Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr hab. inż. Zofia Wyszkowska , prof. UTP – kierownik stduiów
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78

Adresaci:
Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, kadra zarządzająca przedsiębiorstwami, właściciele przedsiębiorstw, także inne osoby zainteresowane tematyką praktycznego wykorzystania marketingu i zarządzania w przedsiębiorstwie.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem oraz praktyczne umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w tym zakresie. Absolwent uzyska umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z: nowoczesnym zarządzaniem organizacjami, zarządzaniem strategicznym, gospodarowaniem zasobami ludzkimi oraz marketingiem. Dzięki zajęciom prowadzonym w formie warsztatów uczestnik studiów zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania i stosowania technik efektywnej komunikacji i negocjacji.

Program IV edycji studiów:
– elementy statystyki,
– podstawy zarządzania,
– rachunkowość finansowa,
– podstawy marketingu,
– zarządzanie strategiczne,
– badania marketingowe,
– marketing międzynarodowy,
– zarządzanie kadrami,
– komunikacja i negocjacje w biznesie,
– zarządzanie sprzedażą i finansami,
– systemy informacyjne zarządzania.

Forma i czas trwania:
– studia niestacjonarne, płatne,
– dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele),
– 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
– oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania)
– kwestionariusz osobowy (druk do pobrania)
– dwa zdjęcia
– kserokopia dowodu osobistego
– dowód wniesienia opłaty za I semestr

Termin składania dokumentów:
do dnia 30 września.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.
Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu, kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, studia podyplomowe MARKETING I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM.

Ukończenie studiów:
Absolwenci otrzymają Świadectwo Studiów Podyplomowych w zakresie Marketing i Zarządzanie Przedsiębiorstwem.