dr hab. Piotr Szczypa

Profesor Uczelni

Linkedin

ul. Fordońska 430
pokój: 305
e-mail:
piotr.szczypa@utp.edu.pl

Wykształcenie

1999

Magister ekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, kierunek Informatyka i Ekonometria, w zakresie systemy informacyjne zarządzania.

Praca magisterska nt. „Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości
w programach finansowo-księgowych”.

2002

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński.

Rozprawa doktorska nt. „Skuteczność instrumentów kontroli zapasów w przedsiębiorstwach przemysłowych”.

2013

Doktor habilitowany w dyscyplinie finanse na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej nt. „Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce.

Problematyka badawcza

Zainteresowania naukowe związane są z dwoma dyscyplinami naukowymi: zarządzanie i jakość; ekonomia i finanse. Interdyscyplinarny zakres badań naukowych oraz publikacji wynika z głównego nurtu badań, którym jest rachunkowość. Rachunkowość z uwagi na swój naukowy i pragmatyczny charakter wpisuje się w nurt zarządzania, ekonomii i finansów.

Zakres tematyczny badań i publikacji:

 • rachunkowość zarządcza i controlling, wykorzystanie narzędzi rachunkowości w procesie zarządzania,
 • zarządzanie produkcją leśną,
 • rachunkowość w gospodarce leśnej,
 • teoria rachunkowości,
 • finanse i rachunkowość w zarządzaniu proekologicznym,
 • rachunkowość, podatki i zarządzanie w logistyce,
 • finanse, rachunkowość i zarządzanie w sektorze finansów publicznych.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 1997-2002 – Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, Liceum Ekonomiczne dla Młodzieży i Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych w Policach, nauczyciel przedmiotów zawodowych (ekonomicznych), wychowawca
 • 1998-1999 oraz 2003 – Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w pracowniach symulacyjnych: Symulacyjne Przedsiębiorstwo Handlowe „Oskar” sp. z o.o. oraz Symulacyjna Agencja Marketingowa „Aida” sp. z o.o.
 • 1999-2017 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik Katedry Rachunkowości i Controllingu
 • 2015-obecnie – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych, pracownik dydaktyczny
 • 2019-obecnie – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu, pracownik badawczo-dydaktyczny, przewodniczący Rady Programowej Finansów i Rachunkowości

Doświadczenia naukowe:

 • Kierownik projektu badawczego pt. „Skuteczność instrumentów kontroli zapasów
  w przedsiębiorstwach przemysłowych
  ” (grant KBN, projekt badawczy nr 5H02D04420; termin projektu od 01.02.2001 do 30.04.2002).
 • Kierownik projektu badawczego habilitacyjnego pt. „Rachunkowość proekologiczna
  w jednostkach gospodarczych
  ” (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr N11302531/3935, termin projektu od 13.11.2006 do 12.04.2009).
 • Członek zespołu w grancie badawczym pt. „Metodyka kompleksowej oceny gospodarki i kondycji finansowej JST jako narzędzie wspierające procesy podejmowania decyzji w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami publicznymi” (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr 1204/H03/2006/30, termin projektu od 31.05.2006 do 31.05.2009).
 • Członek zespołu w grancie badawczym pt. „Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce – współczesne doświadczenia Polski, Niemiec i Białorusi” (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr 0058/B/H03/2010/39, termin realizacji od 20.10.2010 do 20.04.2013).
 • Przyznanie nagrody im. Prof. Zbigniewa Messnera za pracę habilitacyjną pt. „Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce”, przez Zarząd Główny oraz Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Pozostałe doświadczenia:

 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (dyplomowany księgowy)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego
 • Studia podyplomowe i kursy:
 • 2016-2017 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Studia podyplomowe „Podstawy gospodarki leśnej”
 • 2012-2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Studia podyplomowe „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego”
 • 1998-1999 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Studia podyplomowe „Podatki”
 • 1997-1998 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, Kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych

Publikacje pracownika

Wykaz monografii, współautor publikacji książkowej, redaktor naukowy i/lub autor rozdziałów

 1. Vademecum dyrektora finansowego, red. W. Gos, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2010, s. 590 (autor rozdziału 10: Strategiczna karta wyników).
 1. B. Filipiak, M. Cieciura, H. Czaja-Cieszyńska, A. Niewęgłowski, P. Szczypa: Rachunek kosztów w ochronie środowiska, CeDeWu, Warszawa 2010, ss. 92. Autor:
 • Rozdziału 1: Rachunkowość jako źródło informacji o ochronie środowiska.
 • Rozdziału 5: Rachunek kosztów działań w ochronie środowiska jako narzędzie procesowego zarządzania.
 • Rozdziału 6: Inne modele rachunku kosztów w ochronie środowiska.
 1. B. Filipiak, K. Kochański, P. Szczypa: Budżetowanie w ochronie środowiska, CeDeWu, Warszawa 2010, ss. 106. Autor:
 • Rozdziału 1: Rachunkowość jako źródło informacji o ochronie środowiska.
 • Rozdziału 4: Budżetowanie wydatków w ochronie środowiska.
 1. P. Szczypa: Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012, ss. 238.
 2. P. Szczypa: Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2012, ss. 302.
 1. Rachunkowość dla ciebie. Rachunkowość finansowa, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2012, ss. 393. Autor:
 • Rozdziału 11: Istota i zasady ewidencji towarów.
 • Rozdziału 12: Istota i zasady ewidencji produktów pracy.
 • Rozdziału 13: Istota i zasady ewidencji rozliczeń kosztów i przychodów (współautor M. Ossowska).
 1. Rachunkowość dla Ciebie. Rachunkowość od podstaw, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2013, ss. 339. Autor:
 • Rozdziału 4: Bilans oraz wpływ operacji gospodarczych na jego składniki.
 • Rozdziału 6: Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych.
 • Rozdziału 7: Koszty i przychody w jednostkach gospodarczych.
 • Rozdziału 11: Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.
 1. P. Szczypa, Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2015, ss. 221.
 1. Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości, red. P. Szczypa i A. Zimny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin 2017 (s. 205).
 1. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa: ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa 2017, ss. 263.
 1. Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2018, ss. 503. Autor:
 • Rozdziału 1: Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw.
 • Rozdziału 5: Charakterystyka rachunku zysków i strat.
 • Rozdziału 6: Wpływ operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat.
 • Rozdziału 14: Transformacje majątkowo-wynikowe w systemie informacyjnym rachunkowości.
 1. Rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2018, ss. 507. Autor:
 • Rozdziału 1: Wprowadzenie do rachunkowości finansowej.
 • Rozdziału 15: Zasady ewidencji księgowej i wyceny materiałów.
 • Rozdziału 16: Zasady ewidencji księgowej i wyceny produktów pracy.
 • Rozdziału 17: Zasady ewidencji księgowej i wyceny towarów
 1. Zaawansowana rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2018, ss. 500. Autor rozdziału 1: Wprowadzenie do zaawansowanej rachunkowości finansowej.
 2. Indywidualna działalność gospodarcza (samo zatrudnienie). Uproszczone formy ewidencji, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2018, 231. Autor:
 • Rozdziału 1: Istota samozatrudnienia.
 • Rozdziału 2: Samozatrudnienie w polskiej gospodarce.
 • Rozdziału 11: Zarządzanie kosztami samozatrudnionych.
 1. Rachunkowość i podatki w logistyce. Od teorii do praktyki, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2018, ss. 692. Autor:
 • Rozdziału 1: Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw;
 • Rozdziału 5: Rachunkowość i podatki a logistyka;
 • Rozdziału11: Operacje gospodarcze związane z procesami logistycznymi i ich wpływ na składniki bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 1. Lew, E.W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2019, ss.650.

 

Artykuły naukowe za okres 2016 – 2019

 

 1. Adamowicz, P. Szczypa, Ujawnienia działań marketingowych w rachunku kosztów cyklu życia lasu [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyt 45 (1/2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 214-223.
 2. Adamowicz, H. Szramka, M. Starosta-Grala, P. Szczypa, Eksport i import surowca drzewnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, Sylwan 160, Zeszyt nr 3/2016, s. 179-186.
 3. Adamowicz, R. Gostołek, R. Jaszczak, P. Szczypa, H. Szramka, Ocena wpływu wybranych zabiegów hodowlanych i typów siedliskowych lasu na koszt pozyskania surowca drzewnego w czyszczeniach i trzebieżach, Sylwan 160, Zeszyt nr 12/2016, s. 993-1001.
 4. Szczypa: Istota i rodzaje pożądanych zmian w rachunkowości Lasów Państwowych [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 300, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2016, s. 174-182.
 5. Szczypa, Wycena drzew w przestrzeni publicznej i na terenie jednostek gospodarczych [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 268, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2016, s. 196-205.
 6. Adamowicz, P. Szczypa, Wycena drzew na terenie przedsiębiorstwa w rachunkowości zarządczej [w] Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 440, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 13-22.
 7. Szczypa, G. Lew, Human factor in the forest managment [w:] Knowledge for market use 2017: People in economics – decisions, behawior and normative models, red. P. Slavićkova, Palacky University, Olomouc 2017, s. 303-308.
 8. Sadowska, P. Szczypa, M. Nowak, K. Adamowicz, Forest education as the manifestation of enterpreneurship of the state forests National Forest Holding [w:] Intercathedra No 33/4, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 121-127.
 9. Lew, P. Szczypa, Ewaluation of use of managment accounting methods to optimize the profitability of customesrs in commercial companies [w:] Knowledge for market use 2017: People in economics – decisions, behawior and normative models, red. P. Slavićkova, Palacky University, Olomouc 2017, s. 383-388.
 10. Adamowicz, P. Szczypa, Determinanty rentowności produkcji surowca drzewnego i ich wpływ na implementację instrumentów rachunkowości zarządczej w leśnictwie [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 471 Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 11-22.
 11. Adamowicz, M. Gwizdowicz, P. Szczypa, Applicability of book value to estimate properyty of polish forest management units, Folia Forestalia Polonica. Seria A – Forestry, Volume 59, Number 3, September 2017, s. 231- 238.
 12. Adamowicz, A. Dyrcz, P. Szczypa, A. Zydroń, K. Michalski, H. Szramka, Wpływ funduszu leśnego na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego [w:] Acta Scientiarum Polonorum Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 16 (3) 2017, 157–164.
 13. Zawieja-Żurowska, P. Szczypa, K. Adamowicz, Realization of principles of social economy in forest management [w:] Intercathedra No 33/4, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 169-176.
 14. Wedler, P. Szczypa, Czasoprzestrzeń rachunkowa kont wielostronnych jako podstawa oprogramowania finansowo-księgowego [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 157, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 145-158.
 15. Szczypa, M. Wojewoda, Założenia koncepcji edukacji przyrodniczo-leśnej w Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Będargowie [w:] Studia i Materiały CEPL w Rogowie. Trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej, SGGW Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej i Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, Rogów 2017, s. 286-293.
 16. Nemś, B. Sadowska, P. Szczypa: Parametry i zasady wyceny nieruchomości leśnych w rachunkowości. Wycena drzewostanów [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości . Tom 96 (152), SKwP, Warszawa 2018, s. 109-121.
 17. Szczypa: Istota i uwarunkowania rachunkowości w gospodarce leśnej – ujęcie retro- i prospektywne [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 503 Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 454-463.
 18. Szczypa, B. Sadowska: Pomiar i wycena dokonań pozaprodukcyjnych funkcji lasu w systemie rachunkowości – wybrane elementy [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości . Tom 97 (153), SKwP, Warszawa 2018, s. 99-114.
 19. Szczypa, K. Adamowicz, Wycena zjawisk gospodarczych w rachunkowości zarządczej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 514, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 428-437.
Skład katedry