dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

Adiunkt dydaktyczny

ul. Fordońska 430
pokój: 108
telefon: 52 340 88 66
e-mail: gszpakowska@op.pl

Wykształcenie

1997

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: bankowość – licencjat

1999

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,     kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie finansami i rachunkowość – tytuł zawodowy magister

2009

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,  Doktor nauk ekonomicznych (dyscyplina – ekonomia), tytuł pracy: „Podatek od nieruchomości-funkcjonowanie i model docelowy”

Problematyka badawcza

Główne obszary zainteresowań naukowych:

 • finanse publiczne (w tym: finanse samorządów terytorialnych ),
 • systemy podatkowe,
 • analiza efektywności inwestycji,
 • rynek finansowy,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Udział w projektach badawczych:

 • BW-19/2000 – „Ocena efektywności finansowania w wybranych przedsiębiorstwach”- współwykonawca,
 • BW-28/2006 – „Procesy przekształceń strukturalnych oraz rynkowych w Polsce” – współwykonawca,
 • projekt badawczy własny PB-3808/B/H03/2011/40 (2011-2014) – „Przekształcenia strukturalne oraz przestrzenne w gospodarce Polski w latach 2004-2010”- współwykonawca,
 • realizacja projektu pn. „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” w ramach RPO WKP – pełnomocnik Wydziału Zarządzania ds. aparatury naukowo-badawczej.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Od 2009 r. adiunkt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego.

Działalność dydaktyczna: prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach dziennych i zaocznych z przedmiotów: finanse publiczne, finanse, systemy podatkowe, mikro i makroekonomia, rynek finansowy, finansowanie inwestycji.

W zakresie działalności organizacyjnej:

 • Opiekun Koła Naukowego Rynku Finansowego,
 • Wydziałowy Koordynator ds. BFN,
 • Członek Rady Programowej kierunku RiF,
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka,
 • Pełnomocnik Dziekana ds. aparatury naukowo-badawczej,
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej,
 • Członek Wydziałowego Zespołu Planistycznego
 • Członek Międzywydziałowej Rady Naukowców w ramach projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”.

Odbyte staże, ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia:

 • Staż praktyczny w dziale księgowości, logistyki w firmie Brotje Handel Breuer KG, Niemcy,
 • Staż praktyczny w dziale finansowym, marketingu, zasobów ludzkich w firmie Edeka Stiftung&Co. KG, Niemcy,
 • Ukończenie kursu – The course of the educating a practical training in „European Finance Institutions”,  Krefeld, Germany
 • Certyfikat  języka angielskiego – „Certify Upper-Intermediate”, Empik Language School Bydgoszcz,
 • Studia Podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego dla młodych nauczycieli akademickich – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia: „Studium wykonalności i biznes plan dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE-aspekt ekonomiczno-finansowy”,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu „CRS”,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach projektu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, pod nazwą „Lider dialogu autonomicznego – program rozwoju kompetencji”,
 • Szkolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w zakresie „Pozyskiwanie funduszy UE”,
 • Szkolenie w zakresie „Strategie pozyskiwania funduszy na działalność badawczo-rozwojową uczelni wyższych”,
 • Szkolenie w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • Szkolenie w zakresie „Prawo zamówień publicznych”,
 • Szkolenie w zakresie „Zarządzanie strategiczne”- UTP w Bydgoszczy.

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014r.

 1. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska,  Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w rajach podatkowych, Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2015, ISSN:1732-324X
 2. Lech Nieżurawski, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla wybranych interesariuszy, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 14(1), Toruń 2015 ISSN:1643-8175
 3. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Szymon Stereńczyk, Natalia Ponikowska, Efektywność modelu markowitza w warunkach niestabilności rynku kapitałowego,cFinansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu / red. Anna Krzysztofek, Wydawnictwo AT,2014 ISBN:978-83-63910-23-5
 4. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Funkcjonowanie funduszy Unii Europejskiej w mieście Bydgoszcz, Marketing i Rynek 10/2014. ISSN: 1231-7853
 5. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Klaudia Splitt, Lucyna Walther, Odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-2012 na przykładzie Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu, Rachunkowość warta poznania, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO, Poznań 2014 ISBN:978-83-939474-0-9
 6. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Katarzyna Samek, Klaudia Rudewicz Odroczony podatek dochodowy, Rachunkowość warta poznania, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO, Poznań 2014 ISBN:978-83-939474-0-9
 7. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Tomasz Grądzki, Przedsięwzięcia termomodernizacyjne, jako element budownictwa zrównoważonego, Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem / red. B. Bartniczak, K. Trzeciak Wydawnictwo AD REM, 2014, ISBN: 9788364313363
 8. Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska Satysfakcja klienta a ryzyko działalności przedsiębiorstwa, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Toruń 2014, t.13, z.13, ISSN: 1643-8175
 9. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Katarzyna Samek Standardy jakości obsługi klienta jako forma marketingu stosowana przez banki, Perspektywa – wyzwania współczesnych finansów i bankowości / red. Michał Buszko, Agnieszka Huterska, Dariusz Piotrowski Toruń 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  ISBN: 978-83-231-3315-5
 10. Michał Chajęcki, Chalnisja Krzakiewicz, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska Wykorzystanie analizy fundamentalnej do procesu prywatyzacji, Przedsiębiorczość i zarządzanie  2014, t.XV, z.11, ISSN: 1733-2486
 11. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Struktura obciążeń podatkowych w Polsce, Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / red. Zofia Wyszkowsk i Małgorzata Gotowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2013, ISBN: 978-83-64235-04-7
 12. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Ewa Jendykiewicz, Rola i znaczenie polityki fiskalnej w Polsce w latach 2010-2015, Konsumpcja i Rozwój nr 3/2016 (16), Warszawa 2016, ISSN 2083-6929
 13. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Marek Jóźwiak, Wpływ przyjęcia waluty Euro na poziom i jakość życia mieszkańców w Polsce, Konsumpcja i Rozwój nr 3/2016 (16), Warszawa 2016, ISSN 2083-6929
 14. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Lech Nieżurawski, Joanna Nieżurawska, Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces, Zarządzanie i Finanse, Gdańsk 2016
Skład katedry