dr inż. Anna Murawska

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 105
telefon: 52 340 88 70
e-mail: anna.murawska@utp.edu.pl

Wykształcenie

1997

magister inżynier rolnictwa, specjalność: ochrona roślin; Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy; ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

2010

doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii; specjalność: ekonomika gospodarstwa domowego i konsumpcji, praca doktorska pt.: „Rozwój społeczno-ekonomiczny a poziom życia w gospodarstwach domowych w Polsce”; tytuł nadany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

2015

Ukończone studia podyplomowe:

Menedżer projektu badawczo-rozwojowego, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

2008 – 2009

Ukończone studia podyplomowe:

Rachunkowość przedsiębiorstw, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Problematyka badawcza

Poziom i jakość życia ludności, rozwój społeczny i gospodarczy, przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia, jakości życia, rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwój regionalny, rozwój zrównoważony, konsumpcja, zrównoważona konsumpcja, wzorce konsumpcji, badania konsumenckie, zachowania konsumenckie, konsumpcja w gospodarstwach domowych, trendy i modele konsumpcji dóbr materialnych i usług, uwarunkowania makro i mikroekonomiczne konsumpcji, dobrobytu, poziomu życia, jakości życia, rozwoju gospodarczego.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Zatrudnienie:

1998-2003

Samodzielny referent techniczny – Akademia Techniczno-Rolnicza, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Budownictwa Drogowego, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

2003-2007

Asystent, pracownik naukowy, nauczyciel akademicki, Akademia Techniczno-Rolnicza, Wydział Rolniczy, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej, Zakład Ekonomiki Produkcji Rolniczej, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

2007-2010 

Asystent, pracownik naukowy, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania; ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, www.utp.edu.pl

Od 2010 roku

Adiunkt, pracownik naukowy, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego, ul. Fordońska 430, pok. 105, 85-790 Bydgoszcz, www.wz.utp.edu.pl

Udział w projektach badawczych:

 1. Rozwój gospodarczy i jego uwarunkowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, Badania statutowe 4/2016, 2016-2020, Członek zespołu
 2. Czynniki rozwoju działalności gospodarczej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich, w tym Polski, Badania statutowe 24/2011, 2011-2015, Członek zespołu
 3. Poziom a jakość życia mieszkańców Polski”, Grant badawczy własny 1708/B/H03/2011/40, 2011-2013, Członek zespołu
 4. Konkurencyjność przedsiębiorstw i regionów w aspekcie europeizacji i globalizacji, Badania statutowe (1/2009), 2009-2012, Członek zespołu
 5. Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej, Badania własne (8/2008), 2008-2010, Członek zespołu
 6. Czynniki różnicujące organizację i efektywność gospodarstw i produkcji rolniczej w warunkach integracji europejskiej, Badania statutowe (22/2005), 2005-2006, Członek zespołu
 7. Rynkowe, organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania efektywności i ryzyka działalności w rolnictwie, Badania własne (19/2001), 2004, Członek zespołu

Doświadczenie zawodowe:

 1. Członek projektów badawczych;
 2. Autor ponad 70-ciu publikacji;
 3. Uczestnik ponad 30-stu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 4. Członek komitetów organizacyjnych konferencji naukowych;
 5. Doświadczony nauczyciel akademicki, prowadzenie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów z takich przedmiotów m. in. jak Podstawy zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, Nauka o organizacji, Zarządzanie i ekonomia, Ekonomia, Ekonomika konsumpcji żywności, Modele konsumpcji, Nowe tendencje w konsumpcji dóbr i usług, Ekonomika usług, Ekonomika i organizacja agrobiznesu, Ekonomika transportu i inne;
 6. Promotor ponad 100-u prac dyplomowych magisterskich, licencjackich i inżynierskich;
 7. Recenzent publikacji oraz prac dyplomowych magisterskich, licencjackich i inżynierskich;
 8. Organizator Bydgoskiego Festiwalu Nauki;
 9. Opiekun roku i grup studenckich na Wydziale Zarządzania;
 10. Opiekun Koła Naukowego Odpowiedzialnych Konsumentów;
 11. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Format 2.0 – kwartalnika Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy;
 12. Wieloletni kronikarz w czasopiśmie Format UTP – kwartalniku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy;
 13. Członek (pełniona funkcja – sekretarz) Rady Programowej kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania.

Publikacje pracownika

Wykaz publikacji własnych w 2018 r.

 1. Murawska A. (2018), Zróżnicowanie konsumpcji owoców i warzyw w różnych typach polskich gospodarstw domowych, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing. Nr 2(373), Rocznik 64 (LXIV), IBRKiK, Warszawa, s. 294-304.
 2. Murawska A., Długosz H., (2018), Prosumpcja jako forma aktywności konsumentów na rynku dóbr i usług, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing. Nr 4 (375), Rocznik 64 (LXIV), Tom 1, IBRKiK, Warszawa, s. 241-251.
 3. Murawska A. (2018), A diagnosis of the level and structure of rural households’ incomes and expenditures in the context of sustainable rural development in Poland, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(48), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 165-172.
 4. Murawska A. (2018), Przemiany w poziomie i strukturze wykształcenia ludności w krajach Unii Europejskiej w aspekcie realizacji celów strategii „Europa 2020” [w:] Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce, pod red. M. Geise, J. Oczki, D. Piotrowski, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz, s. 101-115.
 5. Murawska A. (2018), Diagnosis and causes of consumption servicization in Polish households, Economic and Environmental Studies (EES), nr…., www.ees.uni.opole.pl, Opole, s. …..
 6. Pieńkowski D., Murawska A., Zaremba-Warnke S. (2018). Zrównoważona konsumpcja – wyzwanie dla społeczeństwa w dobie globalizacji, Wydawnictwo Texter Sp. z o.o., Warszawa.

Wykaz publikacji własnych w 2017 r.

 1. Murawska A., Sposoby zaspokajania potrzeb kulturalnych w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing, 2017,1(366), Wydawnictwo IBRKiK, Warszawa 2017, s. 240-255, ISSN: 0438-5403, p. 12. (artykuł na liście B)
 2. Murawska A., The impact of education of the population on employment and unemployment in the European Union, in: conference materials 9th International Conference on Applied Ecomomics „Contemporary Issues in Economy” Toruń, Poland, 22-23 June 2017, editet by Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka, Institute of Economic Research Nicolaus Copernicus University, Polish Economic Society Branch in Toruń, Toruń, ISBN: 978-83-65605-03-0, s. 223. (Conference materials +streszczenie).
 3. Murawska A., Wpływ wykształcenia ludności na poziom zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, IER Institute of Economic Research Working Papers No. 82/2017, Article prepared and submitted for: 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Toruń, Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland, 22-23 June 2017, Copyright: Creative Commons Attribution 3.0 License, s. 1-11. https://econpapers.repec.org/paper/peswpaper/2017_3ano82.htm, http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_82.pdf (artykuł elektroniczny).
 4. Murawska A., Diagnoza poziomu i struktury dochodów i wydatków w gospodarstwach domowych na wsiach w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Streszczenie wystąpienia (artykułu) w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich” zorganizowanej przez Katedrę Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 14 września 2017 r. s. 42. (streszczenie).
 5. Murawska A., Ocena nierówności społecznych na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacji celów polityki spójności, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIX, Zeszyt 3, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o., Warszawa-Poznań-Bydgoszcz 2017. ISSN 1508-3535, s. 206-211, p. 10.
 6. Murawska A., Influence of population’s education level on the employment and unemployment rates in the European Union countries, EKONOMIA I PRAWO. ECONOMICS AND LAW Volume 16, Issue 2, June 2017 p-ISSN 1898-2255, e-ISSN 2392-1625, 2017 Nicolaus Copernicus University, www.economicsandlaw.pl, Citation: Murawska, A. (2017). Influence of population’s education level on the employment and unemployment rates in the European Union countries. Ekonomia i Prawo. Ecomomics and Law, 16(2): 171–184. doi:10.12775/EiP.2017.012.
 7. Murawska A., Wzrost poziomu wykształcenia ludności jako szansa dla rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Unii Europejskiej, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 52 (4/2017), ISSN 1898-5084, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2017, s. 9-20,  DOI: 10.15584/nsawg.2017.4.1.
 8. Murawska A. (2017). Czynniki wpływające na konsumpcję produktów mlecznych w polskich gospodarstwach domowych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 120 (2017), Wydawnictwo SGGW, Warszawa. DOI: DOI 10.22630/EIOGZ.2017.120.43 (13 punktów).
 9. Murawska A. (2017), Wpływ wykształcenia ludności na poziom zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej [w:] Współczesne zjawiska w gospodarce, A. P. Balcerzak, I. Pietryka (red.), Wydawnictwo IBG, PTE Oddział w Toruniu, Toruń 2017, s. 52-63, ISBN 978-83-65605-04-7; DOI: 10.24136/eep.proc.2017.1 (eBook). (rozdział w monografii).

 Wykaz publikacji własnych w 2016 r.

 1. Murawska A. (2016), Bezpieczeństwo publiczne i drogowe jako uwarunkowanie jakości życia mieszkańców miast wojewódzkich w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 48 (4/2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ISSN 1898-5084, s. 265-277. DOI: 10.15584/nsawg.2016.4.19
 2. Murawska A. (2016), Uwarunkowania postaw konsumentów wobec produktów mięsnych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 113 (2016), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 159-172.
 3. Murawska A. (2016), Przemiany i nierówności w poziomie i jakości życia ludności w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] M. Geise, J. Oczki, D. Piotrowski (red.), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, s. 135-148. (rozd
 4. Murawska A. (2016), Zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych w zależności od prowadzonej przez nie działalności w latach 2005-2015, Marketing i Rynek, nr 3/2016, PWE, Warszawa, ISSN 1231-7853 s. 650-660. p. 9.
 5. Murawska A., (2016), Zrównoważona konsumpcja dóbr i usług jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa, [w:] Wyzwania współczesnej gospodarki, (autorzy: J. Ciak, M. Gotowska, A. Goździewska-Nowicka, A. Jakubczak, E. Koreleska, A. Michalska, A. Murawska, G. Voss, Z. Wyszkowska), Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 45-59.
 6. Murawska A. (2016), Rozkład i wartość aktywów rzeczowych w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce, Konsumpcja i Rozwój nr 2, IBRKK, Warszawa, s. 5-19. ISSN 2083-6929
 7. Murawska A. (2016), Zmiany w spożyciu warzyw w Polsce w kontekście zrównoważonej konsumpcji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVIII, Zeszyt 3, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o., Warszawa. ISSN 1508-3535, s. 262-267, p. 10.
 8. Murawska A., Mrozińska M. (2016), Korzystanie z energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w aspekcie wspierania zrównoważonej konsumpcji, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 16 (XXXI) 2016, Zeszyt 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.223-231. ISNN 2081-6960.
 9. Murawska A. (2016), Differences in Unemployment Among Persons in a Special Situation on the Labour Market Based on the Example of Polish Provinces, Oeconomia Copernicana 2016 Volume 7 Issue 3, 375-388. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.022.

 Wykaz publikacji własnych w 2015 r.

 1. Murawska A., Gutkowska K., (2015), Ekonomiczne uwarunkowania poziomu spożycia artykułów żywnościowych w aspekcie regionalnym, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing Rocznik 61 (LXI), nr 2 (355), Wydawnictwo IBRKiK, Warszawa, s. 270-285, ISSN: 0438-5403.
 2. Murawska A., (2015), Współczesna konsumpcja usług – determinanty, trendy i kierunki przemian, Logistyka, nr 2/2015, Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, s. 991-999, ISSN: 1231-5478.
 3. Murawska A., (2015), Differentiation of unemployment among people in a special situation on the labor market on the example of Polish regions in: Contemporary Issues in Economy. Market or Government?, editet by Adam P. Balcerzak, Institute of Economic Research Nicolaus Copernicus University, Toruń, Conference materials, ISBN: 978-83-937843-6-3, s.246.
 4. Murawska A., (2015), Zróżnicowanie bezrobocia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy na przykładzie polskich województw, W: Rynek czy rząd? / red. Adam P. Balcerzak Wydawnictwo Instytut Badań Gospodarczych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń, ISBN: 978-83-937843-6-4, s. 560-572, http://econpapers.repec.org/bookchap/pesecbook/10.htm, (rozdział w monografii polskojęzycznej).
 5. Murawska A. (2015), Zróżnicowanie i uwarunkowania poziomu bezrobocia w miastach wojewódzkich w Polsce, Marketing i Rynek, 10/2015, Rok XXII Październik, PWE, Warszawa, ISSN 1231-7853, s. 216-225.
 6. Murawska A. (2015), Czynniki różnicujące poziom bezrobocia w wiejskich gospodarstwach domowych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVII, Zeszyt 3, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o., Warszawa, Poznań Kołobrzeg. ISSN 1508-3535, s. 283-289.
 7. Murawska A. (2015), Tendencje zmian wzorców konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w kierunku trwałego i zrównoważonego rozwoju, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(37) 2015, pISSN 1899-5241, eISSN 1899-5772, www.jard.edu.pl, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 477–485, DOI: 10.17306/JARD.2015.50.

Publikacje popularno-naukowe i popularyzujące w 2015 r.

Murawska A. (2015), Wydział Zarządzania – prezentujemy wydziały, Format UTP, 1(74) 2016, Kwartalnik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz, s. 18-21.

Wykaz publikacji własnych w 2014 r.

 1. Murawska A., Gotowska M., 2014: Regional differences the level and quality of housing conditions among polish households, Acta Scientiarum Polonorum Seria Oeconomia nr 13 (2) 2014, ISSN 1644-0757 Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 105-115.
 2. Murawska, 2014: Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA, Tom XVI, Zeszyt I, Warszawa – Poznań – Lublin, ISSN 1508-3535, s. 147-153.
 3. Murawska A., 2014, Ocena poziomu życia w krajach Unii Europejskiej (UE-28) w aspekcie zrównoważonego rozwoju za pomocą wielowymiarowej analizy porównawczej, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Tom XV/4, ISSN 2082-792X, SGGW, Warszawa, s. 80-90.
 4. Murawska A. 2014, Spójność społeczna i poziom życia w krajach Unii Europejskiej – analiza wielowymiarowa, Marketing i Rynek 10/2014, s. 123-139.

Wykaz publikacji własnych w 2013 r.

 1. Murawska A., Gotowska M. 2013: Uwarunkowania marketingowe zachowań zakupowych żywności młodych konsumentów, w: Przejawy zachowań konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, pod red. U. Łangowskiej-Szczęśniak i A. Bobrowskiej, Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole, ISBN 978-83-7595-552-3, s. 61-78.
 2. Gutkowska K., Murawska A., 2013: Zmiany poziomu i struktury spożycia oraz wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych w okresie kryzysu gospodarczego, w: „Poziom i jakość życia w dobie kryzysu”, pod. Red. Z. Wyszkowskiej i M. Gotowskiej, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz, ISBN 978-83-64235-04-7, s. 273-283.
 3. Murawska A. 2013: Poziom wydatków na rekreację i kulturę jako wyznacznik konsumpcji w czasie wolnym w okresie kryzysu gospodarczego, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing. Nr 4, tom II: Związki czasu z konsumpcją; IBRKK, Warszawa.
 4. Murawska A., 2013: Communication with applicant as an indicator of the quality of service in public administrative units, [in:] „New trends in Finance and marketing 2013” Proceedings of the International Scientific Conference Marketing and Finance in Agribusiness’ Slovak Univesity of Agriculture in Nitra, 2013, ISBN 978-80-552-1136-7, s. 33-45.
 5. Murawska A. 2013, Managing the quality of medical services from patients’ perspective – theory and reality, in: Growth Perspectives in Europe? Edited by A. P. Balcerzak, Copyright by Polish Economic Society Branch in Toruń and Institute of Economic Research, Toruń.
 6. Gutkowska K. Murawska A., 2013, Poziom życia ludności a wielkość i struktura spożycia żywności w aspekcie regionalnym, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing., nr 4, IBRKiK, Warszawa, s. 47-60.
 7. Murawska A., 2013, Poziom życia w krajach Europy i Unii Europejskiej na podstawie Actual Indywidual Consumption, Ekonomia i prawo, Tom XII, nr 3/2013, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 399-411.
 8. Murawska A. 2013, Managing the quality of medical services from patients’ perspective – theory and reality, Journal of Positive Management, Volume 4 Number 1 2013, JPM, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Wykaz publikacji własnych w 2012 r.

 1. Murawska A. 2012: Poziom zaspokojenia potrzeb kulturalnych na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIV, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Białystok, s. 282-286.
 2. Murawska A. 2012: Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 169-180.
 3. Murawska A., Bieleniec J., Gutkowska K., 2012: System pomocy społecznej w Polsce w latach 1990-2009 i jego beneficjenci ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi [w:] Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi, pod redakcją K. Gutkowskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 7-43.
 4. Murawska A.2012: Tendencje w zachowaniach konsumentów na rynku żywności i ich konsekwencje dla działalności producentów rolnych, Handel wewnętrzny (maj-czerwiec). Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing. Tom I, Zachowania konsumenckie – badania, uwarunkowania, różnice, IBRKK, Warszawa, s. 437-445
 5. Murawska A., Banaszak N. 2012: Rola kart rabatowych w kształtowaniu lojalności konsumentów w świetle badań empirycznych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 60, s. 83-93.

Wykaz publikacji własnych w 2011 r.

 1. Gutkowska K., Murawska A. 2011: Regionalne zróżnicowanie poziomu i jakości życia Polaków, Handel Wewnętrzny (styczeń-luty). Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing. Konsumpcja a rozwój regionów., pod red. Olejniczuk-Merty, Warszawa, s. 90-101.
 2. Gutkowska K., Murawska A. 2011: Zagospodarowanie czasu wolnego w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych, Polityka Społeczna nr 8 , IPiSS, Warszawa, s. 22-29.
 3. Murawska A. 2011: Rozwój technologii informacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII, Zeszyt 2, Warszawa – Poznań – Wrocław, s. 330-334.
 4. Murawska A., Wyszkowska Z. 2011: Wyposażenie gospodarstw domowych w nowe technologie informacyjne i sposoby ich wykorzystania przez konsumentów, Konferencja nt.: Zachowania konsumenckie. Stan, uwarunkowania, tendencje., Zeszyty Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 51, s. 153-165.
 5. Gutkowska K., Murawska A., 2011: Sytuacja na rynku pracy a jakość życia ludności w Polsce, Zarządzanie Publiczne nr 3(11)/2010, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 69-82.
 6. Koreleska E., Murawska A. 2011: Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce i Austrii w latach 1998-2009, Logistyka nr 6, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 7. Murawska A., Michalska A. 2011: Ocena wybranych problemów ochrony zdrowia ludności w Polsce [w]: Kształtowanie wartości ZOZ nowym wyzwaniem menadżerów pod red. M. Łyszczaka, M. Węgrzyn, D. Wasilewskiego, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 226, Wydawnictwo UE, Wrocław, s.174-182.

Wykaz publikacji własnych w 2010 r.

 1. Murawska A., 2010: Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Zrównoważony rozwój lokalny. Warunki rozwoju regionalnego i globalnego”. Stowarzyszenie naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku, Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie, Szczecin, Tom I, s. 117-122.
 2. Murawska A., 2010: Uwarunkowania makroekonomiczne i ich rola dla zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego,
  W: Doskonalenie produktów i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych. Materiały konferencyjne II Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Tom II, 2/2/2010, s. 87-99.
 3. Murawska A., 2010: Rozwój społeczno-ekonomiczny a poziom życia w gospodarstwach domowych w Polsce, Streszczenie rozprawy doktorskiej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 2(323)/2010, Warszawa, s. 213-219.
 4. Murawska A., 2010: Regionalne zróżnicowanie wyposażenia w wybrane elementy infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XII, Zeszyt 2, Warszawa, Poznań, Szczecin, s. 225-230.
 5. Murawska A., 2010: Klasyfikacja województw pod względem rozwoju gospodarczego przy pomocy metod taksonomicznych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Materiały Konferencyjne BOS 2010, Bydgoszcz, s. 211-221.
 6. Gutkowska K., Murawska A., 2010: Sytuacja na rynku pracy a jakość życia ludności w Polsce, Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Jakość życia – problemy polityki społecznej i zarządzania”, zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych UJ w Krakowie, 4-5 listopada 2010.

Wykaz publikacji własnych w 2009 r.

 1. Murawska A.,2009: Ocena warunków mieszkaniowych w gospodarstwach domowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn, s. 213-218.
 2. Gutkowska K., Murawska A., 2009: Dzieci wiejskie – środowiskowe uwarunkowania dostępu do edukacji. „Polityka Społeczna”, IPiSS, Warszawa, s. 22-28.
 3. Gutkowska K., Murawska A., 2009: Children from rural areas – the socio-economic determinants of the Access to education. Special issue of the polish monthly journal on “Social Policy”, IPiSS, Warsaw, s. 14-20.

Wykaz publikacji własnych w latach 2004-2008

 1. Haba A., 2004: Opinie rolników o usługach banków spółdzielczych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr 1/04, KCDRRiOW, Poznań, s.56-66.
 2. Haba A., 2004: Skutki bezrobocia na terenach byłych państwowych gospodarstw rolnych. Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i małych miast w aspekcie zrównoważonego rozwoju”, Tom I, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej w Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s.367-377.
 3. Murawska A., 2004: Udział podatku rolnego w strukturze dochodów budżetowych gmin. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VI, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Puławy, s. 137-142.
 4. Murawska A., 2004: Zasady funkcjonowania systemów jakości na przykładzie przedsiębiorstwa drobiarskiego. Materiały konferencyjne Konferencji Naukowej „Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich”. Wydawnictwo: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, Nr 54, Bydgoszcz, s. 423-432.
 5. Murawska A., 2005: Analiza czynników wpływających na budżety gmin. Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Pozycja społeczno-zawodowa rolników indywidualnych po wejściu do Unii Europejskiej”. Wydawnictwo: Zeszyty Naukowe Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, Nr 57, Bydgoszcz, s.543-550.
 6. Murawska A., Śrubkowska M., 2005: Metoda Warda w wyznaczaniu typologicznych grup powiatów. Materiały konferencyjne Konferencji Naukowej „Problemy zarządzania w rolnictwie i przedsiębiorstwach gospodarki żywnościowej”. Wydawnictwo: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, Nr 58, Bydgoszcz, s. 401-408.
 7. Murawska A., 2006: Rozwój rynku świeżych owoców i warzyw w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań, s. 140-144.
 8. Murawska A., 2006: Warunki kształtujące poziom konsumpcji. W: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich. Praca pod redakcją Z. Wyszkowskiej, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, s. 129-134.
Skład katedry