dr inż. Grzegorz Dzieża

Adiunkt dydaktyczny

ul. Fordońska 430
pokój: 311
telefon: 52 340 88 56
e-mail: zis@utp.edu.pl

Wykształcenie

1982

Tytuł magistra inżyniera rolnictwa na Wydziale Rolniczym ATR w Bydgoszczy, w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa

1998

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w Zakładzie. Informatyki Stosowanej na Wydziale Rolniczym ATR w Bydgoszczy

2002

Podyplomowe Studia Informatyczne w Instytucie Matematyki i Fizyki ATR w Bydgoszczy

2007

Internal Auditor of the HACCP System, DPF MALON Wrocław

2010

Akademia e-podpisu

2011

Cisco Networking Academy – CCNA – WSHE Bydgoszcz

Problematyka badawcza

Bbszary zainteresowań naukowych:

 • Informatyka:
  • programowanie – projektowanie, wykonanie, wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd,
  • sieci komputerowe – projektowanie, zabezpieczenia, rozwiązania techniczne,
  • bazy danych – projekty aplikacji, wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd,
  • Systemy Zarządzania przedsiębiorstwem – wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd. Np. MRP, ERP, CRM, SCM,
  • WWW – projektowanie, wykonanie własnej strony – sklepu itp., wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd rozwiązań CMS,
 • Logistyka:
  • w zakresie zarządzania organizacją, sterowaniem zapasami, kanałów dystrybucji, w e-biznesie, organizacji transportu, współpracą z dostawcami, organizacji i oceny stosowanych rozwiązań,
 • Multimedia:
  • projektowanie i wykonanie aplikacji multimedialnych, animacji, grafiki komputerowej, plakatów, reklam.

Udział w projektach badawczych:

 • 1989-1991 prace w zespole badawczym realizującym projekt w dziedzinie zastosowań informatyki w analizie statystycznej – CPBR 10.6/A-1/03 nt. “Opracowanie projektów nowych układów doświadczalnych z zakresu genetyki, hodowli i technologii produkcji buraka” dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.
 • 1994-1996 – udział w projekcie „Zintegrowany Wielodostępny System Informatyczny do Wspomagania Procesów Decyzyjnych w BZE BELMA w Bydgoszczy.
 • 1996-1998 – uczestnictwo w projekcie Tempus pt. „Ekonomika rolnictwa i Biotechnologia stosowana” (Agricultural Finance and Applied Biotechnology), umowa nr S_JEP 11446-96 w części dotyczącej ekonomiki rolnictwa.
 • Od lipca 2005 r. do 2007 aktywne uczestnictwo w Projekcie realizowanym przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Wstań unieś głowę”.
 • Od 2012 uczestnictwo w projekcie Joint Programming Initiative The FACCE JPI – MACSUR project w zakresie opracowana metody wspomagającej podejmowanie decyzji poprzez analizę wskaźnikową zgodną z określonym systemem rachunkowości, (np. FADN Farm Accountancy Data Network), funkcjonalnościami prognostycznymi opartymi na symulacji wyróżników decyzji optymalnych, jak też budowę modeli ekonomiczno-jakościowych . – integracja ze zmodyfikowanym modelem hybrydowym FARM DSS

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 1989-1991 prace w zespole badawczym realizującym projekt w dziedzinie zastosowań informatyki w analizie statystycznej – CPBR 10.6/A-1/03 nt. “Opracowanie projektów nowych układów doświadczalnych z zakresu genetyki, hodowli i technologii produkcji buraka” dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy, opracowanie i wykonanie aplikacji komputerowej.
 • 1994-1996 – udział w projekcie „Zintegrowany Wielodostępny System Informatyczny do Wspomagania Procesów Decyzyjnych w BZE BELMA w Bydgoszczy, udział i wykonanie projektu aplikacji.
 • 1996 – Ekspertyza dla Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji w Bydgoszczy spółka z o. o. dotycząca „Kosztorysu na oprogramowanie i rozruch centralnej dyspozytorni Regionalnego Centrum Onkologicznego w Bydgoszczy”.
 • 1999 Ekspertyza dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dotycząca kompleksowej oceny informatyzacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
 • 2000 – 2001 – Opracowanie, oprogramowanie i wdrożenie bazodanowego systemu Zarządzania Magazynem Części i Podzespołów w przedsiębiorstwie ELEKTRA w Łochowie k. Nakła.

Publikacje pracownika

 1. Dzieża G., Makulski A., Bazy danych w technologii OLAP, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2006, s. 60-71.
 2. Drelichowski L., Dzieża G., Sikora M. 2007:Założenia programowe szkoleń komputerowych w aspekcie ich realizacji. w: Dobre praktyki w realizacji szkoleń komputerowych dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Publikacja wydana w ramach projektu realizowanego przez Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju „Wstań unieś głowę”. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Bydgoszcz 2007, ss. 20-33.
 3. Dzieża G.,. 2007:Program komputerowy do wspomagania szkoleń z zakresu wykorzystania aplikacji biurowych i internetu. w: Dobre praktyki w realizacji szkoleń komputerowych dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Publikacja wydana w ramach projektu realizowanego przez Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju „Wstań unieś głowę”. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Bydgoszcz 2007, ss. 34-42.
 4. Drelichowski L., Dzieża G., Sikora M. 2007:Szkoleniowe materiały uzupełniające jako element poprawiający skuteczność nauczania. w: Dobre praktyki w realizacji szkoleń komputerowych dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Publikacja wydana w ramach projektu realizowanego przez Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju „Wstań unieś głowę”. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Bydgoszcz 2007, ss. 43-49.
 5. Dzieża G., Makulski A., Rozszerzenia języka SQL dla operacji ROLAP w bazie Oracle8i, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2008, s. 59-71.
 6. Dzieża G., Internet a zmiany poziomu wykorzystania mediów informacyjnych w gospodarstwach indywidualnych w latach 2002 i 2008, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2008, s. 72-79.
 7. Dzieża G. : Możliwości wykorzystania Internetu na obszarach wiejskich, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 36, Bydgoszcz 2010, s. 28-37
 8. Dzieża G., Sikora M., Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów żywności, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 49, Bydgoszcz 2011, s. 60-69
 9. Sikora M., Dzieża G., Lwowski Z., Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 49, Bydgoszcz 2011, s. 157-171
 10. Drelichowski L., Dzieża G., Grochowski K., Sikora M., Zwierzchowski D., Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce. [W:] Staniec I. (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 161-171
 11. Bojar W., Dzieża G., Sikora M., Śpiewak J., Wyszkowska Z., Januszewski A., Żółtowski M., Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 4, 2014, ss. 7-18
 12. Drelichowski L., Dzieża G., Sikora M., Logistyka głównych grup agrobiznesu i skala osiąganych wyników działań exportowo-importowych po akcesji Polski z Unią Europejską. Logistyka 6/2014, pp. 13218-13221
 13. Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Latowski J., Analiza możliwości rozszerzenia funkcjonalności modułu planowania produkcji systemu ERP. Marketing i Rynek 10/2014, s. 251-257
 14. Sikora M., Dzieża G., Jasiński M. Bezpieczeństwo danych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Olsztyn 2016
 15. Dzieża G., Sikora M., Wołk-Łaniewski B., Usprawnienie zarządzania jakością w logistyce produkcji kabli – case study. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 78, ss. 34-43
 16. Dzieża G., Sikora M., Nowak A. The Implementation of the ERP System and its Influence on Logistics, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 81.
 17. Sikora M., Dzieża G., Świetlik P., Innowacyjne rozwiązania logistyczne na regionalnym rynku usług medycznych, Marketing i Rynek 2016, nr 10, ss. 466-475
 18. Sikora M., Bojar W., Dzieża G., Radecka K., Mikołajczyk A., Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland w Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie”, Koszęcin-Gliwice 2016.
Skład katedry