dr Monika Klemke-Pitek

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 211
telefon: 501 365 005
e-mail: monika.kp@utp.edu.pl

Wykształcenie

II 1997

dzienne studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: Zarządzanie i Marketing, indywidualny program studiów, specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem; uzyskany tytuł: mgr ekonomii

VII 2005

obrona z wyróżnieniem pracy doktorskiej, pt: „Ocena metod analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku komercyjnym” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; uzyskany stopień: doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, specjalność: analiza ekonomiczno-finansowa, zarządzanie finansami, finanse i bankowość;

VI 2008

studia podyplomowe: „Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi”, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Problematyka badawcza

Główne obszary zainteresowań naukowych: 

 • zastosowanie analizy ekonomiczno-finansowej w ocenie standingu finansowego podmiotów gospodarczych
 • ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013
 • problematyka zarządzania projektami unijnymi w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020

Udział w projektach badawczych:

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem na tle wyzwań zrównoważonego rozwoju; badania statutowe; 2013-2015; członek zespołu
 • Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w obliczu globalnych szans i zagrożeń badania statutowe; 2010-2012; członek zespołu
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw budowlanych w województwie kujawsko-pomorskim projekt badawczy; 2007-2008; członek zespołu
 • Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw projekt badawczy; 2006-2009; członek zespołu
 • Ocena metod analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku komercyjnym projekt badawczy; 2004-2005; członek zespołu
 • Ocena efektywności finansowania w wybranych przedsiębiorstwach badania własne; 2000-2005; członek zespołu.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • doświadczenie w zakresie pisania projektów (autorstwo i współautorstwo ponad 100 koncepcji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej skierowanych dla sektora MŚP, szkół wyższych, instytucji szkoleniowych, stowarzyszeń i JST, które zostały rekomendowane do dofinansowania w okresie projektowania 2004-2006 i 2007-2013 oraz 2014-2020)
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami(kierownik 10 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej skierowanych do JST i ich pracowników, instytucji rynku pracy i ich pracowników oraz szkół, uczniów i nauczycieli w okresie projektowania 2004-2006 i 2007-2013 oraz 2014-2020)
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komercyjnych(współpraca z firmami szkoleniowymi: Prospero Busines Traning s.c. w Bydgoszczy, Mercurii International sp. z o.o. w Warszawie, Benefactor sp. z o.o. w Warszawie, interLAN sp. z. o.o w Bydgoszczy; tematyka szkoleń:  zarządzanie finansami, zarządzanie finansami i pozyskiwanie środków finansowych dla sektora usług, zarządzanie finansami w obliczu kryzysu,  zarządzanie finansami dla nie finansistów w okresie od 2002 -2013)
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dofinansowanych z UE (trener akredytowany PARP w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego w roku latach 2007-2013; tematyka szkoleń: pozyskiwanie środków z UE, wypracowanie koncepcji projektów, zarządzanie projektami, monitoring i ewaluacja projektów, promocja w projektach, rekrutacja w projektach, rozliczanie projektów, kontrola w projektach w okresie od 2007-2013)

Publikacje pracownika

Publikacje za 2012r:

 1. Innovative projects –initiation and implementation concept  of innovative  solutions  in the scope of   knowledge management to the practice of Polish enterprises, ZESZYTY NAUKOWE  „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2012.
 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – jako wsparcie potencjału i kreowania wartości przedsiębiorstw w Polsce, W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE NR 736, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55, pod red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 3. Problematyka zarządzania wiedzą  w świetle doświadczeń zagranicznych oraz koncepcja wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskiej gospodarce, (współautor) W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE NR 736, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55, pod red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
Skład katedry