Pracownia Rozwoju Regionalnego została powołana na podstawie· Zarządzenia Nr 37/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania:·

Na podstawie: art. 66 ust. 2 p.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 25 Statutu Uniwersytetu i uchwały Senatu nr 15/318 z dnia 24 czerwca 2009 r. w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu powołuje się Pracownię Rozwoju Regionalnego.

Obecnie Pracownia Rozwoju Regionalnego wchodzi w skład Katedry Ekonomii i Marketingu.

Działalność naukowa

Pracownia Rozwoju Regionalnego prowadzi badania naukowe w zakresie:

  • dostarczania wiedzy na temat funkcjonowania systemu wdrażania i zarządzania, a także programowania związanego z funduszami strukturalnymi,
  • zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej oraz wykorzystania funduszy· Unii Europejskiej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego również· na obszarach wiejskich· (m.in. wśród wszystkich Lokalnych Grup Działania),
  • rozwoju regionalnego województwa oraz· zastosowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych pomocnych w zarządzaniu administracją publiczną,
  • analizy i oceny wdrażania i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i jego wpływu na rozwój regionu.

Projekty

Empty section. Edit page to add content here.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe obszary mogące być przedmiotem pracy dyplomowej z przyporządkowanym nazwiskiem pracownika Pracowni Rozwoju Regionalnego znajdują się w zakładce dyplomowanie.

Laboratoria

Empty section. Edit page to add content here.