dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska

Profesor Uczelni

ul. Fordońska 430
pokój: 106
telefon: 52 374 93 09
e-mail: lojewska@utp.edu.pl

Wykształcenie

Studia i doktorat z zakresu nauk ekonomicznych: Uniwersytet Łódzki,  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, specjalność: ekonomika handlu – marketing, promotor prof. dr hab. J. Dietl;

dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Problematyka badawcza

 • Procesy rozwoju gospodarczego – wieloczynnikowe badania w układzie państw UE;
 • Procesy konwergencji i dywergencji ekonomicznej – podejście syntetyczne uwzględniające różne poziomy terytorialnej organizacji;
 • Uwarunkowania i zależności strukturalne rozwoju gospodarczego – badania w różnych układach terytorialnych (na poziomie krajów UE, regionów i podregionów);
 • Obszary rozwijające się i opóźnione w rozwoju w Polsce – cykliczne badania prowadzone w skali całego kraju w układzie gmin, w tym miast i obszarów wiejskich;
 • Czynniki rozwoju gospodarczego, w tym kapitał ludzki i społeczny, a także sieciowe formy terytorialnej organizacji działalności gospodarczej.

Kierownik wielu projektów badawczych, w tym dwóch grantów własnych NCN:

 • PB-0234/H02/2004/27 pt. „Obszary rozwijające się i opóźnione w rozwoju w Polsce w ujęciu regionalnym i lokalnym”, zrealizowany w latach 2004-2007;
 • PB-3809/H03/2011/40 pt. „Przekształcenia strukturalne oraz przestrzenne w gospodarce Polski w latach 2004-2010” – realizowany w latach 2011-2016.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 1974-1989 – Politechnika Łódzka (starszy asystent a następnie adiunkt w Zakładzie Ekonomii Instytutu Organizacji i Zarządzania);
 • 1989-do dziś – UTP (dawna ATR) w Bydgoszczy (adiunkt a następnie prof. nadzw. UTP w różnych strukturach UTP: INHiE, Wydz. BiIŚ, Wydz. Zarządzania).

Publikacje pracownika

3 monografie autorskie:

 • Uwarunkowania strukturalne i przestrzenne rozwoju gospodarczego Polski. Wyd. Uczeln. ATR, Bydgoszcz 2003, ss. 184.
 • Uwarunkowania strukturalne rozwoju gospodarczego Polski. Wyd. Uczeln. UTP, Bydgoszcz 2007, ss. 319.
 • Przekształcenia strukturalne i przestrzenne w gospodarce Polski w okresie poakcesyjnym. Wyd. Uczeln. UTP, Bydgoszcz 2016, ss. 301.

oraz artykuły z ostatnich 3 lat (2014-2016):

 • Adamczyk-Łojewska G., Rozwój polskich regionów w okresie poakcesyjnym, Marketing i Rynek  2014 nr 10.
 • Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Dochody gmin z podatku dochodowego czynnikiem pośredniej oceny pozarolniczej aktywności ekonomicznej ludności, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, Bydgoszcz 2015 nr 76, s.4-17.
 • Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Wieloczynnikowa metoda oceny przekształceń w strukturze przestrzennej gospodarki Polski, [w:] Polityka Ekonomiczna, pod red. nauk. J. Sokołowskiego i A. Żabińskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015 nr 402, s. 30-39.
 • Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Zastosowanie komputerowych banków danych regionalnych GUS do monitorowania poziomu rozwoju miast i obszarów wiejskich, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, Bydgoszcz 2015, nr 75, s. 3-16.
 • Adamczyk-Łojewska G., Konkurencyjność polskich regionów w zakresie przyciągania i wykorzystania kapitału zagranicznego dla celów rozwojowych, Marketing i Rynek 2015 nr 10 (płyta CD).
 • Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym. „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2016 / 1(39), s. 5-16.
 • Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Procesy polaryzacji w polskiej przestrzeni gospodarczej, w: Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 417, Wrocław 2016, s. 9-18.
 • Adamczyk-Łojewska G., Zróżnicowanie wydajności pracy w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, „Europa Regionum”, ZUT w Szczecinie, nr XXVI/2016, s.7-23.
Skład katedry