dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Adiunkt
Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

ul. Fordońska 430
pokój: 118 / 110
telefon: +48 52 340 81 14, 52 340 81 76
e-mail: Malgorzata.Michalcewicz-Kaniowska@utp.edu.pl

Wykształcenie

dr inż. nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, Specjalność: statystyka ekonomiczna

Tytuł pracy doktorskiej: Analiza zachowań konsumenta w różnych ogniwach łańcucha logistycznego produktów rolno – spożywczych

Problematyka badawcza

Obszar zainteresowań naukowych:

A. Rozwój regionalny

 • Tworzenie i zastosowanie wiedzy dla efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym.
 • Analiza zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej w aspekcie rozwoju regionu.
 • Rozwój regionu w kontekście możliwości i  wykorzystania funduszy  Unii Europejskiej  m.in. wśród wszystkich Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
 • Analiza stopnia przygotowania  jednostek samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie  stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą.
 • Rozwój zastosowań technologii informacyjnej regionu w aspekcie potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.
 • Procesy informacyjno-decyzyjne małych  i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zarządzaniu klientami.
 • Badania w woj. kujawsko-pomorskim w zakresie możliwości i wykorzystania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P).
 • Badania w zakresie możliwości i wykorzystania środków strukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przygotowania instytucjonalnego do absorpcji.

B. Badania ewaluacyjne

 • Współwykonawca badania ewaluacyjnego oraz współautorka raportu w ramach ewaluacji wewnętrznej w UTP – Raport ewaluacyjny  (on-going) z wdrażania projektu:„ Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej- 2012r.

C. Jakość kształcenia

Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i krajowych:

 • Członek zespołu projektowego pt:”Projekt Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector”. Program Ramowy VI – Opracowanie założeń metodycznych zarządzania procesem zmian sieci MŚP sektora rolno – żywnościowego (migration toolkit) w kierunku lepszego zaspakajania potrzeb klientów i wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Posługując się opracowaną metodyką, sformułowano strategie przekształceń badanych sześciu organizacji producenckich i usługowych (Projekt TOWADS) – 2007 -2009
 • Członek zespołu w projekcie międzynarodowym innowacyjnym –  Projekt Inicjatywa Wspólnotowa  „EQUAL” – Wstań, unieś głowę” (2005-2008) – projekt wyróżniony nagrodą MRR „Najlepsza inwestycja w człowieka”.
 • Członek zespołu oraz współautorka badania ewaluacyjnego „Wdrażanie i zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym” -2008r.
 • Członek zespołu oraz współautorka badania ewaluacyjnego „Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” -2009r.
 • Członek zespołu i wykonawca Projektu „Akademia e-podpisu” PO KL, finansowany z EFS (2010 r.)
 • Członek zespołu Projektu „Nowa wiedza – Nowe kompetencje” PO KL finansowany z EFS (2011r) oraz trenerka i autorka programu kursu „Excel w zarządzaniu”.
 • Udział w projekcie – „Nowa jakość w UTP” realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczy absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013
 • Opiekun stażu –w projekcie „Naukowcy UTP dla Gospodarki regionu”. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw POKL. Projekt finansowany przez UE w ramach EFS.
 • Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, szkolenia nauczycieli w ramach projektu RNM, POKL, 8.2.1.2010, Staże, 2013r.

Doświadczenie w projektach w ramach opracowania ekspertyz zewnętrznych

 • Opracowanie „Ilościowej analizy zebranych danych oraz opracowanie bazy danych niezbędnych do opracowania Raportu z badań PES” w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.2. Wspieranie ekonomii społecznej. Człowiek – najlepsza inwestycja. (2010r.)
 • Współpraca z Departamentem Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Departamentem Rozwoju Regionalnego – prowadzenie analiz badawczych pod potrzeby Departamentu

Doświadczenie naukowe, zawodowe i dydaktyczne

Doświadczenie naukowe

 • 2016r. (maj) wyjazd z cyklem wykładów do wyjazd z cyklem wykładów do Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Romania, w ramach wymiany nauczycieli akademickich w programie Erasmus +
 • 2015r. (maj) – wyjazd z cyklem wykładów do Turcji na Yalova University, w ramach wymiany nauczycieli akademickich w programie Erasmus
 • 2014r. (kwiecień, sierpień) – wyjazd z cyklem wykładów do Turcji na Yalova University, w ramach wymiany nauczycieli akademickich w programie Erasmus
 • 2013r. (grudzień) – wyjazd z cyklem wykładów i seminariów na Uniwersytet w Horkach, Białoruś
 • 2013r. (wrzesień) – wyjazd z cyklem wykładów do Turcji na Yalova University, w ramach wymiany nauczycieli akademickich w programie Erasmus
 • 2013r. (kwiecień) – wyjazd z cyklem wykładów do Turcji na Karabuk University, w ramach wymiany nauczycieli akademickich w programie Erasmus
 • 2012r. – wyjazd z cyklem wykładów do Turcji na Mustafa Kemal University, w ramach wymiany nauczycieli akademickich w programie Erasmus
 • 2012r. – wizyta studyjna na Uniwersytecie w Stambule (Yalova University), nawiązanie współpracy międzynarodowej
 • Studia Przygotowania Pedagogicznego Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych,
 • Studia Podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz,
 • Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości Przedsiębiorstw Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz,
 • Doskonalenie zawodowe wykładowców wyższych uczelni rolniczych w dziedzinie Zarządzania i Marketingu w ramach programu PHARE Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn Centre of Rural Development,
 • Kurs podstawowy – pakiet STATISTICA oraz udział w seminariach dotyczących pakietu STATISTICA Polska (Warszawa) i wszystkich nowych modułów,
 • Staż naukowy na Uniwersytecie Arystotelesa Thessaloniki Grecja, w ramach projektu TEMPUS,
 • Udział w szkoleniach IFS Industrial Financial System Application Kraków,
 • Udział w szkoleniu CRM IFS Bydgoszcz,
 • Udział w seminarium IFOS – systemu do obsługi małych i średnich firm, Firmy Heuthes,

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2016 Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich  Wydziału Zarządzania
 • Od 2015 Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
 • 2006 do 2016 Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus
 • Od 2012 Adiunkt w Katedrze Marketingu i Rozwoju Regionalnego Wydziału Zarządzania
 • 2005 – 2012 Adiunkt w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania
 • 1997 – 2005 Asystent w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Rolniczego.

Publikacje pracownika

Publikacje z lat 2014 – 2016

 1. Dąbek M., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Chmury obliczeniowe, jako szansa na zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez lepsze zarządzanie zasobami informacyjnymi. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss.28-35
 2. Kowalski A., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Ocena rozwiązań ekologistki przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss. 112-123
 3. Zuzek D., Michalcewicz-Kaniowska M., Zachowania konsumentów na rynku i jego determinanty na przykładzie rynku napojów alkoholowych. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss. 469-477
 4. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych, Europa Regionum (w druku)
 5. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M, Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej– wyniki z badań. Europa Regionum (w druku)
 6. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych, Europa Regionum 2015, t. 21, s.151-162
 7. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M, Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej – wyniki z badań. Europa Regionum, 2015, t.22, s.87-95
 8. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M. Social Cooperatives as Social Economy Actors in the Development of Entrepreneurship – Based on the Example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship,  Economic Science for rural development, Yelgava 2015, no 39, p 227-235
 9. Grabowska M., Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Działania crowdsourcingowe jako innowacyjna metoda wykorzystania wiedzy tłumu, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 155-162
 10. Pietrkiewicz K. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Wdrażanie programu „Owoce i warzywa w szkole” jako element profilaktyki zdrowotnej w Polsce, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 244-255
 11. Kaniowska B., Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Elektroniczny system skanowania cen produktów – szanse i możliwości, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 131-139
 12. Wielewska I., Smuga-Kogut M., Prus P., Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne w województwie pomorskim, Roczniki Naukowe SERiA, tom XVII ,zeszyt 5, s. 329-335
 13. Zajdel M., Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M. Sustainable rural development- European Union Programmes in Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 14. Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Dumitrescu C.S., Some aspect regarding crowsfunding as an alternative source of funding projects in Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 15. Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Dumitrescu C.S., Turism information centers – proof of turism management, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 16. Michalcewicz-Kaniowska M. Toader C.S., Zajdel M., Similarities and differences in adaptive strategies between recent retirees from Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 17. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M. Factors determining development of businesses in the Kujawsko-Pomorskie province as a part of the Pomeranian Special Economic Zone – study results., Economic Science for rural development, Yelgava 2016, no, p 180-185
 18. Bojar W., Maciejewski F., Michalcewicz-Kaniowska M., Woźnicka K., Żarski W., INNOWACYJNOŚĆ FIRM RODZINNYCH W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Zakopane 2016. Tom 1, s.20-29
 19. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Changing data patterns in certain aspects of road transport in Poland and Turkey, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce,  2/2016(21), ss 120-133
 20. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Izabela Wielewska, Piotr Prus , The Role of the EU Support in Development of Inland Waterway Shipping in Poland, and the Kujawsko-Pomorskie Province, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej W Ostrołęce, 3/2016(22) ss. 143 – 155
 21. Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata, Zajdel Małgorzata Tendencies in Production of Baked Goods, on the basis of “Tosta” Co-operative, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis OECONOMICA 331(85)4, Szczecin 2016, ss.87-97
 22. Zajdel Małgorzata, Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata, DEVELOPMENT POTENTIAL OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AS EVALUATED BY „RESEARCH VOUCHER” PROJECT BENEFICIARIES, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis OECONOMICA 331(85)4, Szczecin 2016, ss. 175-183
 23. Magdalena Hebda, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Rola agrologistyki w zrównoważonym rozwoju regionu na przykładzie grupy przedsiębiorstw rolnych, Marketing i Rynek nr 10/2016, s. 192-202
 24. Piotr Prus, Izabela Wielewska, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Integracja producentów i przetwórców biomasy na cele energetyczne w kontekście podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing i Rynek nr 10/2016, 436 – 448
 25. Klaudia Sadłowska, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Determinanty kształtujące wizerunek firmy – case study, Marketing i Rynek nr 10/2016, 448 – 457
 26. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Dagmara Zuzek, Uwarunkowania aktywności zawodowej i determinanty sukcesu kobiet na obszarach wiejskich – wyniki z badań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku, Marketing i Rynek nr 10/2016s. 595-605
 27. Malgorzata Zajdel, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader INSTRUMENTS FOR MANAGING DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016), ss. 89-93; http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/838
 28. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader, THE AGRITOURISM IN ASPECTS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 1 (2016), ss. 251-257; http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/837
 29. Cosmina-Simona Toader, Malgorzata Zajdel, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Gheorghe PribeanuTOURISM DEVELOPMENT POSSIBILITIES THROUGH EFFICIENT RISK MANAGEMENT OF THE PROJECTS, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016),  ss.111-115 http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/937
 30. Cosmina-Simona Toader, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Malgorzata Zajdel, TRAINING STRATEGIES USED IN PROJECT MANAGEMENT DISCIPLINE, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016),  ss.115-119  http://www.lsma.ro/index.php/lsma/article/view/983
 31. Natalia BUCHALSKA, Dorina MARCU, Małgorzata MICHALCEWICZ-KANIOWSKA, Cosmina-Simona TOADER STUDY REGARDING STUDENTS ATTITUDE TOWARD ENTREPRENEURSHI, Research Journal of Agricultural Science, 48 (4), Vol. 48 (4) 1 – 322 (2016) 2016, ss 288-294
Skład katedry