brak_zdjecia

Adiunkt
dr Grażyna Voss

ul. Fordońska 430
pokój: 206
telefon:
e-mail: grazyna.voss@utp.edu.pl


konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018:

czwartek 9:00-11:00

 

  • rachunkowość finansowa
  • sprawozdania finansowe
  • etyka w rachunkowości
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

 

Udział w  PI Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym na kierunku Zażądanie

z ostatnich 3 lat - od 2014r.

 

1.  Accounting Books as a Source of Information and the Basis for Civil Liability

2. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w sprawozdaniach finansowych największych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie

3. Certyfikacja zawodu księgowego w Polsce w opinii studentów kierunku Finanse i Rachunkowość- wyniki badania empirycznego.

4. Investment Property in the Financial Statements of Capital Groups Listed on the Warsaw Stock Exchange

5. Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych

6. Kursy i szkolenia jako element kształcenia pozaformalnego według oceny pracodawców z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

7. Prezentacja i ujawnianie informacji o aktywach finansowych w sprawozdaniach finansowych wybranych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie

8. Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości w ocenie kierowników jednostek

9. Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach

10. Uznawanie efektów kształcenia- korzyści edukacyjne dla kandydatów

11. Wyzwania współczesnej gospodarki

12. Accounting Policies in Polish and International Legal Regulations

13. Analiza finansowa i model identyfikacji ryzyka bankructwa stosowany przez przedsiębiorstwa w Polsce - wyniki badań empirycznych

14. ASSETS HELD SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS- EVALUATION OF LIQUIDITY- DETERMINATION OF RATIO- OR NECESSITY OF ADJUSTMENT

15. Rola i zadania audytu wewnętrznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

16. Segmenty operacyjne w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych - porównywalność czy różnorod- ność informacji

17. Terminowość spłat zobowiązań przedsiębiorstw z tytułu wyemitowanych obligacji na rynku Catalyst w latach 2009-2013

18. Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym. Ujęcie modelowe

19. Uznawanie nieformalnych i pozaformalnych efektów kształcenia: zastosowanie modelu organizacyjnego w praktyce Uniwersytetów w Polsce

20. Wynik finansowy - prezentacja korekt dla celów podatkowych

21. DEVELOPMENT OF PUBLIC MARKET OF CORPORATE BONDS IN POLAND

22. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako etyczny element strategii przedsiębiorstwa

23. Wartości niematerialne i prawne w Polskim przemyśle wydobywczym