Dane kontaktowe:
Katedra Inżynierii Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. Fordońska 430, pok. 304

Elżbieta Łopatkowa
tel. (52) 340 81 81
e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl

Działalność naukowa

Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania:

 • Systemy wspomagania decyzji w rolnictwie i w agrobiznesie.
 • Zastosowania metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych w zarządzaniu produkcją.
 • Komputerowe metody zarządzania systemem eksploatacji przedsiębiorstwa.
 • Budowa i zastosowanie modeli biofizycznych (narzędzi statystycznych oraz rachunku prawdopodobieństwa) oraz ekonomicznych dla potrzeb prognozowania skutków zmian klimatycznych w świetle oddziaływania rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego.
 • Metody oceny potencjału surowców dla potrzeb wytwarzania energii odnawialnej.
 • Analiza metod zarządzania niezawodnością maszyn.
 • Optymalizacja zysków i maksymalizacja współczynnika gotowości dla złożonych systemów eksploatacji.
 • Budowanie modeli dla systemów z niejednorodnymi czasami do uszkodzenia.
 • Zastosowanie metod matematycznych do systemów automatyki, np. w układach hamulcowych.
 • .Analiza i ocena funkcjonalności oraz procesu wdrażania systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.
 • Metodyka podejmowania przedsięwzięć w biznesie i prowadzenia projektów  z uwzględnianiem metodyki cybernetyki I, II i III rzędu, roli czynnika ludzkiego oraz analizy złożoności prowadzenia projektów oraz metody detekcji zależności miedzy czynnikami wpływu na sukces przedsięwzięcia.
 • Prowadzenie złożonych projektów w przemyśle i administracji państwowej. Motywacja i kognicja w prowadzeniu projektów.
 • Migracja wiedzy miedzy praktyką i teorią w prowadzeniu projektów.
 • Badania obszarze rozwiązań logistycznych i agrologistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Zastosowanie informatyki i technologii internetowych w systemach zarządzania logistyki i agrobiznesu.
 • Projektowanie i wykonanie stron Internetowych, porównanie oraz ocena funkcjonalności witryn i portali Internetowych w obszarze doskonalenia ich funkcjonalności w biznesie.
 • Projektowanie i wykonanie oraz porównanie i ocena funkcjonalności aplikacji baz danych.
 • Projektowanie, wykonanie, porównanie i ocena projektu technicznego oraz budżetu dla różnych poziomów zaawansowania rozwiązań technicznych sieci informatycznych dla wybranego obiektu.

Projekty

II etap Regionalnego Centrum Innowacyjności – o projekcie

W ramach projektu RCI II w katedrze powstało Laboratorium Systemów Zarządzania Produkcją, Logistyką i Relacjami z Klientami – strona laboratorium poniżej.

Badania własne i statutowe

Metody wspomagania decyzji w obszarze w inżynierii produkcji
BS 2/2016
2016- 2017

Metody zarządzania procesami i zasobami w organizacjach i w gospodarce
BS  24/2014
2014-2015

Modele funkcjonowania sieci biznesu
BS 23
2011/2014

Procesy informacyjno-decyzyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w agrobiznesie
BW 30
2010/2011

Komputerowo wspomagane metody zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym
BS 5
2008/2010

Procesy informacyjno-decyzyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zarządzaniu klientami.
BW 6
2008/2009

Granty

Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector FP6 Programme
518702
2007-2009

Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
WND-POIG 01.03.01 -00-212/09
2010-2013

Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR (P100)
FACCE JPI/04/ NCBR/12
2012-2015

Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR 2 (P100)
2012-2017

Granty

Lehren aus INA.
Urząd Nadzoru Dróg Publicznych i Autostrad rządu Szwajcarii
01.10.2014 -31.05.2015

Report on Design and Implementation of E-Government

Grant Gabinetu Ministra, Ministerstwa Informatyki i Technologii Telekomunikacyjnych rządu Tajlandii No TF 097 929 Bangkok

01.04.2012 -31.12.2013
Koncepcja technologiczna i organizacyjna centrów dowodzenia i zarządzania strażą graniczną i pracownikami urzędu celnego Szwajcarii z uwzględnieniem koordynacji lokalnej wspólnej dyspozycji z policja dwóch kantonów (województw).Trener i autor.

Straż Graniczna GWK Szwajcarii
13.08.2011 -31.03.2013 (Projekt implementacji trwa)

Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Autor wniosku, Autor koncepcji szkolenia, realizator szkolenia.

Grant Polskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego Nr. 51/PMKI/DC/14-06.10/2010
01.10.2010 -31.03.2012

Zintegrowany model czynników wpływających na motywacje prowadzących projekty – badania w Szwajcarii, Polsce i Tajlandii. Kierownik projektu i autor.

Akademia Wojskowa przy Politechnice w Zurychu i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bernie
01.1.2008 –31.03.2012

Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Inżynierii Zarządzania:

 • Problemy zarządzania jakością żywności w łańcuchach dostaw.
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu w świetle współczesnych wyzwań.
 • Zastosowanie metod klasy sztucznej inteligencji do modelowania procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach.
 • Problemy tworzenia, aktualizacji i eksploatacji dziedzinowych baz wiedzy.
 • Modelowanie i ocena zindustrializowanych procesów wytwarzania w świetle problemów ochrony środowiska.
 • Problemy utrzymania zdatności maszyn.
 • Problemy projektowania systemów eksploatacji infrastruktury technicznej przedsiębiorstw wytwórczych.
 • Zagadnienia związane z niezawodnością i ekonomiką transportu.
 • Modelowanie systemów transportowych.
 • Analiza i ocena funkcjonalności oraz procesu wdrażania systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.
 • Badania rozwiązań logistycznych i agrologistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych i ogrodniczo-warzywniczych.
 • Zastosowanie informatyki i technologii internetowych w systemach zarządzania logistyki i agrobiznesu.
 • Rozszerzenie i uzupełnienie funkcjonalności Systemów Zarządzania o specyficzne rozwiązania i narzędzia analityczne z wykorzystaniem aplikacji firm trzecich.
 • Projektowanie i wykonanie stron Internetowych, porównanie oraz ocena funkcjonalności witryn i portali Internetowych dla potrzeb doskonalenia funkcjonalności procesów biznesowych.
 • Projektowanie i wykonanie oraz porównanie i ocena funkcjonalności aplikacji baz danych,
 • Projektowanie, wykonanie, porównanie i ocena projektu technicznego oraz budżetu dla różnych poziomów zaawansowania rozwiązań technicznych sieci informatycznych dla wybranego obiektu.
 • Metodyka podejmowania przedsięwzięć w biznesie i prowadzenia projektów  z uwzględnianiem metodyki cybernetyki I, II i III rzędu, roli czynnika ludzkiego oraz analizy złożoności prowadzenia projektów oraz metody detekcji zależności miedzy czynnikami wpływu na sukces przedsięwzięcia.
 • Prowadzenie złożonych projektów w przemyśle i administracji państwowej. Motywacja i kognicja w prowadzeniu projektów.
 • Migracja wiedzy miedzy praktyką i teorią w prowadzeniu projektów.

Laboratoria

Laboratorium Systemów Zarządzania Produkcją, Logistyką i Relacjami z Klientami

ul. Fordońska 430

pok. 211

Pracownicy: 

dr inż. Marek Sikora, Kierownik Laboratorium

dr inż. Grzegorz Dzieża

mgr inż. Justyna Śpiewak

Godziny otwarcia laboratorium:

poniedziałek: 10:00-12:30

czwartek: 12:00-15:00

Osoby zainteresowane ofertą laboratorium prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania w dogodnym terminie.

O laboratorium:

Laboratorium Systemów Zarządzania Produkcją, Logistyką i Relacjami z Klientami powstało w ramach realizacji II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności jako element sieci akredytowanych laboratoriów o profilu technicznym i technologicznym. Barierą w efektywnej współpracy uczelni z przedsiębiorstwami jest brak odpowiedniej infrastruktury badawczej, która mogłaby w znaczący sposób przyczynić się do bardziej dynamicznego rozwoju przemysłu w zakresie rozwiązań proinnowacyjnych. Koncepcja utworzenia laboratoriów ma na celu usunięcie tej przeszkody i zmierza do utworzenia sieci współpracujących wzajemnie laboratoriów badawczych, zorientowanych na ważne z punktu widzenia rozwoju regionu dziedziny badań, działające również na potrzeby przemysłu, a zwłaszcza na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny działający w zintegrowanej przestrzeni laboratoryjnej, stwarza warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i usprawnia transfer wiedzy do zastosowań praktycznych. W Laboratorium Systemów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu zostało zainstalowanych kilka specjalistycznych aplikacji, wykonanych w technologii OLAP (On-line Analytical Proccesing – wielowymiarowe przetwarzanie analityczne), służących m.in. do wspomagania budżetowania operacyjnego, kalkulacji kosztów i analizy rentowności oraz zarządzania strategią za pomocą Strategicznej Karty Wyników.Celem projektu nie jest promowanie konkretnych rozwiązań, lecz nowoczesnych i innowacyjnych sposobów działania w oparciu o zaawansowane, zintegrowane systemy informatyczne i narzędzia baz danych. Wyposażenie laboratorium pozwala przedsiębiorcom (użytkownikom) na:

 • planowanie biznesowe,
 • ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych w układzie odpowiadającym potrzebom sprawnego zarządzania,
 • automatyzację procesów dotychczas wykonywanych ręcznie,
 • optymalizację procesu podejmowania decyzji i usprawnienie obiegu informacji wewnątrz organizacji,
 • ograniczenie i pełną kontrolę kosztów funkcjonowania organizacji poprzez ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w czasie rzeczywistym,
 • monitorowanie w zakresie płynności i rentowności finansowej oraz ostrzeganie w zagrożeniach pozycji ekonomiczno-finansowej,
 • skrócenie czasu tworzenia zagregowanych zestawień analitycznych.

Zasady współpracy:

 • Prezentacja możliwości i sposobów użycia specjalistycznego oprogramowania do tworzenia modeli budżetów i samych budżetów (tworzenia wersji budżetów, tworzenia budżetów na podstawie danych historycznych itp.), tworzenia modeli rachunku kosztów działań i oceny rentowności oraz tworzenia modeli strategicznej karty wyników.
 • Prezentowanie – na opracowanych przykładach modeli referencyjnych – sposobów użycia narzędzi OLAP oraz narzędzi do wizualizacji, raportowania i analizowania danych z obszaru controllingu operacyjnego i strategicznego.
 • Opracowywanie referencyjnych modeli budżetów, modeli rachunku kosztów działań, analiz rentowności, oraz modeli strategicznej karty wyników dla hipotetycznych przedsiębiorstw z różnych sektorów i branż.
 • Opracowywanie modelu „zerowego” (rachunku kosztów działań, budżetu, strategicznej karty wyników), dla konkretnego przedsiębiorstwa, w ścisłej z nim współpracy.
 • Wykonanie komputerowej implementacji modelu (wspólnie opracowanego lub dostarczonego przez przedsiębiorstwo), z wykonaniem obliczeń po dostarczeniu koniecznych danych.
 • Opracowywanie modeli decyzyjnych z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu w środowisku arkusza kalkulacyjnego.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego.

OFERTA LABORATORIUM

Więcej informacji o projekcie:

realizacja projektu RCI II na Wydziale Zarządzania

strona główna projektu RCI II

Laboratorium w mediach:·

TVP

Publikacje:

Śpiewak Justyna, Januszewski Arkadiusz: Scientific research in the laboratory of management accounting and controlling systems at the faculty of management and possibilities of using its resultsfor students’ education

Justyna Śpiewak: Activity-based Costing as an Innovative Tool of Management for Food Processing Enterprises on the territory of Kuyavian-Pomeranian Province