dr inż. Małgorzata Zajdel

Adiunkt
Kierownik Pracowni Rozwoju Regionalnego

ul. Fordońska 430
pokój: 110
telefon: 52 340 81 76
e-mail: m.zajdel@utp.edu.pl,
jakosc.ksztalcenia@utp.edu.pl

Wykształcenie

dr inż. nauk rolniczych, dyscyplina: Agrotechnika, Specjalność: Zarządzanie w gospodarstwach rolnych

Tytuł pracy doktorskiej: Analiza mechanizmów zmian w zarządzaniu i w technologii produkcji w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych na przykładzie gospodarstw Agencji Własności Rolnej Skarnu Państwa w Bydgoszczy

Problematyka badawcza

Obszar zainteresowań naukowych:

A. Rozwój regionalny

 • Tworzenie i zastosowanie wiedzy dla efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym.
 • Analiza zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej w aspekcie rozwoju regionu.
 • Rozwój regionu w kontekście możliwości i  wykorzystania funduszy  Unii Europejskiej  m.in. wśród wszystkich Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
 • Analiza stopnia przygotowania  jednostek samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie  stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą.
 • Rozwój zastosowań technologii informacyjnej regionu w aspekcie potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.
 • Procesy informacyjno-decyzyjne małych  i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zarządzaniu klientami.
 • Badania w woj. kujawsko-pomorskim w zakresie możliwości i wykorzystania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P).
 • Badania w zakresie możliwości i wykorzystania środków strukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przygotowania instytucjonalnego do absorpcji.

B. Badania ewaluacyjne

 • Ekspertka ds. monitoringu i ewaluacji –  Projekt pt.: „ Nowoczesny Urząd Gminy w Sadkach” –  POKL.05.02.01-06-024/09-00  nr UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00- 2011r.
 • Autorka systemu monitoringu i ewaluacji oraz ewaluatorka w  projekcie  „Zacznij działać na własny rachunek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – od 01.08.2010r. do 31.07.2012r (
 • Współwykonawca  badania ewaluacyjnego oraz współautorka raportu w ramach ewaluacji wewnętrznej w UTP – Raport ewaluacyjny  (on-going) z wdrażania projektu:„ Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej- 2012r.
 • Autorka „System monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju dla Gminy Stolno” w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2010 r.
 • Autorka „System monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju dla Gminy Lisewo” w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V.  Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2010 r.
 • Autorka „System monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju dla Gminy Grudziądz” w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2010 r.
 • Autorka „System monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju dla Gminy Chełmno” w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  – 2010 r.
 • Autorka „System monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju dla Powiatu Chełmińskiego” w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2010 r.

C. Jakość kształcenia

Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i krajowych:

 • Członek zespołu projektowego pt:”Projekt Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector”. Program Ramowy VI – Opracowanie założeń metodycznych zarządzania procesem zmian sieci MŚP sektora rolno – żywnościowego (migration toolkit) w kierunku lepszego zaspakajania potrzeb klientów i wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Posługując się opracowaną metodyką, sformułowano strategie przekształceń badanych sześciu organizacji producenckich i usługowych (Projekt TOWADS) – 2007 -2009
 • Kierownik Projektu (w partnerstwie pełnienie funkcji Przedstawiciela Partnera)  w projekcie międzynarodowym innowacyjnym –  Projekt Inicjatywa Wspólnotowa  „EQUAL” – Wstań, unieś głowę” (2005-2008) – projekt wyróżniony nagrodą MRR „Najlepsza inwestycja w człowieka”.
 • Kierownik projektu oraz współautorka badania ewaluacyjnego „Wdrażanie i zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym” -2008r.
 • Kierownik projektu oraz współautorka badania ewaluacyjnego „Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” -2009r.
 • Kierownik i wykonawca  Projektu „Akademia e-podpisu” PO KL, finansowany z EFS (2010 r.)
 • Kierownik Projektu „Nowa wiedza – Nowe kompetencje” PO KL finansowany z EFS (2011r) oraz trenerka i autorka programu  kursu „Projekt Menager”.
 • Udział w projekcie –  „Nowa jakość w UTP” realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczy absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013
 • Opiekun stażu –w projekcie „Naukowcy UTP dla Gospodarki regionu”. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw POKL. Projekt finansowany przez UE w ramach EFS.
 • Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, szkolenia nauczycieli w ramach projektu RNM, POKL, 8.2.1.2010, Staże, 2013r.

Doświadczenie w projektach w ramach opracowania ekspertyz zewnętrznych

 • Raport z badań podmiotów ekonomii społecznej – publikacja w ramach projektu: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej (2010 r.)
 • Ekspertyza na temat Komunikatu Komisji Wspólnot Europejskich do Rady i Parlamentu Europejskiego „Lepszy dostęp do najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich” COM (2009)103  (w ramach projektu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej „Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009r.)
 • Ekspertyza pt.: Badanie potrzeb w zakresie usług IT dla MŚP i gospodarstw rolnych z obszarów wiejskich − w ramach projektu KIGNET – Izbowy System Wsparcia Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw – finansowana z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego (2007 r.),

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 2008-2016     Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich  Wydziału Zarządzania
 • 2009 Kierownik Pracowni Rozwoju Regionalnego
 • 2006 –  2012 Adiunkt w  Katedrze Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania
 • 1998 –  2006 Adiunkt w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Rolniczego.
 • 1994 – 1998 Asystent w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Rolniczego.
 • 1990 – 1994 Specjalista inżynieryjno – techniczny w Zakładzie Informatyki Stosowanej Wydziału Rolniczego.

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014r.

 1. Dąbek M., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Chmury obliczeniowe, jako szansa na zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez lepsze zarządzanie zasobami informacyjnymi. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss.28-35
 2. Kowalski A., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Ocena rozwiązań ekologistki przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss. 112-123
 3. Szewczykowski P., Bojar W., Sobota D., Zajdel M., Design Thinking jako metoda intensyfikacji rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss. 183-190
 4. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych, Europa Regionum (w druku)
 5. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M, Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej– wyniki z badań. Europa Regionum (w druku)
 6. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych, Europa Regionum 2015, t. 21, s.151-162
 7. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M, Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej – wyniki z badań. Europa Regionum, 2015, t.22, s.87-95
 8. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M. Social Cooperatives as Social Economy Actors in the Development of Entrepreneurship – Based on the Example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship,  Economic Science for Rural Development, Yelgava 2015, no 39, p 227-235
 9. Grabowska M., Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Działania crowdsourcingowe jako innowacyjna metoda wykorzystania wiedzy tłumu, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 155-162
 10. Pietrkiewicz K. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Wdrażanie programu „Owoce i warzywa w szkole” jako element profilaktyki zdrowotnej w Polsce, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 244-255
 11. Kaniowska B., Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Elektroniczny system skanowania cen produktów – szanse i możliwości, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 131-139
 12. Wielewska I., Smuga-Kogut M., Prus P., Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne w województwie pomorskim, Roczniki Naukowe SERiA, tom XVII ,zeszyt 5, s. 329-335
 13. Zajdel M., Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M. Sustainable rural development- European Union Programmes in Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 14. Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Dumitrescu C.S., Some aspect regarding crowsfunding as an alternative source of funding projects in Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 15. Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Dumitrescu C.S., Turism information centers – proof of turism management, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 16. Michalcewicz-Kaniowska M. Toader C.S., Zajdel M., Similarities and differences in adaptive strategies between recent retirees from Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 17. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M. Factors determining development of businesses in the Kujawsko-Pomorskie province as a part of the Pomeranian Special Economic Zone – study results., Economic Science for rural development, Yelgava 2016, no, p 180-185
 18. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Changing data patterns in certain aspects of road transport in Poland and Turkey, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce,  2/2016(21), ss 120-133
 19. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Izabela Wielewska, Piotr Prus , The Role of the EU Support in Development of Inland Waterway Shipping in Poland, and the Kujawsko-Pomorskie Province, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej W Ostrołęce, 3/2016(22) ss. 143 – 155
 20. Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata, Zajdel Małgorzata Tendencies in Production of Baked Goods, on the basis of “Tosta” Co-operative, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis OECONOMICA 331(85)4, Szczecin 2016, ss.87-97
 21. Zajdel Małgorzata, Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata, DEVELOPMENT POTENTIAL OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AS EVALUATED BY „RESEARCH VOUCHER” PROJECT BENEFICIARIES, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis OECONOMICA 331(85)4, Szczecin 2016, ss. 175-183
 22. Magdalena Hebda, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Rola agrologistyki w zrównoważonym rozwoju regionu na przykładzie grupy przedsiębiorstw rolnych, Marketing i Rynek nr 10/2016, s. 192-202
 23. Piotr Prus, Izabela Wielewska, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Integracja producentów i przetwórców biomasy na cele energetyczne w kontekście podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing i Rynek nr 10/2016, 436 – 448
 24. Klaudia Sadłowska, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Determinanty kształtujące wizerunek firmy – case study, Marketing i Rynek nr 10/2016, 448 – 457
 25. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Dagmara Zuzek, Uwarunkowania aktywności zawodowej i determinanty sukcesu kobiet na obszarach wiejskich – wyniki z badań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku, s. 595-605
 26. Malgorzata Zajdel, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader INSTRUMENTS FOR MANAGING DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016), http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/838
 27. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader, THE AGRITOURISM IN ASPECTS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016), http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/837
 28. Cosmina-Simona Toader, Malgorzata Zajdel, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Gheorghe PribeanuTOURISM DEVELOPMENT POSSIBILITIES THROUGH EFFICIENT RISK MANAGEMENT OF THE PROJECTS, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016),  ss.111-115 http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/937
 29. Cosmina-Simona Toader, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Malgorzata Zajdel, TRAINING STRATEGIES USED IN PROJECT MANAGEMENT DISCIPLINE, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016),  ss.115-119  http://www.lsma.ro/index.php/lsma/article/view/983
 30. ALEXANDRA VUICI, ADRIANNA LIS, Małgorzata Zajdel, COSMINA-SIMONA TOADER, A COMPARATIVE STUDY CONCERNING THE YOUNG PEOPLE’S ATTITUDES TOWARDS VOLUNTOURISM LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL.XVII (1) 2016, pp 29 – 36
Skład katedry