dr hab. Iwona Posadzińska

Profesor Uczelni

ul. Fordońska 430
pokój: 120
telefon: 52 374 99 65
e-mail: iwona.posadzinska@utp.edu.pl

Wykształcenie

1986

tytuł magistra nauk ekonomicznych  1986, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu,  kierunek –  Ekonomika i Organizacja Obrotu i Usług, praca magisterska na temat – Uwarunkowania inflacji w Polsce w latach 1980-1985

1999

stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych 1999, dyscyplina naukowa – nauki o zarządzaniu, specjalność – marketing, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, rozprawa doktorska z wyróżnieniem na temat – Uwarunkowania orientacji marketingowej w przedsiębiorstwach budowlanych

2014

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 2014, dyscyplina naukowa – nauki o zarządzaniu, specjalność – zarządzanie przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, rozprawa na temat – Determinanty procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych

Problematyka badawcza

 • Proces wdrażania strategii marketingowych i zakres wykorzystania poszczególnych instrumentów marketingu przez przedsiębiorstwa w sferze business to business – koncepcje produktu, ceny, dystrybucji i promocji.
 • Budowanie relacji pomiędzy uczestnikami rynku biznesowego – dobór partnerów biznesowych, tworzenie sieci, powiązania kooperacyjne z dostawcami i klientami;  znaczenie relacji w kontekście techniczno – organizacyjnym; budowanie i umacniania pozycji rynkowej.
 • Kreowanie pozycji rynkowej w kontekście wyboru strategii marki oraz w procesie budowania wizerunku i tożsamości, przede wszystkim w odniesieniu do podmiotów sfery business to business; proces wdrażania i komunikowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (udział w projekcie – CSR płaszczyzna transferu wiedzy i kreowania wspólnych przedsięwzięć odpowiedzialnych społecznie, realizowanym przez UMK wraz z wiodącymi w tym zakresie przedsiębiorstwami z Województwa Kujawsko – Pomorskiego).
 • Badania zjawiska globalizacji i internacjonalizacji, wynikających z zmiany warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w okresie poprzedzającym akcesję z Unią Europejską i po włączeniu w struktury wspólnego rynku; wyniki podjętych badań dotyczyły małych i średnich firm z regionu Kujawsko-Pomorskiego; internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce (projekt naukowy pod kierunkiem prof. dr hab. R. Karaszewskiego pt. Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Uwarunkowania, mechanizmy i formy działalności na rynku międzynarodowym oraz projekt naukowy habilitacyjny – Determinanty procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych).
 • Rozwój strategii i struktur w handlu i usługach.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Stanowiska naukowe i zawodowe:

 • Asystent – Akademia Medyczna w Bydgoszczy
 • Konsultant – Warszawska Grupa Konsultingowa w Warszawie
 • Specjalista ds. marketingu – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Centrostal Bydgoszcz” S.A.
 • Adiunkt – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy (dawniej ATR), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Zarządzania
 • Profesor Nadzwyczajny UTP – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Członek Zarządu TNOiK, Oddział w Bydgoszczy; Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej TNOiK – Zarząd Główny);
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne;
 • Towarzystwo Konsultantów Polskich.

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014 roku:

 1. Posadzińska I., Zmiana marki w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, w: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach, pod red. nauk. K. Krzakiweicza, Zeszyty Naukowe 88 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
 2. w Poznaniu, Poznań 2007.
 3. Posadzińska I., Determinanty wzrostu pozycji marki, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, pod red. E. Urbańczyka, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego i Zarządzania Nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin  2008.
 4. Posadzińska I., Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynku międzynarodowym, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 2/1/2009, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 5. Posadzińska I., Wizerunek przedsiębiorstwa jako determinanta wzrostu wartości, w: Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, pod red. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe Nr 578, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin  2009.
 6. Posadzińska I., Rola znaku marki jako elementu tożsamości wizualnej firmy, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki, Seria Zarządzanie Nr 1, pod red. W. Popławskiego, Bydgoszcz 2010.
 7. Posadzińska I., Marka miejsca jako element komunikacji marketingowej, w: Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, pod red. B. Pilarczyk i Z. Waśkowskiego, Zeszyty Naukowe (nr 135) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 8. Posadzińska I., Powiązania sieciowe w systemie zakupów przemysłowych jako determinanta wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji, pod red. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe
 9. Nr 634, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 34, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 10. Posadzińska I., Formy międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw budowlanych; w: Strategie sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4/3 2011, Wydział Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Spot 2011.
 11. Posadzińska I., Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw budowlanych; w: Budownictwo i Inżynieria Środowiska Vol 2 No 4, Politechnika Białostocka, Białystok 2011.
 12. Posadzińska I., Determinanty procesu  internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
 13. Posadzińska I., Czynniki wzmocnienia międzynarodowej pozycji rynkowej polskich przedsiębiorstw budowlanych, w: Oeconomia Copernicana nr 1/2013.
 14. Posadzińska I., Kompetencje marketingowe jako czynniki rozwoju zagranicznego rynku w przedsiębiorstwach budowlanych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 64, Szczecin 2013.
 15. Posadzińska I., Czynniki wzmocnienia międzynarodowej pozycji rynkowej polskich przedsiębiorstw budowlanych, w: Oeconomia Copernicana nr 1/2013.
 16. Posadzińska I., Powiązania kooperacyjne a formy realizacji przedsięwzięć budowlanych, w: Logistyka 10/2013.
 17. Posadzińska I., Znaczenie informacji marketingowej w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych, Marketing i Rynek nr 8/2014.
 18. Posadzińska I, Drewniak R., Public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej − regionu i biznesu, Marketing i Rynek nr 10/2014.
 19. Posadzińska I., Drewniak R., Przesłanie miasta jako element kształtowanie tożsamości i wizerunku, Marketing i Rynek nr 10/2014.
 20. Posadzińska Iwona, Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa marketingu, Marketing i Rynek,, nr 10/2015.
 21. Posadzińska Iwona, Olszewska Daria, Reklama zewnętrzna jako element przestrzeni miejskiej, Marketing i Rynek nr 10/2015.
 22. Posadzińska I., Purchase marketing in the international industrial market. Case of construction companies, Przegląd Organizacji (przyjęty do druku).
 23. Posadzińska I., Kampanie społeczna jako element marketing społecznego w rozwiązywaniu problemów regionalnych, Marketing i Rynek nr 10/2016, str. 410-422.
 24. Drewniak R., Posadzińska I., Uwarunkowania wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw. Analiza potencjału branż perspektywicznych województwa kujawsko – -pomorskiego, Marketing i Rynek nr 10/2016, str. 89-106.
 25. Posadzińska I., Komunikacja osobista jako płaszczyzna zarządzania zaufaniem na rynku usług profesjonalnych, Rynek Wewnętrzny nr 4/2017 (przyjęty do druku).

Podręczniki akademickie:

 • Nieżurawski L., Posadzińska I., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszczy 2008.
Skład katedry