brak_zdjecia

Profesor nadzwyczajny UTP, Kierownik Katedry
dr hab. inż. Zofia Wyszkowska

ul. Fordońska 430
pokój: 208
telefon: 52 340 80 87
e-mail: zofia.wyszkowska@utp.edu.pl


konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018:

czwartek 10:00-11:00

piątek 14:00-15:00

 

  • ukończone studia wyższe: 1976, Bydgoszcz, Akademia Techniczno-Rolnicza, Rolnictwo, mgr inż. rolnictwa.
  • Ukończone studia podyplomowe: 1983, Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Studia Pedagogiczne dla Nauczycieli Akademickich
  • doktorat: 1983, Warszawa, SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy
  • habilitacja: 1997, Warszawa, SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii – organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

 

 

- Kurs z zakresu doskonalenia zawodowego wykładowców wyższych uczelni rolniczych w dziedzinie zarządzania i marketingu. Kurs realizowany w ramach programu PHARE,

- Kurs treningu neurolingwistycznego programowania w zakresie komunikacji interpersonalnej i zarządzania czasem. Organizator: Studio Diagnozy, Terapii i Edukacji Psychologicznej,

- Kurs treningu w zakresie neurolingwistycznego programowania w procesie zmian. Organizator: Studio Diagnozy, Terapii i Edukacji Psychologicznej,

- Kurs treningu w zakresie neurolingwistycznego programowania pod tytułem: „Efektywne modele nauczania”. Organizator: Studio Diagnozy, Terapii i Edukacji Psychologicznej,

- Certyfikat kompetencji i umiejętności stosowania technik neurolingwistycznego programowania na poziomie PRACTITIONER IN THE ART. OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING,

- Kurs specjalistyczny i zdany egzamin z zakresu szacowania nieruchomości,

- Kurs oraz egzamin z zakresu ubezpieczeń. Zezwolenie wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru - Ubezpieczeń pozwalające na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego,

- Ukończone kursy i zdany egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Dyplom wydany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Komisję ds. obsady Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa,

- Powołanie przez Ministra Przekształceń Własnościowych do pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych, Spółki Akcyjnej w 1994 roku. Obowiązki pełnione przez okres pięciu lat, do momentu pełnej restrukturyzacji i prywatyzacji oraz wprowadzenia przedsiębiorstwa na Giełdę Papierów Wartościowych.

- analiza procesów dostosowawczych przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europejską,

- zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach, organizacja pracy kierowniczej, problematyka konkurencyjności i jakości, kapitał ludzki, badania marketingowe, strategie marketingowe, analiza rozwoju sieci handlowych, znaczenie marek handlowych własnych i producenckich,

- ekonomiczne i ekologiczne problemy przemian na obszarach wiejskich i uwarunkowania rozwoju zrównoważonego, rozwój gospodarstw ekologicznych,

- organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach, analizy finansowe, zarządzanie finansami, efektywność inwestycji, wycena przedsiębiorstw,

- ekonomika, organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach sektora rolno-żywnościowego,

1. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, bankowców, rolników, doradców rolnych, przedsiębiorców z zakresu rachunku ekonomicznego, sporządzania planów przedsięwzięć gospodarczych w rolnictwie i przetwórstwie w gospodarce żywnościowej oraz prowadzenia rachunkowości w rolnictwie w ODR w Przysieku, Lubniewicach, Boninie, Minikowie oraz w szkołach w ZS CKR w Chojnicach i w ZS CKR w Przemystce.

2. Prowadzenie szkoleń z zakresu nowelizacji Ustawy o rachunkowości wprowadzonej z dniem 1.01.2002 r. dla głównych księgowych z różnych przedsiębiorstw. Kursy organizowane przez NOT w Bydgoszczy.

3. Prowadzenie dydaktyki na kursach „Rachunkowość od podstaw do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego” organizator NOT w Bydgoszczy.

4. Prace w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako niezależny ekspert, w podkomisji do rozpatrzenia projektów ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego państwa, w 2003 roku (projekty: poselski o obrocie ziemią, poselski o obrocie nieruchomościami rolnymi i dzierżawie rolniczej oraz rządowy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa.

5. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku – wykłady w szkoleniu „Zarządzanie gospodarstwem rolnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej oraz ksiąg podatkowych”, szkolenie finansowanie przez MRiRW.

6. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku – „Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości”, pełnienie obowiązków przewodniczącego komisji konkursu. Uczestnikami konkursu są uczniowie średnich szkół rolniczych oraz pochodnych i ponadgimnazjalnych szkół terenów wiejskich z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

7. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Departament Wdrażania Programów Regionalnych, członek panelu ekspertów oceny projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

8. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, współpraca niesformalizowana w zakresie rozwoju młodych pracowników nauki i uczestnictwa w seminariach doktoranckich.

9. Centre d’Economie Rurale de Picardie (Francja) współpraca w ramach programów szkoleniowych i wdrożeniowych w zakresie rachunkowości w gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach agrobiznesu.

10. Członek Rady Naukowej Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Powołanie przez Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na podstawie § 24 Statutu KZRKiOR Uchwałą Nr 10/Z/04 z dnia 22 czerwca 2004 roku.

11. Praca w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie SPO RZL Działanie 2.3. schemat SPORZL-2.3a-1-04-003/025 „Przez szkolenia do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw”. Organizator – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Kurs pod tytułem – „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw”. Prowadzone zajęcia dydaktyczne z zakresu - Zarządzanie majątkiem i kapitałem przedsiębiorstwa”, „Planowanie przepływów pieniężnych”, „Analiza strukturalna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych”.

12. Praca w programie Leonardo da Vinci. Projekt „Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme 2000 : 2006, European Curricula for Economic Animator in the Enlarging Europe – ECONOMIC ANIMATOR.

13. Praca w programie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD PL-6-11/00-01). Zajęcia dydaktyczne w szkoleniu pod tytułem „ Szkolenie na obszarach pilotażowych przygotowujących rolników do wdrażania programów rolnośrodowiskowych” – w ośrodku szkoleniowym w Giżycku, Białowieży i w Koszalinie. Zajęcia dydaktyczne realizowane na temat:

- Polityka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wymiaru środowiskowego w rolnictwie w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej,

- Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),

- Sektorowy Program Operacyjny, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

14. Udział w realizacji projektu w charakterze wykładowcy i moderatora w województwie kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Projekt pod tytułem „Cykl konferencji na temat wdrażania programu SAPARD nr PL-7-03/01. Projekt realizowało konsorcjum w składzie: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Krakowie, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, SOFRECO z Francji