dr hab. W. Bojar 2020

dr hab. inż. Waldemar Bojar

Profesor Uczelni
Kierownik Katedry

ul. Fordońska 430
pokój: 215
telefon: 52 340 81 92
e-mail: wald@utp.edu.pl

Wykształcenie

1982

ukończone studia wyższe: ATR Bydgoszcz, Rolnictwo, mgr inż.

1991

doktorat: ATR, w zakresie agronomii uzyskany na Wydziale Rolniczym ATR Bydgoszcz w zakresie ekonomiki rolnictwa specjalność: “Metody informatyczne zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi”

2002

ukończone studia podyplomowe: ATR Bydgoszcz, podyplomowe studia z zakresu informatyki

2005

habilitacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, nauki ekonomiczne, dyscyplina KBN: organizacja i zarządzanie, ekonomia, specjalność: zarządzanie w gospodarstwach rolnych, zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu

Problematyka badawcza

-systemy wspomagania decyzji, w tym w rolnictwie z uwzględnieniem zmian klimatu i ochrony środowiska
– zastosowania metod informatycznych do zarządzania produkcją, w tym procesami eksploatacji obiektów technicznych
– procesy dostosowawcze rolnictwa i agrobiznesu w świetle wyzwań globalizacji i integracji
– przeobrażenia sieci przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
-ewolucja zdywersyfikowanych  form współpracy międzyorganizacyjnej

 

Projekty naukowe:

 • Improvement of work and farm planning technology
  Lider zespołu
  1993-1994
 • Podstawy systemu informatycznego dla kształtowania techniki  rolniczej” w r. na podstawie umowy
  Współwykonawca
  1996-1997
  PBZ-039-07.
 • Agricultural Finance and Applied Biotechnology
  Lider zespołu
  1997-1999
  JEP –11446–96
 • European Agricultural, Rural and Environmental Policies” – (EUROPEAN MODULES) (EM) realizowanego w ramach tzw. modułów europejskich programu SOCRATES -ERASMUS w ramach współpracy z koordynatorem francuskim FESIA – ECOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS, ISA Lille.
  Kierownik i lider projektu
  1999-2001
 • Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector FP6 Programme
  Lider projektu
  2007-2009
  518702
 • Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Współwykonawca
  2010-2013
  WND-POIG.01.03.01-00-212/09
 • Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR (P100)
  Kierownik projektu
  2012- 2015
  FACCE JPI/04/NCBR/12
 • Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR 2 (P100)
  Kierownik projektu
  2012- 2017
 • Agent-based support tool for the development of agriculture policies – AGRICORE nr 816078 PROGRAM Horyzont 2020
  Kierownik projektu
  2019-2023

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • Konsekwencją zainteresowania rozwojem systemów wspomagania decyzji w kontekście ich przydatności w procesach wspomagania zarządzania gospodarstwami i przedsiębiorstwami rolnymi było poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu doskonalenia metod służących podejmowaniu trafnych decyzji. W tym nurcie badawczym mieszczą się prace zmierzające do opracowania dziedzinowej bazy wiedzy oraz technologicznych baz danych niezbędnych dla wykreowania systemu ekspertowego.
 • Uczestnictwo w pracach nad założeniami systemu informacyjnego dla kształtowania techniki rolniczej było ważnym i niezbędnym aspektem pracy badawczej uwidaczniającym pojawiające się wyzwania dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących w okresie rewolucji naukowo-technicznej i informacyjnej.
 • Ocena przydatności i perspektyw rozwojowych metod wspomagania decyzji do rozwiązywania problemów związanych z wyborem maszyn w makro – i mikroekonomicznych uwarunkowaniach działalności przedsiębiorstw rolnych i rolniczych gospodarstw rodzinnych z uwzględnieniem światowych trendów rozwoju techniki rolniczej oraz technologii informacyjnej była kolejnym zagadnieniem badawczym.
 • Znaczący wpływ na rozwój obszarów problematyki badawczej autora miał udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych.
 • Wynikiem trzech staży naukowych odbytych w latach 1993-1996 w holenderskim Instytucie Techniki Rolniczej i Ochrony Środowiska – IMAG–DLO (w Katedrze Organizacji Pracy i Zarządzania) było podjęcie i wykonanie kooperacyjnej pracy badawczej w ramach projektu pt. “Improvement of work and farm planning technology” w okresie od roku 1993 do roku 1994. Współpraca polsko-holenderska zaowocowała wspólnymi przedsięwzięciami Instytutu IMAG-DLO i Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Informatyki ATR w Bydgoszczy, a była realizowana w formie wspólnych konferencji, seminariów oraz publikacji w ramach programu bilateralnego WORKING-PROGRAMME.
 • Zwieńczeniem prac badawczych nad możliwościami doskonalenia systemów informacyjno-decyzyjnych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych było opracowanie oryginalnej metody oceny wyboru maszyn wykorzystującej osiągnięcia technologii informacyjno-komunikacyjnej przedstawionej w rozprawie habilitacyjnej pt. „Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji”.
 • Po habilitacji kandydat objął stanowisko kierownika Katedry Inżynierii Zarządzania w roku 2007 na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania UTP, w którego organizacji od podstaw aktywnie uczestniczył jako jeden z liderów.
 • W latach 2007-2009 jako lider projektu TOWARDS W ramach realizowanego projektu TOWARDS  nr 518702 Programu Ramowego 6go pt. „Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector” opracował założenia metodyczne zarządzania procesem zmian sieci MŚP sektora rolno – żywnościowego (migration toolkit) (strategie i plany ich wdrożeń) w kierunku lepszego zaspakajania potrzeb klientów i wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
 • Obecnie jako członek zespołu Wydziału Zarządzania UTP uczestniczy w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr WND-POIG.01.03.01-00-212/09 pt. „Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn” z obszaru diagnozy, analizy i wyboru metod oceny jakości maszyn oraz systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach w zakresie diagnozy zdatności maszyn i urządzeń z uwzględnieniem czynników technicznych i organizacyjnych.
 • W latach 1996-1999 dokonano weryfikacji metody opracowanej w pracy doktorskiej dla potrzeb praktyki gospodarczej. Wykreowaną koncepcję wykorzystano do opracowania i wdrożenia systemu wspomagania zarządzania produkcją roślinną „POLA” w sześciu przedsiębiorstwach rolnych regionu kujawsko-pomorskiego. System ten jest stosowany do ewidencji zdarzeń gospodarczych na polach i pozwala precyzyjnie rozliczać koszty w miejscach ich powstawania.
 • W obszarze procesów restrukturyzacyjnych wykonano również ekspertyzy na rzecz jednostek gospodarczych regionu kujawsko-pomorskiego.
 • Procesy dostosowawcze rolnictwa i agrobiznesu w świetle wyzwań globalizacji, zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa żywnościowego
 • Przeobrażenia sieci przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procesów biofizycznych i ekonomicznych w województwie kujawsko-pomorskim oraz integracji wyników badań z potrzebami przedsiębiorców rolnych w warunkach narastających zagrożeń i wzrostu ryzyka przyrodniczego oraz biznesowego
 • W ramach projektu AGRICORE prowadzone są badania nad opracowaniem nowych metod i narzędzi do poprawy obecnej zdolności modelowania polityk dotyczących rolnictwa oraz oceny ich skuteczności w aspekcie realizacji powiązanych celów społeczno-gospodarczych i środowiskowych, w różnych skalach geograficznych, wykorzystując najnowsze postępy w modelowaniu i ICT (w tym postępy w dziedzinie dużych zbiorów danych, algorytmów sztucznej inteligencji, rozwiązań matematycznych i usług przetwarzania w chmurze).

Publikacje pracownika

Publikacje od 2016

 1. Bojar W., Maciejewski F., Michalcewicz-Kaniowska M., Radecka K., Żarski W. 2016. Innowacyjność firm rodzinnych w kontekście współpracy międzypokoleniowej. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom I. Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2016, 20–29.
 2. Bojar W., Polkowski D., Żarski W. 2016. Innowacje w przedsiębiorstwie branży produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego. Monografia pod redakcją naukową Władysława Gierulskiego i Artura Maciąga, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, 324–333.
 3. Bojar W., Woźnicka K., Nawrocki A. 2016. Wpływ utrzymania ruchu maszyn na usprawnienie logistyki. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management no. 78. 4–12.
 4. Sikora M., Bojar W. Dzieża G., Radecka K. Mikołajczyk A. 2016. Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland w Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE) z. 99, 439–449.
 5. Bojar W., Chajęcki A. 2017. Analiza funkcji koordynacji administracji terenowej i podległych jej podmiotów. Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2017, 158–164. Red. Nauk. R. Knosali, 2017. Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy., PWE. Warszawa, 637–732.
 6. Bojar W., Duda J. 2017. Systemy wspomagania decyzji. Zarządzanie wiedzą produkcyjną. 2017. [W:] Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy / red. Ryszard Knosala wydawniczy: Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017.
 7. Bojar W., Radecka K., Żarski W., Nietz M. 2017. E-learning jako metoda doskonalenia pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach 2017. Przedsiębiorczość i zarządzanie – 2017, Tom XVIII, Zeszyt 10, CZ II, 21–31.
 8. Bojar W., Sikora M., Dzieża G. 2017. CURRENT CHALLENGES OF AGRICULTURAL BUSINESS AGAINST FARMING ECONOMIC EFFICIENCY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017. W: Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017 / Asta Raupelien Adres wydawniczy: Kaunas distr., Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, 2017 e-ISBN: 978-609-449-128-3Seria: Proceedings of the International Scientific Conference “Rural Development” eISSN 2345-0916; 2345–0916.
 9. Bojar W., 2018. Efektywne centra wiedzy w obszarze biogospodarki w ujęciu regionalnym i ponadregionalnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 129, 55-65.
 10. Bojar W., 2018. Studium rozwoju zdywersyfikowanych form współpracy międzyorganizacyjnej”, PWE, Warszawa.
 11. Bojar W., Knopik L., Kuśmierek-Tomaszewska R Żarski J., Żarski W. 2018. Statistical analysis of daily precipitation in the Bydgoszcz region. DOI: https://doi.org/10.1051/itmconf/20182300004.
 12. Bojar W., Knopik L., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski W. 2018. Markov chain as a tool for forecasting daily precipitation in the vicinity of the city of Bydgoszcz, Poland, DOI: https://doi.org/10.1051/itmconf/20182300003.
 13. Bojar W., Lipka P. 2018. Wpływ innowacyjności przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność w otaczającym środowisku. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie – 2018, z. 120, 51–64.
 14. Bojar W. Miedziński M. 2018. Analiza utylizacji odpadów przemysłu drzewnego w wybranym przedsiębiorstwie [W:] INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI / Pod red. Ryszarda Knosali Adres wydawniczy: Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 276–287.
 15. Hamidov A, Helming K, Bellocchi G, et al. 2018. Impacts of climate change adaptation options on soil functions: A review of European case studies. Land DegradDev. 2018; 29:2378–2389. https://doi.org/10.1002/ldr.3006.
Skład katedry