dr Zofia Zgoda

Adiunkt dydaktyczny

ul. Fordońska 430
pokój: 101
telefon: 52 340 84 35
e-mail: zzgoda@utp.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej mgr filozofii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – dr nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia, specjalność – etyka

Problematyka badawcza

 • Etyka naukowa w szkole Lwowsko- Warszawskiej.
 • Dialog we współczesnej kulturze.
 • Etyki zawodowe. Etyka w biznesie i zarządzaniu- uwarunkowania. Społecznie odpowiedzialny biznes- wymiar etyczny. Etos uczonego- nauczyciela akademickiego
 • Projekt badawczy- BS  25/2011 pt. Europejskie systemy polityczno-prawne i kulturowe uwarunkowania narodowe.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • Pracownik naukowo- dydaktyczny w UTP na stanowisku adiunkta.
 • Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich UTP.
 • Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego dla słuchaczy wszystkich stopni kształcenia w UTP oraz absolwentów uczelni o profilu technicznym i rolniczym.
 • 2012- 2013-  specjalista ds. szkoleń – WSPR- Bydgoszcz (etyka w zawodach medycznych).
 • Współpraca z instytucjami samorządowymi- przygotowywanie kodeksów etycznych oraz  prowadzenie szkoleń.

Publikacje pracownika

 • Etyczny wymiar przywództwa w organizacji, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, nr 85, s. 71-79 (z: A. Nowakowska, L. Nowakowska).
 • Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego z perspektywy studentów wybranych uczelni Polski i Francji, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, nr 85, s. 42-50 (z: L. Nowakowska, O. Kurtyka).
 • Kultura etyczna organizacji – zróżnicowanie regionalne, Marketing i Rynek, 2017, nr 10, s. 777-786 (z: A. Nowakowska, L. Nowakowska).
 • Partycypacja obywatelska w regionie kujawsko- pomorskim, Marketing i Rynek, 2017, nr 10, s. 433-446 (z: A. Nowakowska, L. Nowakowska).
 • Uwarunkowania postaw moralnych menedżera w organizacji w regionie, Marketing i Rynek, 2016, nr 10, s. 605-613 (z: A. Nowakowska, L. Nowakowska).
 • Regiony a napływ cudzoziemców do Polski, Marketing i Rynek, 2016, nr 10, s. 327-341 (z: A. Nowakowska, L. Nowakowska).
 • Model opiekuna spolegliwego a zarządzanie etyką w organizacji, w: Studies  & Proceedings Of Polish Association For Knowledge  Managment, nr 75, Bydgoszcz 2015,s.100-110.
 • Obszary Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Uwarunkowania zachowań polskiego konsumenta, w: Handel wewnętrzny 2015, nr4.
 • Prawne i polityczne znaczenie partnerstwa publiczno- prywatnego jako instrumentu rozwoju regionalnego, Marketing i Rynek, 2015, nr 10, s. 236-242 (z: A. Nowakowska, L. Nowakowska).
 • Wartości moralne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Marketing i Rynek, 2015, nr 10, s. 397- 405 (z: A. Nowakowska, L. Nowakowska).
 • Programy etyczne firm jako element budowania strategii organizacji, w: Marketing i Rynek 10/2014,s.227-235.
 • Etyczne uwarunkowania strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, w: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Bydgoszcz 2013, s. 451-458.
 • Odpowiedzialność moralna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Naukowego Instytutu Gospodarki  i Rynku, red. B. Mickiewicz, Szczecin 2013,s. 365-376 (z: M. Michalcewicz- Kaniowska. M. Zajdel).
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych średnich przedsiębiorstwach województwa Kujawsko- Pomorskiego, w: Europa Regionum 2013/16, s. 345-356.
 • Etyczne uwarunkowania strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, w: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Bydgoszcz 2013, s. 451-458.
 • Biznes w poszukiwaniu zasad ,w: Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, z. 49/2011, 203-209.
 • Idea szacunku dla życia w etyce Alberta Schweitzera, w: Człowiek współczesny. Jego religia i kultura, red. L. Nowakowska, Z. Zgoda, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2010, s.53-71.
 • Modele etyki autonomicznej. Próba rekonstrukcji i analizy, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio, Bydgoszcz 2010, s. 125.
Skład katedry