dr Lidia Nowakowska

Kierownik Pracowni
Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 109
telefon: 52 340 88 71
e-mail: lidia.nowakowska@utp.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – dr nauk humanistycznych

Problematyka badawcza

Główne obszary zainteresowań naukowych:

europejskie systemy partyjne, kulturowe determinanty procesów decyzyjnych, socjologia zachowań, socjologia polityki, migracje i imigracja w Europie

Udział w projektach badawczych:

 • kierownictwo badań statutowych: BS- 10/2015 pt.Europa wobec wyzwań społecznych i kulturowych XXI wieku (od 2015 r.); BS- 25/2011 pt. Europejskie systemy polityczno- prawne i kulturowe – uwarunkowania narodowe (realizacja 2011-2015);
 • kierownictwo badań statutowych BS- 23/2007 pt. Europejski model integracji gospodarczej, politycznej i kulturowej – warunki efektywności (realizacja 2007- 2010)
 • udział we wszystkich projektach badawczych (BS i BW) realizowanych przez Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych oraz Wydział Zarządzania w zakresie nauk społecznych
 • grant KBN – 1999 r.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Zagraniczne staże naukowe:

 • 1996 r. – Belgia
 • 1997 r. – Belgia
 • 1998 r. – Austria
 • 1999 r. – Austria
 • 2001 r. – Austria
 • 2002 r. – Austria

Redakcja naukowa czasopism i serii:

Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej, seria Nauki Społeczne,

Seria: Wykłady z Humanistyki, Wydawnictwo Wers i Wydawnictwa Uczelniane UTP.

Działalność organizacyjna:

 • dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych (1999- 2007)
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacyjnych WZ (2007- 2008)
 • Członek Senatu ATR/UTP (2005- 2008)
 • Przewodnicząca Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich z Jednostek Międzywydziałowych (do 2007 r.)
 • Członek Komisji Statutowej (2005- 2008)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (2005- 2008)
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Arkusza Oceny Nauczycieli Akademickich (do 2007 r.)
 • Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania (do 2010)
 • Członek Rady Naukowej Wydziału Zarządzania
 • Redaktor Działowy Wydawnictw Uczelnianych UTP (od 1996 r.)
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania UTP (od 2016 r.
 • Kierownik Zakładu Nauk Społecznych (obecnie Pracowni Nauk Społecznych)
 • Członek komisji i zespołów Wydziału Zarządzania UTP

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału w Bydgoszczy (2004- 2010)
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne (od 1994 r.)

Publikacje pracownika

 1. Partycypacja obywatelska w regionie kujawsko- pomorskim, Marketing i Rynek, 2017, nr 10, s. 433-446 (z: Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 2. Kultura etyczna organizacji – zróżnicowanie regionalne, Marketing i Rynek, 2017, nr 10, s. 777-786 (z: Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 3. Etyczny wymiar przywództwa w organizacji, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, nr 85, s. 71-79 (z: Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 4. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego z perspektywy studentów wybranych uczelni Polski i Francji, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, nr 85, s. 42-50 (z: O. Kurtyka, Z. Zgoda).
 5. Uwarunkowania postaw moralnych menedżera w organizacji w regionie, Marketing i Rynek, 2016, nr 10, s. 605-613 (z: Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 6. Regiony a napływ cudzoziemców do Polski, Marketing i Rynek, 2016, nr 10, s. 327-341 (z Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 7. Polityczne konsekwencje polityki wielokulturowości we współczesnej Europie, Wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2015, ss. 189.
 8. Prawne i polityczne znaczenie partnerstwa publiczno- prywatnego jako instrumentu rozwoju regionalnego, Marketing i Rynek, 2015, nr 10, s. 236-242. (z: A. Nowakowska, Z. Zgoda).
 9. Wartości moralne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Marketing i Rynek, 2015, nr 10, s. 397- 405. (z: Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 10. Konsument muzułmański w wielokulturowej Europie, Handel Wewnętrzny, 2015, nr 1, s. 182- 192.
 11. Tożsamość regionalna i lokalna w perspektywie przemian europejskich, Marketing i Rynek 2014, nr 10, s. 147-154.
 12. Prawa wyborcze cudzoziemców w państwach europejskich, w: Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej, red. T. Nowakowski, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2014, s. 129- 142. (z: A. Nowakowska)
 13. Wprowadzenie, w: Oblicza władzy. Współczesne władze państwowe w relacji ze społeczeństwem, red. L. Nowakowska, ArtStudio, Bydgoszcz 2013, s. 7-8.
 14. Państwa europejskie wobec naturalizacji imigrantów, w: Oblicza władzy. Współczesne władze państwowe w relacji ze społeczeństwem, red. L. Nowakowska, ArtStudio, Bydgoszcz 2013, s. 23- 40.
 15. Kryzys polityki wielokuturowości w Europie, w: Kryzys. Jego geneza i konsekwencje na przestrzeni dziejów, red. A. S. Kotowski, Wyd. Logo, Bydgoszcz 2013, s. 66- 84.
 16. Management Problems of the Modern State in the Perspective Polish Immigration Policy Evolution, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2012, nr 61, s. 90- 101.
 17. Kościelne bazy danych i możliwości ich wykorzystania w badaniach społecznych, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, T. 49, Bydgoszcz 2011, s. 134- 145.
 18. Instytucjonalne granice europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, w: Granice i świat współczesny, red. Z. Karpus, B. Stachowiak, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 269- 284.
 19. Tożsamość religijna a integracja polityczna zjednoczonych Niemiec, w: Człowiek współczesny – jego religia i kultura, red. L. Nowakowska, Z. Zgoda, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, s. 71- 93.
 20. Obywatelstwo europejskie w świetle koncepcji i polityki integracyjnej, w: Niemcy w XXI wieku. Wybrane problemy polityczne i społeczne. Szkice historyczne i politologiczne, red. M. Kosman, S. Sadowski, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2009, s. 174- 185.
 21. Problemy tożsamości europejskiej, w: Unia Europejska. Polityczne i prawne aspekty integracji, red. Z. Biegański, J. Jackowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2008, s. 111- 123.
 22. Wolność we współczesnym liberalizmie – przypadek austriacki, w: Wolność w epoce poszukiwań, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 421- 431.
 23. Europa w poszukiwaniu tożsamości politycznej, w: Integracja europejska. Aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne, red. P. Łaski, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego, Bydgoszcz 2007, s. 5- 22.
 24. Wprowadzenie, w: A. Lutrzykowski, Między Bolonią a Bergen (1988- 2005), Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2006, s. 5- 6.
 25. Dylematy członkostwa Austrii w Unii Europejskiej, w: Stosunki międzynarodowe. Wybrane problemy, red. W. Szymborski, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego, Bydgoszcz 2006, s. 43- 66.
 26. Imigracja muzułmańska a fundamentalizm polityczny w Europie, w: Fundamentalizm i kultury, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 381- 392.
 27. Wprowadzenie, w: Unia Europejska. Zagadnienia procesu integracji, red. L. Nowakowska, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2005, s. 7- 9.
 28. Europejskie wybory 2004 roku – kontynuacja czy zmiana? w: Unia Europejska. Zagadnienia procesu integracji, red. L. Nowakowska, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2005, s. 58- 80.
 29. Austriackie partie polityczne w strukturze Parlamentu Europejskiego. Do badań europejskiego systemu partyjnego, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej nr 242, Nauki Społeczne 31, Bydgoszcz 2003, s. 121- 128.
 30. Wokół praw człowieka, wstęp do: J. Baszkiewicz, O niektórych filozoficznych i praktycznych dylematach praw człowieka, Wyd. Wers, Bydgoszcz 2003, s. 5- 9.
 31. Populizm i dialog w europejskiej kulturze politycznej, w: Dialog w kulturze, red. Marek Szulakiewicz, Zbigniew Karpus, Wyd. UMK, Toruń 2003, s. 353- 369.
 32. U źródeł nowej epoki, wstęp do: A. Antoszewski, Polska scena polityczna. System czy chaos? Wyd. Wers, Bydgoszcz 2001, s. 5- 10.
 33. Uwagi o przeszłości i współczesności austriackiego katolicyzmu, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej nr 238, Nauki Społeczne 30, Bydgoszcz 2001, s. 103- 110.
 34. Demokracja – nowe wyzwanie? Wstęp do: A. Wolff- Powęska, Drogi i bezdroża demokracji u progu XXI wieku, Wyd. Wers, Bydgoszcz 2001, s. 5- 10.
 35. Systemy religijne a stabilność współczesnych demokracji, w: Filozofia i polityka w XX wieku, red. Marek Szulakiewicz, Aureus, Kraków 2001, s. 155-166.
 36. Austriacka Partia Ludowa w rywalizacji o władzę a rozwój systemu partyjnego, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej nr 230, Nauki Społeczne 29, Bydgoszcz 2000, s. 53- 74.
 37. Recenzja: P. Michel, Polityka i religia. Wielka przemiana, Nomos, Kraków 2000, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej nr 230, Nauki Społeczne 29, Bydgoszcz 2000, s.101- 107.
 38. Religijność jako czynnik przemian systemu partyjnego RFN, w: Promocje Pomorskie, nr 4/2000, Bydgoszcz- Włocławek- Toruń, s. 12- 13.
 39. Religia a polityka. Uwarunkowania religijne wybranych zachowań politycznych w RFN (1949- 1990), Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999, ss. 216.
 40. Ewolucja zachodnioniemieckiego systemu partyjnego do 1990 roku, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej nr 220, Nauki Społeczne 28, Bydgoszcz 1999, s. 39- 57.
 41. Recenzja: Parteiendemokratie in Deutschland, O. W. Gabriel, O. Niedsermayer, R. Stöss (Hrsg.), Opladen 1997, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej nr 220, Nauki Społeczne 28, Bydgoszcz 1999, s. 89- 92.
 42. Religijne determinanty jedności współczesnych Niemiec, Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo Naukowe, R. VIII, Bydgoszcz 1997, s. 59- 72.
 43. Recenzja: J. Ruszkowski, Kościół ewangelicki w NRD. Geneza i rozwój aktywności opozycyjnej w latach 1971- 1989, Instytut Zachodni, Poznań 1995, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej nr 211, Nauki Społeczne 27, Bydgoszcz 1997, s. 93- 98.
 44. Tradycje religijne a polityka w Niemczech, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej nr 201, Nauki Społeczne 26, Bydgoszcz 1996, s. 27- 41.
 45. Recenzja: Europa państw – Europa narodów. Problemy etniczne Europy Środkowowschodniej, pod red. Grzegorza Babińskiego i Władysława Miodunki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Polonijny, Kraków 1995, w: Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo Naukowe, R. VII, Bydgoszcz 1996, s. 120- 123.
 46. Recenzja: A. Wolff- Powęska, H. Orłowski, W. Wilczyński, Z. Mazur, Podzielona jedność. Raport o Niemczech lat dziewięćdziesiątych, Instytut Zachodni, Poznań 1994, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej nr 201, Nauki Społeczne 26, Bydgoszcz 1996, s. 109- 113.
 47. Recenzja: Przemiany wartości a system polityczny. Z problemów kultury politycznej w Republice Federalnej Niemiec, pod red. F. Ryszki i G. Meyera, Warszawa 1990, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej, Nauki Społeczne 25, Bydgoszcz 1994, s. 65-70.
 48. Geografia religijności mieszkańców Republiki Federalnej Niemiec, w: Państwo i Kultura Polityczna, Warszawa 1991, vol. 3, s. 97- 114.
 49. Religijność społeczeństwa zachodnioniemieckiego a partie chrześcijańsko- demokratyczne, w: Wybrane problemy z badań wykładowców nauk społecznych. Materiały na międzynarodową konferencje naukową, red. J. Meller, Bydgoszcz 1989, 55-65.
 50. Recenzja: H. Wuttke, Współczesne granice niemieckie. Zagadnienie prawnomiędzynarodowe i polityczne, Warszawa 1985, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej, Nauki Społeczne 21, Bydgoszcz 1987, s. 111- 116.
 51. Recenzja (wspólnie z F. Biały- Lorkowską): Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej /1969-1982/, pod red. A. Czubińskiego i L. Janickiego, Poznań 1985, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej, Nauki Społeczne 20, Bydgoszcz 1986, s. 111- 119.
 52. Recenzja: A. Wolff-Powęska, Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec, Poznań 1984, w: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej, Nauki Społeczne 19, Bydgoszcz 1986, s. 131- 137.
Skład katedry