dr Anna Komarnicka

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 206
e-mail: anna.komarnicka@utp.edu.pl

Wykształcenie

2012

licencjat, kierunek zarządzanie, specjalność: zarządzanie usługami

instytucja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy

2014

magister nauk ekonomicznych, kierunek zarządzanie, specjalność: marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

instytucja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy

10.2016 - 11.2018

doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu, specjalność: innowacje i przedsiębiorczość, tytuł pracy doktorskiej: Przedsiębiorczość akademicka w Polsce.

instytucja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Doskonałości Biznesowej.

Dysertacja doktorska na podstawie opinii recenzentów oraz przebiegu obrony, została uznana przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako wyróżniająca.

Problematyka badawcza

 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorczością,
 • przedsiębiorczość akademicka,
 • tworzenie nowoczesnych form przedsiębiorczości,
 • rozwój ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • rola otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki,
 • wpływ edukacji przedsiębiorczej na rozwój społeczno‑gospodarczy,
 • kierunki rozwoju edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkołach wyższych,
 • firmy typu start-up i ich znaczenie dla gospodarki,
 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw i regionu,
 • infrastruktura innowacji i transferu technologii,
 • zarządzanie i rozwój firmami sektora MŚP,
 • polityka innowacyjna wobec MŚP,
 • system wsparcia, obejmujący: programy i instytucje wspierające transfer technologii oraz rozwój początkowych faz rozwoju firmy,
 • współpraca między sferą nauki a biznesem.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Doświadczenie zawodowe:

2013: Młodszy specjalista w zespole Procedur i Departamencie Analiz Komercyjnych

(Bank Spółdzielczy w Koronowie)

2013 – 2015: Młodszy specjalista do spraw ofert dotyczących utrzymania sprzętu telekomunikacyjnego (Alcatel-Lucent)

2015: Specjalista do spraw ofert dotyczących utrzymania sprzętu telekomunikacyjnego (Alcatel-Lucent)

2015 – 2016: Commercial Support Engineer (Alcatel-Lucent)

2016 – 2017: Services Tendering Engineer w zespole Rozwoju Biznesu i Wsparcia Sprzedaży (Nokia)

2018 – 2019: Młodszy kontroler kosztów (Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.)

Od 2019: Adiunkt – Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Doświadczenie w projektach:

2013 -2018: (Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy)

Laureatka konkursu „Diamentowy Grant”. Projekt w ramach pozyskanego grantu badawczego z obszaru naukowego (wg OECD): Nauki Społeczne/Ekonomia i biznes/ Biznes i zarządzanie p.t. „Ogólnopolskie Obserwatorium Przedsiębiorczości Akademickiej jako efektywne narzędzie aktywizacji studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”, realizowała w latach 2013 -2018 na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym, pełniąc funkcję kierownika oraz głównego wykonawcy.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zagranicznych badań naukowych. W ramach pozyskanego grantu badawczego na kwotę blisko 168 tys. zł finansowanego ze środków budżetowych na naukę w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oprócz prowadzenia ogólnopolskich badań ilościowych i jakościowych, nawiązała współpracę międzynarodową, odbyła staże krótkoterminowe oraz prowadziła badania w czterech uniwersytetach:

 • Antwerp Management School, University of Antwerp (Belgia, Antwerpia),
 • Laurea University of Applied Sciences (Finlandia, Helsinki),
 • ISCTE Business School (Portugalia, Lizbona),
 • University of Westminster (Wielka Brytania, Londyn).

2012: (Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy)

Współorganizatorka projektu p.t. „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) – perspektywą przyszłości“, udział w organizacji warsztatów i konferencji naukowej. Projekt rozpoczął cykl wydarzeń związanych z CSR i był częścią promocji dobrych praktyk z udziałem przedstawicieli firm wdrażających CSR w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu zorganizowano 4 warsztaty dla 80 studentów oraz konferencję naukową.

Ukończone kursy i szkolenia

 1. 2012: Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Bydgoszcz – „5S and Savoir vivre kluczem do sukcesu w pracy
 2. 2012: Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Bydgoszcz – „Negocjacje w biznesie
 3. 2011: Biuro Karier Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz – „Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic- -przygotowanie do procesu rekrutacji
 4. 2011: Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Bydgoszcz i Nawigator Doradztwo Gospodarcze, Poznań – „Projekt Menedżer
 5. 2011: Biuro Karier Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz – „Zasady podejmowania i pozyskiwania kapitału na własną działalność gospodarczą
 6. 2011: Ośrodek Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy – „Asystent Menedżera
 7. 2011: Biuro Karier Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz – „Techniki kreatywności
 8. 2010: Nawigator Doradztwo Gospodarze, w ramach projektu „Wzrost kompetencji pracowników Regionu Kujawsko-Pomorskiego”, projekt POKL.08.01.01-04-313/10 –„Skuteczny Menedżer
 9. 2010: Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Bydgoszcz i Nawigator Doradztwo Gospodarcze, projekt 08.01.01-04-127/09 – „Praca Zespołowa
 10. 2010: Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Bydgoszcz i Nawigator Doradztwo Gospodarcze, projekt 08.01.01-04-127/09 – „Profesjonalna prezentacja
 11. 2010: Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Bydgoszcz i Nawigator Doradztwo Gospodarcze, projekt POKL.08.01.01-04-127/09 – „Radzenie sobie ze stresem
 12. 2010: Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Bydgoszcz i Nawigator Doradztwo Gospodarcze, projekt POKL.08.01.01-04-127/09 – „Akademia e-podpisu

Publikacje pracownika

 1. Post-graduate Managerial Education in the Field of CSR, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Vol. 5, No. 2, 2018, s. 7-25. (współautor: Ł. Kośmicki)
 2. Academic Entrepreneurship Research Profiling: Towards Tematic Boundries of the Field, A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (Eds.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Instytut Nauk  Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk,  Vol. 17, Warszawa 2018, s. 235-260. (współautor: A. Lis)
 3. Edukacja szkolna w kontekście pobudzania i wzmacniania postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród młodzieży, [w:] M. Popowska (red.), Przedsiębiorczość: jej przejawy i szanse rozwoju, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2015, s. 13-22.
 4. Internetowa aktywność informacyjna instytucji wspierających i aktywizujących działania przedsiębiorcze w Polsce na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości- ocena jakości zasobów sieciowych, Akademia Ignatianum, Instytut Nauk o Wychowaniu, Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 28, Kraków 2014, s. 289-302.
 5. Technologie informacyjno- komunikacyjne jako element aktywności promocyjnej instytucji otoczenia biznesu w Polsce na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Nr XIV, Łódź 2014, s. 109- 122.
 6. Zjawisko bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych w Polsce w latach 2005- 2013 a jego wpływ na rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych, [w:] A. Przybyłka (red.), Polityka gospodarcza i społeczna- wybrane zagadnienia, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, s. 139- 148.
 7. Innovation application in businesses of the Kujawy- Pomorze region- research findings, Polish Association for knowledge Management, Studies & Proceedings of the Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2013, s. 60-74. (współautor: M. Michalcewicz- Kaniowska, P. Wawryszuk)
 8. Dekoniunktura apteczna jako wypadkowa koincydencji czynników prawnych i makroekonomicznych, [w:] Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.), Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, Wydawnictwo UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013 , str. 165 – 180. (współautor: M. Sadecki)
 9. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako efektywne narzędzie wsparcia młodzieży w kontekście podejmowania działalności gospodarczej, [w:] M. Matejun, K. Szymańska (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, s. 130- 141.
 10. Problematyka Unii Europejskiej w opinii studentów, Zrównoważony rozwój lokalny na obszarach wiejskich- Europa Inwestująca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku w Szczecinie, B. Mickiewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Tom II, Szczecin 2012, s. 67-75.
 11. Potencjał województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie rozwoju regionalnego w aspekcie zarządzania wiedzą, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, nr 49, s. 84-96. (współautor:M. Michalcewicz- Kaniowska, D. Serwacki)
Skład katedry