AGRICORE w Horyzont 2020

Projekt AGRICORE oficjalnie rozpoczął się 1 września 2019 roku.

Działania partnerów konsorcjum zapoczątkowało spotkanie inauguracyjne, które odbyło się 24–25 września b.r. w Aeropolis Business Centre w Sewilli (Hiszpania), gdzie znajduje się siedziba koordynatora projektu –firmy IDENER. Przedstawiciele 10 partnerów z całej Europy spotkali się, aby omówić cele i zadania projektu. Ponadto, ustalony został plan najbliższych działań w kierunku pomyślnego zrealizowania projektu AGRICORE.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy reprezentowali w Sewilli pracownicy Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii: dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. uczelni i dr inż. Wojciech Żarski oraz dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska. Ponadto, ze strony UTP w projekcie uczestniczą: prof. dr hab. Jacek Żarski oraz dr hab. Bogdan Lent, prof. uczelni.

AGRICORE to innowacyjny projekt wymagający przeprowadzenia intensywnych działań i skrupulatnych badań. Jego celem jest opracowanie nowego narzędzia poprawiającego obecne zdolności modelowania polityk w sektorze rolniczym, stanowiącego holistyczne podejście, oparte na najnowszych osiągnięciach z dziedziny modelowania i ICT. Zespół AGRICORE opracuje produkt oparty na modelowaniu typu agent-based, będący autonomicznym narzędziem decyzyjnym ściśle związanym z poszczególnymi gospodarstwami. Zaletą takiego podejścia, jest możliwość indywidualnej oceny swojej działalności przez uczestniczące podmioty (agentów), a także wspieranie podejmowania decyzji na podstawie obecnej sytuacji oraz oczekiwań.

Narzędzie AGRICORE będzie modułowym i konfigurowalnym pakietem rozwiązań informatycznych, który zostanie udostępniony jako oprogramowanie typu Open Source. Dzięki temu przyszli użytkownicy będą mogli w przejrzysty sposób aktualizować i ulepszać narzędzie w miarę swoich potrzeb. Postępy w zakresie Big Data, algorytmów sztucznej inteligencji, rozwiązań matematycznych i usług chmury obliczeniowej zostaną zastosowane w celu optymalizacji długotrwałej parametryzacji i fazy kalibracji, których wymagają obecne narzędzia oparte na agentach.Pobocznymi celami projektu są: odwzorowanie zachowań rolników oraz ich interakcji, w celu wiarygodnej oceny lokalnych skutków globalnych wydarzeń i polityki UE oraz poprawa procesów projektowania, monitorowania i oceny skutków prowadzonych polityk.
Projekt AGRICORE opiera się na sile wiedzy oraz doświadczenia swoich partnerów. Konsorcjum składa się z 10 europejskich partnerów z 6 krajów. W skład konsorcjum wchodzi 5 przedsiębiorstw (IDENER, AXIA, STAM, AAT), 4 uniwersytety (AUTH, UTP, AKD, UNIPR) oraz 1 instytut badawczy (IAPAS). Dzięki temu AGRICORE stanowi zrównoważony projekt łączący przemysł ze środowiskiem akademickim, co ma zapewnić sukces iprzyspieszyć realizację wszystkich działań na rzecz osiągnięcia owocnych rezultatów.

Newsletter w wersji on-line dostępny TUTAJ
Strona projektu TUTAJ

Projekt MASCUR - "Szczegółowa ocena ryzyka związanego ze zmianą klimatu dla europejskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego"

Decyzją Komitetu Oceniającego UE z lutego 2012 r. oraz NCBiR do realizacji zatwierdzony został od dn. 01. 06. 2012 r. projekt w ramach akcji pilotowej FACCE-JPI Knowledge Hub pn. „A detailed climate change risk assessment for European agriculture and food security, in collaboration with international projects” – „Szczegółowa ocena ryzyka związanego ze zmianą klimatu dla europejskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego” o akronimie MACSUR .

Zgłoszony wniosek partnera polskiego (University of Technology & Life Sciences, Bydgoszcz, Poland Waldemar Bojar – „P100”) dotyczy udziału w realizacji jednego z trzech podtematów związanego z aspektami ekonomiczno-handlowymi tematu badawczego – TradeM, w ramach których został już dokonany przegląd aktualnej wiedzy z obszaru 25 modeli i danych partnerów podtematu. Planowana jest także diagnoza niedoborów wiedzy, a także metod wypełnienia tych niedoborów w obszarze rozwoju europejskiego rolnictwa i jego wpływu na zmiany klimatyczne oraz bezpieczeństwo żywności z uwzględnieniem światowego handlu żywnością.

W porozumieniu z koordynatorem holenderskim reprezentowanym przez LEI – (Agricultural Economics Institute foundation) partnerowi polskiemu została przypisana rola lidera pakietu WP1.

W ramach planowanych zadań opracowane zostały kryteria przeglądu i klasyfikacji istniejących modeli uwzględniające uwarunkowania socjoekonomiczne, klimatyczne oraz dotyczące bezpieczeństwa żywności na różnych poziomach interesariuszy rozwiązań z uwzględnieniem specyfiki różnych regionów oraz integracji wskaźników ekonomicznych z aspektami biofizycznymi wykonywanego studium (środowisko wodne, glebowe). W wyniku przeprowadzonych analiz zostaną określone związki między jakością surowców pochodzenia rolniczego oraz różnymi implikacjami oraz interakcjami ich produkcji ze zmianami klimatycznymi oraz wpływem na bezpieczeństwo żywności i środowisko naturalne.

W ramach pakietu zadań WP2 zespół UTP na podstawie wieloletnich badań agroklimatycznych z rejonu Bydgoszczy oraz zaobserwowanych zmian i współzależności w tym zakresie wskaże przesłanki wypracowania nowych modeli oceny wpływu rozwoju lokalnego rolnictwa na zmiany klimatyczne oraz środowiskowe.

W ramach pakietu zadań WP3 zespół UTP opracuje metody zastosowań dostępnych narzędzi do implementacji wypracowanych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa rolnego oraz regionalnej, krajowej i europejskiej polityki rolnej w warunkach funkcjonowania wielokierunkowego rolnictwa polskiego i  Europy Północnej. Uwzględniona zostanie rola i znaczenie kooperacji przedsiębiorców rolnych w łańcuchach dostaw żywności zapewniających satysfakcję jej konsumentom. Zaproponowane nowatorskie rozwiązania pozwolą zintegrować założone w projekcie cele w podtemacie ekonomiki i handlu oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Dotychczas w ramach realizacji zadań projektu odbyły się dwa spotkania.

Pierwsze miało miejsce w Wiedniu dn. 5 września 2012r., gdzie zebrał się Komitet Sterujący podtematu ekonomiki i handlu – TradeM w celu ustalenia merytorycznych i organizacyjnych wytycznych w sprawie realizacji zadania1 (przeglądu i analizy modeli) w pakiecie WP1, jak również kolejnych zadań w pakiecie WP1, WP2, WP3 i WP4. Określony został również harmonogram seminariów i konferencji w ramach projektu, jak również wstępny plan konferencji w Berlinie.

W dn. 15-16 października  2012r. w Berlinie w odbyła się konferencja ponad 70 partnerów projektu MACSUR z 17 krajów (głównie Unii Europejskiej) w celu integracji celów i zadań poszczególnych partnerów podtematu produkcji roślinnej (CropM), produkcji zwierzęcej (LiveM) oraz ekonomiki i handlu (TradeM).

Odbyte sesje plenarne i równoległe pozwoliły wypracować koncepcję współpracy partnerów w celu łączenia posiadanych przez nich zasobów wiedzy dla uzyskania oczekiwanych rezultatów w projekcie MACSUR, tj. określenia wskaźników prognostycznych polityki rolnej i handlowej pozwalających łagodzić c ryzyko klimatyczne przy zakładanym wzroście produkcji żywności na świecie gwarantującym bezpieczeństwo jej konsumentom.

Projekt pt. "Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności"

Przedmiotem projektu jest utworzenie Regionalnych Laboratoriów Badawczych w obszarze Nauk Technicznych i Rolniczych w ramach struktur organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. 
Sieć laboratoriów powstanie poprzez:
– adaptację istniejących pomieszczeń,
– zakup specjalistycznej aparatury badawczej i doposażenia.

Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 40 263 443,29 PLN (70%) i wkład własny – 17 255 761,42 PLN (30%).

W ramach projektu „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” na Wydziale Zarządzania powstanie system czterech innowacyjnych laboratoriów:
– Laboratorium Systemów Zarządzania Produkcją, Logistyką i Relacjami z Klientem;
– Laboratorium Systemów Rachunkowości Finansowej i Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
– Laboratorium Systemów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu;
– Laboratorium Systemów Business Intelligence.

Kierownikiem projektu realizowanego na Wydziale Zarządzania jest prof. dr hab. inż. L. Drelichowski, a pełnomocnikiem dziekana ds. aparatury naukowo-badawczej WZ jest dr G. Owczarczyk –Szpakowska.

Planowane przedsięwzięcie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 pozwoli na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego działającego w zintegrowanej przestrzeni laboratoryjnej. Przewiduje się implementację następujących systemów, które będą stanowiły bazę informatyczną dla przedsiębiorstw:
– Profit Management System,
– Eureca Controlling System,
– Financial Management Solutions,
– Strategic Performance Management,
– Business Intelligence System,
– Analytic  System,
Zastosowanie powyższych systemów stworzy warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i usprawni transfer wiedzy do zastosowań praktycznych.

Celem projektu nie jest promowanie konkretnych rozwiązań, lecz nowoczesnych i innowacyjnych sposobów działania w oparciu o zaawansowane, zintegrowane systemy informatyczne i narzędzia baz danych.

Każdemu z Laboratoriów przyporządkowano określone funkcje, które pozwolą przedsiębiorcom (użytkownikom) na:
– planowanie biznesowe,
– jednokrotne ewidencjonowanie wszystkich operacji  gospodarczych w układzie odpowiadającym potrzebom sprawnego zarządzania,
– automatyzację procesów dotychczas wykonywanych ręcznie,
– optymalizację procesu podejmowania decyzji i usprawnienie obiegu informacji wewnątrz organizacji,
– ograniczenie i pełną kontrolę kosztów funkcjonowania organizacji poprzez ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w czasie rzeczywistym,
– oszacowanie ryzyka związanego z kredytem bankowym,
– monitorowanie działalności produkcyjnej i marketingowo-handlowej,
– planowanie finansowe i budżetowanie oparte na metodach statystycznych,
– znaczne usprawnienie procesów rozliczania kosztów i rozrachunków,
– monitorowanie w zakresie płynności i rentowności finansowej oraz ostrzeganie w zagrożeniach pozycji ekonomiczno-finansowej,
– wzrost wydajności i jakości pracy,
– identyfikację konkurentów, klientów i kontrahentów,
– wielowymiarową ocenę efektywności projektów inwestycyjnych,
– poprawę jakości produktów,
– skrócenie czasu tworzenia zagregowanych zestawień analitycznych.

Powyższy zakres funkcji zarządzania dla ww. laboratoriów pozwoli na utworzenie w przedsiębiorstwach zbioru aplikacji z bazami danych i modelami dotyczącymi wspomagania zarządzania.
Sieć laboratoriów WZ ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, wzmocnienia ich potencjału ekonomicznego i innowacyjnego oraz zwiększenia zatrudnienia.
Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie sprawne i skuteczne zarządzanie działaniami, zasobami oraz procesami w organizacji, przy pomocy nowoczesnych i innowacyjnych   rozwiązań informatycznych. Projekt pozwoli także na efektywną współpracę świata nauki z przedsiębiorcami.

Łączny koszt organizacji czterech Laboratoriów Wydziału Zarządzania to 3 072 174,00 PLN, z czego 210. 154,28 PLN stanowią koszty adaptacji i modernizacji. Pozostała kwota      (3 179. 700,02 PLN), przeznaczona zostanie na zakup sprzętu. Zadanie realizowane będzie w latach 2009-2013. Laboratoria zlokalizowane są w nowej siedzibie Wydziału Zarządzania, przy ul. Fordońskiej 430.

Grant badawczy własny MNiSW

Nr 1708/B/H03/2011/40

Temat: Poziom a jakość życia mieszkańców Polski

Kierownik grantu: dr inż. Małgorzata Gotowska

Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

Pakiet antykryzysowy 2009

Empty section. Edit page to add content here.

Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnych Programem Operacyjnym

Empty section. Edit page to add content here.

EQUAL - "Wstań Unieś Głowę"

Empty section. Edit page to add content here.

Towards Food

Tytuł projektu: Migrowanie sieci tradycyjnych W KIERUNKU orientacji rynkowej w sektorze rolno-spożywczym – UMOWA KONSORCJUM W ramach Szóstego Programu Ramowego Wspólnot Europejskich (2002-2006) dla projektu pod nazwą TOWARDS FOOD-CT-2006-518702 Akcja wspierająca