dr hab. V. Stoika

dr hab. Viktoriia Stoika

Profesor Uczelni

ul. Fordońska 430
pokój: 105
telefon:
e-mail: Viktoriia.Stoika@utp.edu.pl

Skład katedry