dr hab. K. Andruszkiewicz

dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz

Profesor Uczelni
Kierownik Katedry Marketingu i Rozwoju Regionalnego

ul. Fordońska 430
pokój: 107
telefon: 52 340 88 81
e-mail: k.andruszkiewicz@utp.edu.pl

Wykształcenie

1977

studia wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, mgr nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomiki przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych,

1989

doktorat: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, w zakresu zarządzania marketingowego produktem,

2008

habilitacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, w zakresie zarządzanie.

Problematyka badawcza

Tematyka badawcza

 • zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem  w warunkach kryzysowych,
 • zarządzanie produktem,
 • komunikacja marketingowa,
 • strategie marketingowe,
 • marketing regionalny

Kierowanie i udział w projektach badawczych

 • Problem węzłowy 11.11, pt: Konsumpcja i rynek w warunkach przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, Koordynator problemu węzłowego Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie, realizowany temat: Metody testowania opinii konsumentów o produktach. (1982-1984) – członek zespołu,
 • Resortowy Program Badań Podstawowych RPBP III-41 pt: Kompleksowe sterowanie jakością dóbr konsumpcyjnych w strategii państwa i przedsiębiorstw (podprogram 0.9): Temat 1: Ocena, kierunki, cele i sposoby rozwoju jakościowego mleka i konsumpcyjnych wyrobów mleczarskich (1986); Temat 2: Analiza i ocena stanu determinant jakości obuwia w Polsce (1987) – członek zespołu,
 • Resortowy Program Badawczy RP.III.42, pt: Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych, temat VI.3.1. pt: Metody pozyskiwania informacji dla formułowania strategii rozwoju produktu w przedsiębiorstwie przemysłowym (1989) – członek zespołu,
 • Grant KBN nr 705-E pt: Przystosowywanie się przedsiębiorstw państwowych do warunków gospodarki rynkowej w Polsce. (1990-1992) – członek zespołu,
 • Grant KBN nr 924-E pt: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej. Grant ten stanowił część składową projektu badawczego pt: Procesy transformacji systemu gospodarczego w Polsce – aspekty teorii i praktyki realizowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. (1994-1996) – członek zespołu,
 • Grant KBN nr Z175/P06/97/10 pt: Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. (1997-1999) – członek zespołu,
 • Grant KBN nr 990-E pt: Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian zarządzania marketingowego w polskich przedsiębiorstwach. (2000-2002) – członek zespołu
 • Grant indywidualny UMK nr 387-E pt. Determinanty konkurencyjności na rynku produktów żywnościowych w Polsce. (1998-1989) – kierownik grantu,
 • Grantu KBN nr 990-E pt. „Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian” (2000 – 2002) – członek zespołu,
 • Grant MEN: pt: „ Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski”, projekt badawczy własny nr N115 549738,  okres realizacji 2010 – 2011(do końca roku) – członek zespołu badawczego.
 • Kierowanie tematami badawczymi w ramach BS-ów na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy w latach 2013 – 2015: „Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami”  i  2016 – 2020 „Marketingowe strategie rozwoju i konkurencyjności organizacji w warunkach integracji europejskiej”.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Przebieg pracy zawodowej

 • Zakłady Maszyn Biurowych „Predom – Metron” w Toruniu, referent ds. ekonomicznych, Dział Planowania i Zbytu (1.07.1978 – 30.09.1979)
 • Zakład Wytwórczy Serów Topionych w Toruniu, Kierownik Działu Obrotu Towarowego (1.10.1979 – 31.01.1981)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Przemysłu (następnie zmiana nazwy na Katedrę Ekonomiki Przemysłu, Organizacji i Zarządzania) –  stanowisko: asystent/st. asystent (1981 – 1989),
 • po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych na stanowisku adiunkta (1989-2001),
 • następnie zatrudnienie w nowo utworzonej Katedrze Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, (obecna nazwa: Katedra Marketingu i Handlu), (od 10.1996 do 30.09.2012 na stanowisku adiunkta),
 • Zagraniczne Przedsiębiorstwo Drobnej Wytwórczości w Toruniu (później zmiana nazwy na Markit-2  sp. z o.o.), na stanowisku Dyrektor Zakładu (1.11.1992-31.08.1996).
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu (1.X. 1995 – 1.X.2006),
 • Kierownik Podyplomowego Studium Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Za­rzą­dzania (w latach 1998 – 2003),
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania w Inowrocławiu na sta­nowisku profesora nadzwyczajnego WSG, od 1.10.2009 do 30.08.2012,
 • Od 15.09.2012 zatrudnienie w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na stanowisku profesora nadzwyczajnego UTP, Kierownika Katedry.

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014r.

 • Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej, „Marketing i Rynek”, nr 8 /2014 (Zjazd Katedr Marketingu w Toruniu, współautorzy K. Śmiatacz, L. Nieżurawski).
 • Diagnoza potencjału innowacyjnej komunikacji rynkowej w Polsce na przykładzie oprogramowania TEXT MINING , „Marketing i Rynek”, nr 4/2014, s. 16 – 23.- współautor dr K. Śmiatacz, (Konferencja naukowa w Poznaniu „Komunikacja marketingowa: innowacje- media – desing”).
 • Konferencja Politechnika w Gdańsku: „System informacji marketingowej w procesie budowania trwałych relacji z klientem na przykładzie polskich przedsiębiorstw” „Marketing i Rynek” nr 11/2014. (dr M.Schulz – współautor).
 • Wybrane aspekty wdrażania marketingowego zarządzania w przedsiębiorstwach regionu kujawsko-pomorskiego na tle wybranych regionów Polski,  „Marketing i Rynek” 10/2014.
 • Marka regionu jako akcelerator jego konkurencyjności i rozwoju, „Marketing i Rynek” 10/2014
 • Znaczenie cech produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska w decyzjach zakupowych konsumentów,  „Logistyka”, nr 2/2015, Płyta CD nr 2, (współautor M. Schulz).
 • Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 41, Zachowania współczesnych konsumentów i rozwój zarządzania marketingowego organizacją, tom.2, Szczecin 2015, ss. 179 – 191.
 • Produkcja żywności ekologicznej strategiczną szansą na wzrost konkurencyjności i rozwój regionu, „Marketing i Rynek”, nr 10, 2015 rok (wersja elektroniczna płyta CD, Konferencja UTP WZ).
 • Repozycjonowanie jako strategiczna reakcja przedsiębiorstwa na zmiany zachowań nabywców w zintegrowanej przestrzeni europejskiej, „Handel Wewnętrzny”, nr 4/2015.
 • Zachowania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych w dobie digitalizacji rynku, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Mikroekonomii, Zeszyt 45, nr 1/2016, Rzeszów 2016, s. 113-122.
 • Art. Uniwersytet Szczeciński (Konferencja w Kołobrzegu maj 2016) – przyjęty do publikacji, pt.: „Postawy samorządowców wobec działań marketingowych na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego”.
 • Konferencja w Krakowie na Uniwersytet Rolniczym (czerwiec 2016). Artykuł pt.: „Zarządzanie marketingowe regionem jako determinanta jego rozwoju i konkurencyjności” (przyjęty do publikacji).
 • Podejmowane działania marketingowe zakres badań marketingowych w urzędach gmin województwa kujawsko – pomorskiego, „Marketing i Rynek” 10/2016, (s. 8, art. na płycie CD) – współautor M. Schulz.
 • Public relations w urzędach gmin województwa kujawsko – pomorskiego, „Marketing i Rynek”, 10/2016, (s. 457, na płycie CD) – współautor M. Schulz.
 • Publikacja monografii na UTP, praca zb. pod red. K. Śmiatacza:
  1a.) Graul, C., Andruszkiewicz, K. (2016). Informacja w organizacji. [W]: K. Śmiatacz (red.), Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia (ss. 13-33). Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
  1 b.) Andruszkiewicz, K., Śmiatacz, K. (2016). Wykorzystanie SMS jako techniki gromadzenia danych w badaniach marketingowych. [W]: K. Śmiatacz (red.), Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia (ss. 50-63). Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Skład katedry