku studiów

Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość dedykowany jest dla osób, które chcą w przyszłości założyć własną działalność gospodarcza lub podjąć zatrudnienie w zawodach związanych z:

 • księgowością,
 • controllingiem/ rachunkowością zarządczą,
 • zarządzaniem finansami mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw,
 • finansami jednostek sektora publicznego,
 • finansami ubezpieczeń i bankowością,
 • podatkami i opłatami,

na stanowiskach operacyjnych w różnych jednostkach i instytucjach zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Lubisz zarządzać pieniędzmi i chcesz wiedzieć jak to się robi w praktyce to kierunek studiów Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym jest właśnie dla Ciebie!

Specjalności i tryb kształcenia

Czas trwania studiów: 3 lata

Tryb studiów: stacjonarny lub niestacjonarny

Studiując Finanse i Rachunkowość możesz wybrać jedną z następujących specjalności:

 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
 • finanse i rachunkowość sektora publicznego,
 • rachunkowość MŚP,
 • obsługa kadrowo-płacowa i rachunkowość MŚP (specjalność w przygotowaniu),
 • bankowość i usługi finansowe (specjalność w przygotowaniu),
 • finanse and controlling (specjalność w przygotowaniu),
 • финансы и контроллинг (specjalność w przygotowaniu)

W czasie studiów będziesz głównie korzystać z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Zarządzania.

Co zdawać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na kierunek Finanse i Rachunkowość powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: język polski, język obcy i matematyka. Ponadto w procesie rekrutacyjnym ważny jest jeszcze jeden wybrany przez Ciebie przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, informatyka.

W jaki sposób kształcimy?

W trakcie kształcenia będziesz studiować różne przedmioty  związane przede wszystkim z dyscypliną naukową: ekonomia i finanse oraz zarządzanie i jakość. W ramach przedmiotów podstawowych zdobędziesz wiedzę i umiejętności między innymi z następujących przedmiotów: podstawy rachunkowości, finanse publiczne, system podatkowy, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, podstawy zarządzania, prawo gospodarcze. W ramach przedmiotów kierunkowych zapoznasz się między innymi z: podstawami bankowości, podstawami ubezpieczeń, finansami przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, rynkami finansowymi, analizą finansową. Ponadto będziesz miał możliwość wyboru specjalności, a tym samym dziesięciu przedmiotów bezpośrednio związanych z daną specjalnością. Warto podkreślić, że studia na kierunku Finanse i Rachunkowość nie są na profilu ogólnoakademickim, lecz na praktycznym. W związku z tym będziesz miał możliwość odbycia 6 miesięcy praktyk zawodowych, a nauczanie przedmiotów będzie ukierunkowane na praktyczne umiejętności niezbędne w życiu zawodowym. Oczywiście zadbamy także o kontynuację kształcenia języka obcego i umożliwimy napisanie i obronienie pracy licencjackiej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Finanse i Rachunkowość?

Możliwości zatrudnienia dla absolwenta studiów kierunku Finanse i Rachunkowość są szerokie. Możesz podjąć pracę między innymi:

 • w instytucjach sektora finansowego, a w szczególności w bankach i jednostkach ubezpieczeniowych, na stanowiskach specjalisty, konsultanta, doradcy (np. analityk kredytowy, specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych),
 • w działach finansowych i w księgowości małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności na stanowiskach księgowego, analityka finansowego,
 • w podmiotach sektora finansów publicznych, a w szczególności w pionach finansowych samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w urzędach i izbach skarbowych, czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • po spełnieniu dodatkowych warunków prawnych lub wymagań korporacyjnych – na stanowiskach doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, agenta i brokera ubezpieczeniowego, doradcy finansowego, doradcy inwestycyjnego, analityka rynku kapitałowego.

Ponadto możesz założyć własną działalność gospodarczą, np. własne biuro rachunkowe. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na kierunku Finanse i Rachunkowość (lub innym) na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie).

Dlaczego warto studiować na finansach i rachunkowości na UTP w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość realizowane na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy charakteryzują się:

 • programem studiów dostosowanym do potrzeb praktyki gospodarczej,
 • miłą atmosferą studiowania bez „wyścigu szczurów”,
 • dobrą kadrą specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym i życzliwym podejściem do studenta,
 • nastawieniem na to, co jest potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Kryteria przyjęć

Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek Finanse i Rachunkowość w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch) informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ= [JP(pp albo 2pr)+JO(pp albo 2pr)+M(pp)] + [M(2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr) lub I(pp albo 2pr)

Do obliczenia ∑ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Terminarz rekrutacji

Aktualne informacje dotyczące kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia