dr inż. Marek Sikora

Adiunkt dydaktyczny
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

 

ul. Fordońska 430
pokój: 311
telefon: +48 52 340 88 56
e-mail: m.sikora@utp.edu.pl
strona www: studenci.mareksikora.eu

Wykształcenie

2006

dr nauk ekonomicznych, specjalność – ekonomia, specjalizacja: logistyka

Doktorat: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej

Zakres działalności dydaktycznej

 • Informatyka, systemy informatyczne
 • Logistyka, łańcuchy dostaw

Problematyka badawcza

 • Badania rozwiązań logistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych i ogrodniczo-warzywniczych
 • Czynniki przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
 • Analiza łańcuchów dostaw żywności
 • Technologie informacyjnych systemów zarządzania logistyce i agrobiznesie
 • Zastosowanie informatyki i technologii internetowych w systemach zarządzania logistyki i agrobiznesu

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 1. Asystent – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy – do 2006 r.
 2. Adiunkt – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (dawniej ATR) – aktualnie
 3. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi – do 2008 r.
 4. Wykładowca Bydgoskiej Szkoły Wyższej – do 2011 r.
 5. Wykładowca Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – do 2018 r.
 6. Doskonalenie zawodowe wykładowców wyższych uczelni rolniczych w dziedzinie Zarządzania i Marketingu w ramach programu PHARE Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn Centre of Rural Development,
 7. Udział w szkoleniach IFS Industrial Financial System Application, Kraków,
 8. Udział w szkoleniu CRM IFS Bydgoszcz,
 9. Udział w seminarium IFOS – systemu do obsługi małych i średnich firm, Firmy Heuthes,
 10. Zastępca Kierownika projektu w projekcie „Wstań unieś głowę” z ramienia UTP realizowanym przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (projekt wyróżniony nagrodą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Najlepsza inwestycja w człowieka”),
 11. Organizacja i udział w Seminariach organizowanych przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju Projektu Programu Inicjatywy (PIW) Wspólnotowej EQUAL „Wstań unieś głowę” dotyczących równości płci.
 12. Wizyty studyjne w ramach PIW EQUAL Katania – Sycylia
 13. Członek zespołu w projekcie „Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector. Program Ramowy VI Unii Europejskiej i projektu TOWARDS Umowa nr 518702 na temat: Plany przekształceń sieci współpracy MŚP sektora rolno- żywnościowego w kierunku otwarcia na rynki międzynarodowe i usatysfakcjonowania klientów,
 14. Udział w przygotowaniu “Projektu modelu branżowej platformy współpracy na przykładzie branży rolno-spożywczej dla Województwa Wielkopolskiego” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 15. Ukończenie szkolenia „Polityka równych szans i płci w aspekcie zarządzania firmą”, uzyskanie certyfikatu,
 16. Ukończenie szkolenia „Audytor wewnętrzny systemu HACCP”, uzyskanie certyfikatu,
 17. Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatów – Projektowanie i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi CISCO – Cisco Certified Network Associate.
 18. Członek zespołu w projekcie MACSUR – “A Detailed Climate Change Risk Assessment for European Agriculture and Food Security in Collaboration with International Projects”.

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014r.

 1. Drelichowski L., Dzieża G., Grochowski K., Sikora M., Zwierzchowski D., Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce. [W:] Staniec I. (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 161-171
 2. Bojar W., Dzieża G., Sikora M., Śpiewak J., Wyszkowska Z., Januszewski A., Żółtowski M., Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 4, 2014, ss. 7-18
 3. Drelichowski L., Dzieża G., Sikora M., Logistyka głównych grup agrobiznesu i skala osiąganych wyników działań exportowo-importowych po akcesji Polski z Unią Europejską. Logistyka 6/2014, pp. 13218-13221
 4. Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Latowski J., Analiza możliwości rozszerzenia funkcjonalności modułu planowania produkcji systemu ERP. Marketing i Rynek 10/2014, s. 251-257
 5. Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Mierzwińska E., Analiza logistyki zaopatrzenia punktów handlowych w centrum Bydgoszczy. Logistyka 6/2014
 6. Sikora M., Woźnicka K., Pantkowska I., Jakość usług zbiorowej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, Logistyka 6/2014
 7. Drelichowski L., Sikora M., Wirtualizacja zarządzania, technologie informatyczne i systemy logistyczne jako źródło synergii w gospodarce żywnościowej. Informatyka 2 przyszłości. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015, s. 76-87
 8. Dzieża G., Sikora M., Murawski A., Rozwiązania logistyczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 75, Bydgoszcz 2015, ss. 50-58
 9. Bojar W., Żarski J., Knopik L., Kuśmierek-Tomaszewska R., Sikora M., Dzieża G. – Markov Chain as a Model of Daily Total Precipitation and a Prediction of Future Natural Events. International Conference “FACCE MACSUR Joint Workshops October 2015”, 27-30 October, 2015, Braunschweig, Germany
 10. Sikora M., Dzieża G., Smolińska Z., Wykorzystanie wybranych metod badawczych do usprawnienia zarządzania organizacją przedsiębiorstwa produkcyjnego. Marketing i Rynek 7/2016, s. 807-822
 11. Bielski I., Sikora M., Łańcuch wartości jako podstawa wyboru modelu biznesowego. Zeszyty Naukowe WSG, t. 25, seria: Ekonomia, nr 8, Bydgoszcz 2016, s.1-17
 12. Dzieża G., Sikora M., Wołk-Łaniewski B., Usprawnienie zarządzania jakością w logistyce produkcji kabli – case study. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 78, ss. 34-43
 13. Dzieża G., Sikora M., Nowak A. The Implementation of the Enterprise Resource Planning System and its Influence on Logistics, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 82, ss. 38-48
 14. Sikora M., Dzieża G., Świetlik P., Innowacyjne rozwiązania logistyczne na regionalnym rynku usług medycznych, Marketing i Rynek 2016, nr 10, ss. 466-475
 15. Sikora M., Bielski I., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Perspektywa regionalna, Marketing i Rynek 2016, nr 10, ss. 476-491
 16. Sikora M., Bojar W., Dzieża G., Radecka K., Mikołajczyk A., Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland w Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie”, Koszęcin-Gliwice 2016, Z. 99 ss. 440-449
 17. Sikora M., Bielski I., Forming networks strategy in agribusiness. Agrarian Perspectives XXVI, Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors. Proceedings of the 26th International Scientific Conference, Prague 2017, ss. 335-341
 18. Bojar W., Sikora M., Dzieża G., Current challenges of Agricultural Business against farming economic efficiency and sustainable development. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017 – Bioeconomy Challenges.  Social Innovations for Rural Development, 917-923, ISSN 1822-3230
 19. Drelichowski L., Sikora M., Factors Influencing the Development of Virtual Food Supply Chains in Polish International Trade. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, nr 86, Bydgoszcz 2017, ss. 5-12
 20. Sikora M., Dzieża G., Jasiński M. Data Safety Audit in Small and Medium-Sized Enterprises – Case Study. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, No. 86, Bydgoszcz 2017, ss. 68-76
 21. Drelichowski L., Sikora M., Challenges and trends in virtual food supply chains in Poland. In: Wajszczuk K. (red.) Logistics Facing Challenges of Food Security and Environmental Protection. Poznań University of Life Sciences, pp. 134-137
 22. Sikora M., The value system as a starting point for creating a modern company. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 129, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, ss. 497-511, ISSN 1641-3466, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.129.35
 23. Drelichowski L., Olszewski W, Sikora M., Fenomen stabilnego rozwoju procesu globalizacji polskiego agrobiznesu. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 56, 27-44
Skład katedry