dr Anna Michalska

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 25
telefon: 52 340 88 68
e-mail: atm3@poczta.onet.pl

Wykształcenie

1998-2003

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – magister psychologii

2011

Otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Problematyka badawcza

Zagadnienia psychologii zarządzania, psychologii pracy, psychologii ekonomicznej, psychologii społecznej i psychologii stosowanej.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 2008 – Praca dydaktyczno – naukowa na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone z przedmiotów: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania organizacyjne, negocjacje, techniki negocjacyjne i coaching.
 • 31.01.2006 Warsztaty na temat przygotowania i realizacji projektów wymian i staży organizowane przez Wydział Inicjatyw Europejskich i Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci, gdzie prezentowałam projekt dla studentów Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 • 2005 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny.
 • 1-2.12.2005 Warsztaty dla Uczelnianych Koordynatorów Programu Sokrates –Erasmus, organizowane przez Narodową Agencję Programu SOCRATES – Erasmus w Warszawie.
 • 29.06.2005 Warsztaty Programu Leonardo da Vinci na temat zarządzania projektami wymian i staży organizowane przez Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci w Warszawie.
 • 09.05.2005 Warsztaty na temat Katalogów Przedmiotów ECTS organizowane przez Narodową Agencję Programu SOCRATES – Erasmus w Warszawie. .
 • 2003 Szkolenie w zakresie I i II części Kinezjologii Edukacyjnej “Brain Gym” metody dr Paula Dennisona
 • 2002 Szkolenie prowadzone przez Jolantę Berezowską na temat: Terapia ofiar i sprawców przemocy.
 • 2002 Seminarium monograficzne prowadzone przez prof. dr hab. Bogdana Pietrulewicza z Uniwersytetu Laval w Quebeku (Kanada) nt. Podstawy psychometrii stosowanej.
 • 2001 Warsztaty w zakresie podstaw Metody Ruchu Rozwijającego V.Sherborne.
 • 2001 Warsztaty metodyczne: Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu
 • 1999 Seminar on Teaching English as Foreign Language.
 • 1998 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Członkostwo i stanowiska w organizacjach:

od 05.2002 Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Działalność naukowa:

Opiekun Międzywydziałowego Psychologicznego Koła Naukowego

Publikacje pracownika

Publikacje 2007 – 2011

 • Style kierowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 253 – 258.
 • Poziom i jakość życia kobiet w gminie Brześć Kujawski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Lublin, 2008, s. 259 – 262.
 • Style kierowania w przedsiębiorstwach spółdzielczych, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Seria Monografie nr 160, red. Bylok F., Harciarek M., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009, s. 64 – 72.
 • Style kierowania w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Olsztyn, 2009, s. 285 – 290.
 • Rozwój przedsiębiorczości agroturystycznej, Zrównoważony Rozwój Lokalny Warunki Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Tom II, Wydawnictwo Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin, 2010, s. 95 – 100.
 • Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XII, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Szczecin, 2010, s. 275 – 280.
 • Monografia pod tyt.: CROSS-BORDER INITIATIVES TO FACILITATE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN THE V4 COUNTRIES AND IN UKRAINE, red. Prof. Dr. László Villányi. Artykuł: Wyszkowska Z., Michalska A., “Cooperation between Business Sector and Student Organizations” s. 98-105. Wydawnictwo: Szent István University. Gödöllő, Hungary. 2010.
 • Systemy motywacyjne stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, Seria Monografie nr 205, red. Blok F., Słocińska A., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011, s. 291 – 303.
 • Wyszkowska Z., Michalska A., Zarządzanie zasobami pracy w szpitalu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 38, Dylematy zarządzania podmiotami opieki zdrowotnej, red. tomu Urbańczyk E., Wydawnictwo Bell Studio Warszawa, Bydgoszcz, 2011, s. 273 – 287.
 • Efektywność aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Wrocław, 2011, s. 226 – 230.
 • Dofinansowania dla bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Zeszyt nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2011, s. 304 – 312.
Skład katedry