dr hab. inż. Zofia Wyszkowska

Profesor Uczelni
Kierownik Katedry

ul. Fordońska 430
pokój: 208
telefon: 52 340 80 87
e-mail: zofia.wyszkowska@utp.edu.pl

Wykształcenie

1976

Ukończone studia wyższe: 1976, Bydgoszcz, Akademia Techniczno-Rolnicza, Rolnictwo, mgr inż. rolnictwa.

1983

Ukończone studia podyplomowe: 1983, Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Studia Pedagogiczne dla Nauczycieli Akademickich

1983

Doktorat: 1983, Warszawa, SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy

1997

Habilitacja: 1997, Warszawa, SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii – organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

Problematyka badawcza

 • analiza procesów dostosowawczych przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europejską,
 • zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach, organizacja pracy kierowniczej, problematyka konkurencyjności i jakości, kapitał ludzki, badania marketingowe, strategie marketingowe, analiza rozwoju sieci handlowych, znaczenie marek handlowych własnych i producenckich,
 • ekonomiczne i ekologiczne problemy przemian na obszarach wiejskich i uwarunkowania rozwoju zrównoważonego, rozwój gospodarstw ekologicznych,
 • organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach, analizy finansowe, zarządzanie finansami, efektywność inwestycji, wycena przedsiębiorstw,
 • ekonomika, organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach sektora rolno-żywnościowego,

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, bankowców, rolników, doradców rolnych, przedsiębiorców z zakresu rachunku ekonomicznego, sporządzania planów przedsięwzięć gospodarczych w rolnictwie i przetwórstwie w gospodarce żywnościowej oraz prowadzenia rachunkowości w rolnictwie w ODR w Przysieku, Lubniewicach, Boninie, Minikowie oraz w szkołach w ZS CKR w Chojnicach i w ZS CKR w Przemystce.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu nowelizacji Ustawy o rachunkowości wprowadzonej z dniem 1.01.2002 r. dla głównych księgowych z różnych przedsiębiorstw. Kursy organizowane przez NOT w Bydgoszczy.
 • Prowadzenie dydaktyki na kursach „Rachunkowość od podstaw do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego” organizator NOT w Bydgoszczy.
 • Prace w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako niezależny ekspert, w podkomisji do rozpatrzenia projektów ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego państwa, w 2003 roku (projekty: poselski o obrocie ziemią, poselski o obrocie nieruchomościami rolnymi i dzierżawie rolniczej oraz rządowy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa.
 • Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku – wykłady w szkoleniu „Zarządzanie gospodarstwem rolnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej oraz ksiąg podatkowych”, szkolenie finansowanie przez MRiRW.
 • Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku – „Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości”, pełnienie obowiązków przewodniczącego komisji konkursu. Uczestnikami konkursu są uczniowie średnich szkół rolniczych oraz pochodnych i ponadgimnazjalnych szkół terenów wiejskich z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Departament Wdrażania Programów Regionalnych, członek panelu ekspertów oceny projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, współpraca niesformalizowana w zakresie rozwoju młodych pracowników nauki i uczestnictwa w seminariach doktoranckich.
 • Centre d’Economie Rurale de Picardie (Francja) współpraca w ramach programów szkoleniowych i wdrożeniowych w zakresie rachunkowości w gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach agrobiznesu.
 • Członek Rady Naukowej Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Powołanie przez Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na podstawie § 24 Statutu KZRKiOR Uchwałą Nr 10/Z/04 z dnia 22 czerwca 2004 roku.
 • Praca w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie SPO RZL Działanie 2.3. schemat SPORZL-2.3a-1-04-003/025 „Przez szkolenia do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw”. Organizator – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Kurs pod tytułem – „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw”. Prowadzone zajęcia dydaktyczne z zakresu – Zarządzanie majątkiem i kapitałem przedsiębiorstwa”, „Planowanie przepływów pieniężnych”, „Analiza strukturalna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych”.
 • Praca w programie Leonardo da Vinci. Projekt „Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme 2000 : 2006, European Curricula for Economic Animator in the Enlarging Europe – ECONOMIC ANIMATOR.
 • Praca w programie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD PL-6-11/00-01). Zajęcia dydaktyczne w szkoleniu pod tytułem „ Szkolenie na obszarach pilotażowych przygotowujących rolników do wdrażania programów rolnośrodowiskowych” – w ośrodku szkoleniowym w Giżycku, Białowieży i w Koszalinie. Zajęcia dydaktyczne realizowane na temat:
  • Polityka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wymiaru środowiskowego w rolnictwie w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej,
  • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
  • Sektorowy Program Operacyjny, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.
 • Udział w realizacji projektu w charakterze wykładowcy i moderatora w województwie kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Projekt pod tytułem „Cykl konferencji na temat wdrażania programu SAPARD nr PL-7-03/01. Projekt realizowało konsorcjum w składzie: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Krakowie, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, SOFRECO z Francji
Skład katedry