dr hab. Arkadiusz Januszewski

Profesor Uczelni,
Kierownik Katedry

Linkedin

ul. Fordońska 430
pokój: 307
telefon: +48 52 / 340 81 80
e-mail:
Arkadiusz.Januszewski@utp.edu.pl

Wykształcenie

1989

mgr matematyki, specjalność metody numeryczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1998

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Tytuł pracy doktorskiej: Komputerowo wspomagane budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwach o złożonej strukturze zarządzania

2014

dr habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Problematyka badawcza

 • modelowanie systemów rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami,
 • zintegrowane systemy informatyczne zarządzania,
 • systemy Business Intelligence i ich zastosowania w rachunkowości zarządczej i controllingu.
 • metody kształcenia w controllingu i rachunkowości zarządczej

Kierownik grantu badawczego „Diagnoza potrzeb, możliwości i ograniczeń w stosowaniu rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) w zarządzaniu krajowymi przedsiębiorstwami”, 2H02D06023, 2002-2004

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 1989 – 1998 – Zakład Informatyki Stosowanej,  Akademia Technologiczno-Rolnicza w Bydgoszczy, asystent
 • 1998 – 2007 – Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Akademia Technologiczno-Rolnicza w Bydgoszczy, adiunkt
 • 1999 (wrzesień) – 2000 (lipiec) – pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Controllingu w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy
 • 2000 – 2005 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, wykładowca
 • 2006 – (od lutego do września) Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, dziekan
 • 2006 – 2008 – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, adiunkt
 • 2007 – 2015 – Katedra Inżynierii Zarządzania, UTP w Bydgoszczy, adiunkt
 • 2015 – 2016, Katedra Informatyki w Zarządzaniu, prof. nadzw. UTP, kierownik katedry
 • 2015 – 2016, Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO, konsultant ds. Controllingu, zatrudnienie w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje” , POKL EFS (Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu)
 • Od 2017, Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu, prof. nadzw. UTP, kierownik katedry

Działalność naukowa (publikacje, konferencje)

 • autor książki „Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 – Zintegrowane systemy transakcyjne. Tom 2 – Systemy Business Intelligence”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • autor ponad 150 artykułów opublikowanych w pracach naukowych, czasopismach naukowych,  popularno-naukowych  i materiałach konferencyjnych, dotyczących rachunku kosztów działań, (ABC), rachunkowości, controllingu i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i metod kształcenia w rachunkowości zarządczej i controllingu
 • 1994 – 2017 – około 50 wystąpień na konferencjach naukowych (w tym kilkunastu międzynarodowych, m.in.: INTED 2016, Valencja, EDULEARN Barcelona, World Congress of Applied Informatics, Conference on E-Business, Enterprise Information Systems, E-Government and Outsourcing,  Las Vegas USA, 2011, 2005, Toronto, Kanada 2009, IJAS, Budapest, Hungary 2006, Information Systems Development; Colorado Springs USA, 2003, Business Information Systems)

Doświadczenie praktyczne i zrealizowane projekty

 • 1991 – 1993 – członek zespołu realizującego projekt celowy “Zintegrowany system rachunkowości zarządczej z obsługą sprzedaży i kontrolą realizacji płatności w Bydgoskich Fabrykach Mebli”
 • 1994-1997 – prowadzenie działalności gospodarczej „Programowanie komputerów Instalacja Januszewski Arkadiusz” REGON 091122749
 • 1994 – 1996 – członek zespołu realizującego projekt celowy “Zintegrowany Wielodostępny System Informatyczny do Wspomagania Procesów Decyzyjnych w BZE “BELMA” w Bydgoszczy”
 • 1997 – 2000 – członek zespołu realizującego projekt celowy „Komputeryzacja sterowania produkcją jednostkową i wielkoseryjną oraz wspomagania zarządzania średnich i dużych przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji”
 • 1997 – 1998 – koncepcja i wdrożenie  „Systemu Budżetowania Kosztów dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy”, główny projektant
 • 1996 – 1997 – koncepcja i wdrożenie „Systemu Budżetowania Kosztów – Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BZE “BELMA” S.A. w Bydgoszczy”, główny projektant
 • 1998 – wykonanie opracowania “Koncepcji systemu zarządzania Spółką DOMIK w Bydgoszczy wspomaganego zintegrowanym systemem informatycznym” w ramach projektu celowego “Komputeryzacja sterowania produkcją jednostkową i wielkoseryjną oraz wspomagania zarządzania średnich i dużych przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji”, współautor
 • 1998 – wykonanie opracowania „Koncepcja zastosowania instrumentów controllingu i rachunkowości zarządczej do zarządzania PGNiG S.A”, współautor
 • 1998 – wykonanie opracowania „Propozycja działań w zakresie implementacji elementów controllingu w BZPG “STOMIL” S.A.”, autor
 • 1999 – wykonanie opracowania „Analiza kosztowa Oddziałów Terenowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy”, autor
 • 2000 – Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy (KPEC), współudział w kierowaniu wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego PRO/MIS
 • 2002 – 2004 – kierownik grantu badawczego pt.” „Diagnoza potrzeb, możliwości i ograniczeń w stosowaniu rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) w zarządzaniu krajowymi przedsiębiorstwami” (nr projektu 2H02D 060 23)
 • 2002 – 2005 – opracowanie komputerowo wspomaganych modeli rachunku kosztów działań dla kilku małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż (w ramach badań naukowych)
 • 2006 – audyt systemu rachunku kosztów w BZE BELMA w Bydgoszczy i opracowanie koncepcji komputerowo wspomaganego systemu rachunku kosztów działań
 • 2009 – opracowanie aplikacji wielostopniowego rachunku wyników na bazie arkusza kalkulacyjnego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy
 • 2015-2016 – opracowanie metodyki projektowania i wdrażania controllingu operacyjnego przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw usługowych i handlowych, wdrożenie opracowanych narzędzi controllingu operacyjnego w Grupie Doradczo-Szkoleniowej FALCO w Bydgoszczy

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2016 roku:

2016

 1. Januszewski, Evaluation of Education Programs and Educational Outcomes – Results of the Pilot Graduates Survey, INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, 2016, Valencia, Spain, pp. 5451-5458.
 2. Januszewski, Results of Scientific Studies Performed by Students in the Computer Laboratory of Managerial Accounting and Controlling Systems, INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, 2016, Valencia, Spain, pp. 4220-4226.
 3. Januszewski, J. Kujawski, Case Study as a Research Method Used in Controlling and Managerial Accounting Education, INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, 2016, Valencia, Spain, pp. 8543-8552.
 4. Januszewski, Evaluation of Educational Outcomes – Results of the Pilot Employers Survey, EDULEARN16 Proceedings, 4-6 July, 2016, Barcelona, Spain, pp. 8296-8303.
 5. Grochowski, A. Januszewski, State of Knowledge of the ERP Systems – Results of the Pilot Study Performed Among Management Faculty Students, EDULEARN16 Proceedings, 4-6 July, 2016, Barcelona, Spain, pp. 154-160
 6. Januszewski, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie kosztów procesów i kanałów dystrybucji na przykładzie Zamrażalni Warzyw i Owoców. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2016, Tom 78, ss. 55-68.
 7. Januszewski, Diagnoza potrzeb informacyjnych w zakresie controllingu operacyjnego w firmie doradczo-szkoleniowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 440, 2016, ss. 215-224.
 8. Januszewski, Studium przypadku jako metoda badawcza w procesie reali­zacji prac dyplomowych z zakresu rachunkowości zarząd­czej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, 2016, ss.53-62.
 9. Januszewski, K. Samek, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności klientów wytwórni opakowań z tektury, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr, 99, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 2016, ss.133-144.
 10. Januszewski, Ms Excel in Educating University Students Majoring in Management. A Case of the Faculty of Management at the UTP University of Science and Technology, ICERI2016 Proceedings, 14th-16th November 2016, Seville, Spain, pp. 3825-3831.
 11. Januszewski, Evaluation of Education Program – Results of the Pilot Students Survey,  ICERI2016 Proceedings, 14th-16th November 2016, Seville, Spain, pp.3832-3840.

2017

 1. Kujawski, A. Januszewski, Business Simulation Game as an Educational Method for Postgraduate Studies in Management and Finance, INTED2017 Proceedings,  11th International Technology, Education and Development Conference, 6-8 March, 2017, Valencia, Spain, pp. 8944-8951.
 2. Januszewski, M. Klemke-Pitek, Training Coverage for Local Authorities’ Employees Lifelong Learning in Poland as Part of Actions Co-Financed From the EU Funds in 2007-2013, EDULEARN17 Proceedings, 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain, pp. 528-535.
 3. Klemke-Pitek, A. Januszewski, Training Evaluation for Local Authorities’ Employees Lifelong Learning in Poland as Part of Actions Co-Financed from the EU Funds in 2007-2013, EDULEARN17 Proceedings, 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain, pp. 617-625.
 4. Januszewski, Narzędzia controllingu operacyjnego w firmie doradczo-szkoleniowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 471, 2017, ss. 176-186.
 5. Januszewski, Scenario of the Course “Excel in Managing a Small and Medium-Sized Enterprise”, ICERI2017 Proceedings, Sevilla, Spain, 16-18 November, 2017, pp. 2231-2241.
 6. Kujawski, A. Januszewski, Business Simulation Game – Scenario and Gameplay as the Key Success Factors, ICERI2017 Proceedings, Sevilla, Spain, 16-18 November, 2017, pp. 5396-5406.
 7. Januszewski, M. Klemke-Pitek, Trainings of Local Authorities’ Employees in E-Services for Residents. Insights from Poland, ICERI2017 Proceedings, Sevilla, Spain, 16-18 November, 2017, pp. 2194-2202.
 8. Szadziewska, E. Spigarska, A. Januszewski, Analysis of the Curricula at Economic Colleges and Universities in Poland, in the Field of ‘Finance and Accounting’, ICERI2017 Proceedings, 16-18 November, 2017, pp. 3991-4001.
 9. Januszewski, Specjalistyczne oprogramowanie do modelowania rachunku kosztów działań w procesie kształcenia studentów. Przykład realizacji pracy dyplomowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 471, Seria: Informatyka Ekonomiczna, 2017, Vol. 43, No. 1, s. 35-46.

2018

 1. Januszewski A., Integration of case study approach, project design and computer modeling in managerial accounting education with a diploma thesis development as an example, Journal of Fundamental and Applied Sciences, 2018, Vol. 10, Special Issue 4, pp.341-346.
 2. Januszewski, Ms Excel in Management Accountants Education. Examples of the Goal Seeking Tool Application. Proceedings of INTED2018 conference, Valencia, Spain, 2018, pp. 7562-7571.
 3. Wachowicz, A. Januszewski, Possible Digital Divide Threat in Access to Public Administration Services Among Elderly as a Factor Underlying Internet Skills Popularization Need. Proceedings of INTED2018 conference, Valencia, Spain, 2018, pp. 7554-7561.
 4. Januszewski, Principle of Gradation of Difficulty in Management Accountants Education. Example of the Solver Application. Proceedings of EDULEARN2018 conference, Mallorca, Spain, 2018, pp. 5181-5189.
 5. Januszewski, It Skills Developing as Important Part of Managers and Management Accountants Education, Proceedings of EDULEARN2018 conference, Mallorca, Spain, 2018, pp. 5196-5203.
 6. Januszewski, Designing of an Activity-Based Information System as a Part of Management Accountants Education, International Scientific Conference Proceedings of Knowledge for Market Use 2018, Palacky University Olomouc 2018, pp. 134-140.
 7. Januszewski, Principle of Gradation of Difficulty in Management Accountants Education. Example of the Solver Application. Second Part. ICERI2018 Proceedings, 12-14 November, 2018, pp. 4994-5002.
 8. Januszewski, Excel Application to Education Process in the Major “Management and Production Engineering”. Examples of Cost Estimation with Variable Costing, ICERI2018 Proceedings, 12-14 November, 2018, pp. 4976-4983.
 9. Januszewski, Multidimensional analysis in the operational controlling system. Case study of a small consulting and training services enterprise. Journal of Management and Finance, University of Gdańsk, 2018 (w druku).
Skład katedry