Zdjęcie Rafał Drewniak

dr hab. Rafał Drewniak

Profesor Uczelni

ul. Fordońska 430
pokój: 211
telefon: 52 374 99 65
e-mail: rafal.drewniak@utp.edu.pl

Wykształcenie

1998

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 1998 r., Kierunek: ZARZĄDZANIE I MARKETING/magister

2003

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU: doktor nauk ekonomicznych (dyscyplina – nauki o zarządzaniu) nadany w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) w 2003 roku, tytuł pracy: „Alians strategiczny jako sposób rozwoju przedsiębiorstwa. Cele i uwarunkowania w praktyce polskiej”

2005/2006

ukończone studia podyplomowe: PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE

2019

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Problematyka badawcza

 • zarządzanie transferem wiedzy między przedsiębiorstwami w warunkach aliansów strategicznych (porozumień strategicznych),
 • tworzenie oraz wymiana wiedzy i technologii w ramach sieci powiązań między przedsiębiorstwami,
 • miejsce i roli kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz znaczenia zarządzania wiedzą w budowaniu i wzmacnianiu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami na tle wyzwań  konkurencyjności i innowacyjności

Badania statutowe

2016-2020

Członek zespołu

 

„PI- Nowy model kształcenia- uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie”

UDA-PO KL.04.01.01-00-284/11, finansowany NCBiR

2012-2015

ekspert, członek zespołu

 

Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem na tle wyzwań zrównoważonego rozwoju

badania statutowe

2013-2015

członek zespołu

 

Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w obliczu globalnych szans i zagrożeń

badania statutowe

2010-2012

członek zespołu

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia:

 • 2011-2012: CSR płaszczyzna transferu wiedzy i kreowania wspólnych przedsięwzięć odpowiedzialnych społecznie; organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Apator S.A., Soda Polska CIECH Sp. Z o.o., MPO Sp. Z o.o. w Toruniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnictwo w opracowaniu strategii CSR dla firmy Apator S.A. – współautor);
 • Metodyka prowadzenia zajęć w jęz. angielskim, czerwiec 2010 r.;
 • Metodyka prowadzenia zajęć e-learning’owych, czerwiec 2010 r.;
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne (zrealizowane w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu), 2006 r.; „Trening myślenia twórczego” – Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 24.04.2003-29.05.2003;
 • SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce), kurs realizowany w trakcie studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych I Zarządzania UMK;
 • Services Marketing and Management, kurs realizowany w trakcie studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe:

 • Uczestnictwo w projekcie „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI Rynek Pracy, Działanie 6.1. Poprawa dostępu zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Pełniona funkcja: ekspert metodologiczny (luty-marzec 2013 r.);
 • VII-VIII.2014 – przeprowadzenie badań na zlecenie Urzędu Miasta Torunia nt. „Diagnoza perspektywicznych kierunków prowadzenia działalności gospodarczej w Toruniu”, pełniona funkcja w projekcie: ekspert. Współautor raportu;
 • 2012 – wykonanie ekspertyzy na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla firmy Eko-bud nt. Analiza potencjału konkurencyjnego oraz propozycja założeń strategii marketingowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Ekobud Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, autor;
 • 2009 – Badania empiryczne realizowane dla Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-pomorskiego w Toruniu nt. „Badanie konkurencyjności w podstawowych sektorach gospodarki regionu”. Czas trwania projektu: maj-październik 2009 r. (kierownik projektu);
 • od X.2007 r. do IV.2009 r.: współorganizator międzynarodowego projektu MOPEM (Marketing on-line path to enter new markets) finansowanego z środków Unii Europejskiej, funkcja: przewodniczący Rady Autorów projektu. Koordynatorem Projektu było Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu, zaś jego uczestnikami były: WSB z Torunia, WSB z Wrocławia, Aalborg University Dania, Technische Fachhochschule Wildau Niemcy, Sineura S.p.A. Włochy, Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais Portugalia. Celem realizowanego projektu MOPEM było m.in. stworzenie kontentów e-laerningowych o tematyce marketingowej, które ułożyły się w dwie ścieżki edukacyjne. Każdy z kontentów zawiera case study, obrazujące doświadczenia przedsiębiorstw związane z wejściem na nowe rynki (zagraniczne). Projekt rozpoczął się w czerwcu 2007 i trwał 22 miesiące (do kwietnia 2009 r.) i współfinansowany był ze środków programu Leonardo da Vinci;
 • pełnienie funkcji Kierownika ds. studiów niestacjonarnych i programów nauczania w WSB w Toruniu: 01.02.2009-30.09.2009; Kierownik Katedry Marketingu: 01.10.2008-30.09.2010; Kierownik Katedry Marketingu i Public Relations: 01.10.2010-30.09.2011; Kierownik Zakładu Marketingu w Katedrze Zarządzania: od 01.10.2011-30.09.2012;
 • badania empiryczne realizowane dla Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-pomorskiego w Toruniu nt. „Badanie konkurencyjności w podstawowych sektorach gospodarki regionu”. Czas trwania projektu: maj-październik 2009 r. (kierownik projektu);
 • prowadzenie zajęć z zakresu koncepcji zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania i planowania marketingowego i innych przedmiotów z zakresu zarządzania;
 • prace badawcze realizowane dla podmiotów zewnętrznych, prowadzenie prac licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie;
 • udział w konferencjach o tematyce dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem, publikacje naukowe w liczących się czasopismach krajowych z zakresu zarządzania, współautor monografii;
 • uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, kierowanie i udział w projektach, współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami
 • od 2019 r.: realizacja projektu NCBiR „Kurs na Mooc” dotyczącego stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu;
 • od 2018 r.: realizacja projektu NCN OPUS 13 Nr 2017/25/B/HS4/02135 nt. Kompetencje relacyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem;
 • 2013 r. – 2015 r.: Członek zespołu i ekspert w projekcie: UDA-PO KL.04.01.01-00-284/11 PI- Nowy model kształcenia- uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie. Współautor modelu uznawalności pozaformalnych i nieformalnych efektów kształcenia nie kierunku Zarządzanie dla polskich Uczelni Wyższych;
 • 2009 r.: uczestnictwo w realizacji naukowego projektu badawczego finansowanego ze środków MNiSW Nr N115 067 32/3119 nt. Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Uwarunkowania, mechanizmy i formy działalności na rynku międzynarodowym;

Publikacje pracownika

 1. Drewniak R. (2019), Dyfuzja wiedzy a innowacje w aliansie strategicznym, Wyd. UTP, Bydgoszcz;
 2. Drewniak R., Karaszewski R., Skrzypczyńska K. (2019), Ewolucja stylów przywództwa, TNOiK, Toruń;
 3. Drewniak R., Karaszewski R., Skrzypczyńska K. (2019), Perspektywy rozwoju przywództwa w biznesie korporacyjnym, TNOiK, Toruń;
 4. Drewniak R., Karaszewski R. (2019), Diffusion of knowledge in strategic Alliance: evidence from Polish companies, „International Entrepreneurship and Management Journal” June 2019, s. 1-30 (Impact Factor 2.469;);
 5. Drewniak R. (2019), Process innovations through strategic alliance: the importance of the alliance duration and the size of enterprises, International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy TAKE 2019, WU Vienna University of Economics and Business, July 2019, Vienna, Austria;
 6. Drewniak R., Karaszewski R. (2019), The impact of relationships on companies’ product innovations, 15th European Conference on Management, Leadership and Governance, Polytechnic Institute of Porto, November 2019, Portugal;
 7. Drewniak R. (2018), Innowacyjność przedsiębiorstw w ramach aliansu strategicznego, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 4(183), s. 151-167;
 8. Drewniak R. (2018), Internationalization of Companies through Strategic Alliance:
  A Study of Polish Companies
  , Proceedings of the 6th International Conference, Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 2018 (IMES 2018), Department of Entrepreneurship, Faculty of Business Administration, University of Economics, Prague, Czech Republic, s. 213-224;
 9. Drewniak R. (2017), Determinants of employees’ involvement and the role of the leadership styles in organizational commitment: empirical findings from Polish enterprises, “International Journal of Contemporary Management”, Nr 16(2), s. 99-125;
 10. Drewniak R., Karaszewski R., Klemke-Pitek M. (2017), Rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, „Problemy Jakości” Nr 10, s. 15-23;
 11. Drewniak R., Karaszewski R. (2017), Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami
  w aliansie strategicznym: rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych sieci wiedzy
  , „Przegląd Organizacji”, Nr 6, s. 3-11;
 12. Drewniak R., Goździewska-Nowicka A., Posadzińska I., Voss G. (2017), Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie, finanse, budżet, CeDeWu, Warszawa;
 13. Drewniak R. (2016), Model of knowledge value chain in strategic alliance: conditions of the knowledge flow between companies, “Global Management Journal”, Vol. 8,
  s. 116-124;
 14. Drewniak R. (2016), Balanced Assessment of the Business Partner’s Potential: Three-step Selection Procedure for the Sustainable Development of the Strategic Alliance, “Journal of Corporate Responsibility and Leadership”, Vol. 3 Issue 3, s. 23-38;
 15. Drewniak R., Karaszewski R. (2016), Factors strengthening the involvement of employees and their role in knowledge management in an enterprise: an empirical evidence from polish companies, “Review of International Comparative Management” / “Revista de Management Comparat International”, Vol. 17 Issue 5, s. 432-445;
 16. Drewniak R., Posadzińska I. (2016), Uwarunkowania wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw. Analiza potencjału branż perspektywicznych województwa kujawsko-pomorskiego, „Marketing i Rynek”, Nr 10, s. 89-105;
 17. Drewniak R. (2016), Efekt synergii w aliansie strategicznym, „Ekonomika
  i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 6(797), s. 67-76;
 18. Drewniak R., Karaszewski R. (2016), Brand management in a situation of an economic crisis: methods of strengthening the brand value in the scope of emerging markets, “Asia Pacific Journal of Marketing and Management”, Vol. 28, Issue 4, s. 743-758 (Impact Factor 1.204);
 19. Drewniak R., Karaszewski R., (2016), Situation-dependent leadership model and leadership styles expected by employees: the Polish case, Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, Saint-Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia, 14-15 April 2016, ACPI, s.  84-92;
 20. Drewniak R., Michalska A. (2015), Miejsce i rola przywódcy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem: cechy skutecznego przywódcy w świetle badań własnych, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UTP, Nr 1, Bydgoszcz, s. 9-25;
 21. Drewniak R. (2015), Conditions of cooperation between companies and NGOs in the field of corporate social responsibility activities: the Polish cases, “Problems of Management in the 21st Century”, Vol. 10, No. 2, s. 62-76;
 22. Drewniak R., Voss G. (2015), Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes: The Use of an Organizational Model in Practice of Universities in Poland, “International Review of Management and Business Research”, Vol. 4, Issue 1, s. 295-306 (Global Impact Factor: 0,765);
 23. Drewniak R., Voss G., Musiałkiewicz R., Prewysz-Kwinto P. (2015), Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym. Ujęcie modelowe, CeDeWu, Warszawa;
 24. Posadzińska I., Drewniak R. (2014), Przesłanie miasta jako element kształtowania tożsamości i wizerunku, „Marketing i Rynek”, Nr 10, s. 426-432;
 25. Posadzińska I., Drewniak R. (2014), Public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej − regionu i biznesu, „Marketing i Rynek”, Nr 10, s. 418-425;
 26. Drewniak R., Voss G. (2014), Corporate Social Responsibilty as an ethical component of business strategy, Proceedings from 2nd International Global Virtual Conference,
  07-11 April 2014, Zilina, Slovakia, Vol. 2, Issue 1, s. 26-30;
 27. Drewniak R. (2013), Corporate Social Responsibility in the Context of the Enterprise Marketing Activities, “Journal od Positive Management”, Vol. 4, No. 1, s. 38-51;
 28. Drewniak R. (2013), The role of the due diligence process in the selection of partner companies in a strategic alliance, “Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, Vol. 250, No. 67, s. 5-17;
 29. Pranulis V.P., Drewniak R. (2012), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wyd. WSB, Wilno-Toruń;
 30. Drewniak R., Karaszewski R. (2012), Instytucjonalne i strukturalne uwarunkowania procesu transferu wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Zeszyt Naukowy 115, s. 18-28;
 31. Drewniak R. (2012), Istota i znaczenie łańcucha wartości wiedzy w zarządzaniu aliansem strategicznym – ujęcie modelowe, „Przegląd Organizacji”, Nr 6, s. 16-20;
 32. Drewniak R. (2012), Wykorzystanie internetowych badań marketingowych
  w zarządzaniu organizacją,
  [w:] E. Skawińska, W. Popławski (red.), Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa, s. 182-199;
 33. Drewniak R. (2012), Międzynarodowe badania marketingowe, [w:] E. Skawińska,
  W. Popławski (red.), Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa, s. 202-223;
 34. Drewniak R. (2012), Badanie lojalności klienta, [w:] E. Skawińska, W. Popławski (red.), Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa, s. 236-246;
 35. Drewniak R. (2012), Badanie wybranych narzędzi promocji: promocja sprzedaży,
  [w:] E. Skawińska, W. Popławski (red.), Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa, s. 309-314;
 36. Drewniak R. (2012), Studia przypadków: Bankowość elektroniczna – badanie lojalności klientów, [w:] E. Skawińska, W. Popławski (red.), Badania marketingowe
  w zarządzaniu organizacją,
  PWE, Warszawa, s. 318-320;
 37. Drewniak R. (2012), Studia przypadków: Badanie skuteczności kampanii marketingowej firmy Top-Furniture S.A., [w:] E. Skawińska, W. Popławski (red.), Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa, s. 326-328;
 38. Drewniak R. (2012), Studia przypadków: Ekspansja międzynarodowa firmy Beauty, [w:] E. Skawińska, W. Popławski (red.), Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa, s. 328-329;
 39. Drewniak R. (2011), Determinanty międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw sektora budowlanego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 4(735), s. 63-70;
 40. Drewniak R. (2010), Organizacyjny proces uczenia się w aliansie strategicznym jako kluczowa determinanta kreowania wartości przedsiębiorstw partnerskich, [w:]
  E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe
  Nr 635, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 251-266;
 41. Drewniak R. (2009), Budowanie i utrzymywanie relacji między przedsiębiorstwami
  w partnerstwie strategicznym,
  [w:] Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy, Wyd. WSB, Toruń, s. 67-76;
 42. Drewniak R., Chojnacka E. (2009), Uwarunkowania działalności na rynkach zagranicznych – analiza przypadków, [w:] R. Karaszewski (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Uwarunkowania, mechanizmy i formy działalności na rynku międzynarodowym, Wyd. UTP, Bydgoszcz, s. 135-148;
 43. Drewniak R. (2008), One-to-one Marketing – zmiana jakościowa w komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, [w:] B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto (red.), Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, Tom I, Wyd. WSB, Toruń, s. 139-151;
 44. Drewniak R. (2007), Alianse międzynarodowe jako strategiczny instrument rozwoju przedsiębiorstwa, „Toruńskie Studia Międzynarodowe”, Zeszyty Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Nr 1(1), s. 21-41;
 45. Drewniak R. (2007), Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie – analiza porównawcza, [w:] P. Łaski (red.), Integracja Europejska. Aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne, Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz, s. 59-73;
 46. Drewniak R. (2006), Imperatyw zarządzania wiedzą w budowaniu podstaw konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Nr 427, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 121-127;
 47. Drewniak R. (2006), Zarządzanie wiedzą poprzez transfer kompetencji
  w międzynarodowych powiązaniach strategicznych między przedsiębiorstwami,
  [w:]
  W. Szymborski (red.), Stosunki międzynarodowe. Wybrane problemy, Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz, s. 67-88;
 48. Drewniak R. (2006), Alians strategiczny w kontekście opcji rozwojowych przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, Nr 6(6), s. 41-59;
 49. Drewniak R. (2005), Wzmacnianie zdolności konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej poprzez alians strategiczny, [w:] L. Nowakowska (red.), Unia Europejska. Zagadnienia procesu integracji, Wyd. ATR, Bydgoszcz, s. 113-132;
 50. Drewniak R. (2005), Produkt i proces jego rozwoju, [w:] E. Skawińska (red.), Podstawy marketingu, Wyd. WSB, Poznań, s. 85-110;
 51. Drewniak R. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego, [w:] J. Wiśniewski (red.), Zarządzanie podmiotami i procesami gospodarczymi, Wyd. WSB, Toruń, s. 71-86;
 52. Drewniak R. (2004), Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny. Cele i uwarunkowania w praktyce polskiej, TNOiK, Toruń.
Skład katedry