Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów
tel./fax 052 340 80 59/052 340 88 78
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr Rafał Drewniak- kierownik studiów
tel./fax 052 340 80 59/052 340 88 78

Adresaci:
Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu planowania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym, uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne w  organizacji do efektywnego kierowania innowacjami oraz opracowania budżetu i strategii dla działalności innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do: projektowania innowacji produktowych (usługowych), strategii biznesowej opartej na wdrażaniu innowacji, kreowania wizerunku i marki, opracowania biznes planu oraz budżetu dla innowacji, wykorzystywania metodologii pracy projektowej (design thinking), analizy strategicznej w zakresie możliwości wdrożenia innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, jak również zintegrowanego projektowania  strategii, marki i produktu.

Program I edycji studiów:
– zarządzanie innowacją,
– analiza strategiczna w biznesie,
– badania i projektowanie innowacji produktowych,
– tworzenie biznes planu dla innowacji,
– design thinking,
– źródła finansowania innowacji,
– kreowanie tożsamości i wizerunku marki.

Forma i czas trwania:
– studia niestacjonarne płatne,
– dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele)
– 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu  kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
– oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– dwa zdjęcia,
– kserokopia dowodu osobistego,
– dowód wniesienia opłaty za I semestr.

Termin składania dokumentów:
do dnia 30 września

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.
Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu , kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Ukończenie studiów:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Innowacjami w Biznesie.