cezary-graul

Asystent
mgr inż. Cezary Graul

ul. Fordońska 430
pokój: 310
telefon: 52 340 88 57
e-mail: cezary.graul@utp.edu.pl
konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: poniedziałek 10:00 - 12:00

2009 – 2011

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział: Zarządzania

Kierunek: Zarządzanie

Tytuł: Magister 

 

2008 – 2009

Dronten University of Applied Sciences, Holandia

Kierunek: Zarządzanie Funduszami Europejskimi

Tytuł: Inżynier 

 

2007 – 2008

University of Copenhagen, Dania

Wymiana studencka – Socrates Erasmus 

 

2004 – 2008

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wydział:  Technologiczny

Kierunek: Informatyka i Ekonometria – specjalność: Teleinformatyka

Tytuł: Inżynier

 

2004 – 2008

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział: Rolniczy

Kierunek: Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Żywnościowej

Tytuł: Inżynier

E-learning, blended learning, gamification, project management, ICT in management.

 

PROJEKTY

 

2015 - 2017

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Centrum Transferu Technologii

Al. Prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

Projekt: „DiamonDT”

Stanowisko: Koordynator projektu

Główne obowiązki:

Zakres projektu DiamonDT skoncentrowany jest na stworzeniu europejskiej normy dla nowej ścieżki edukacji, która bazuje na metodologii Design Thinking, nauczaniu opartym na praktyce i rozwiązywaniu realnych problemów, gdzie proces nauczania jest konsekwencją „działania“ i rozwiązywania przez studentów faktycznych problemów przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Łódzką, Uniwersytet w Vigo w Hiszpanii, Uniwersytet w Tromsø w Norwegii oraz Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy.

 

2015

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

Projekt: „SHOPA” 

Główne obowiązki:

Opiekun naukowy projektu „Stabilizator” realizowanego z wykorzystaniem metodologii Design Thinking, która umożliwia tworzenie innowacyjnych produktów i usług ze zrozumieniem problemów i potrzeb użytkowników.

 

2014

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

Projekt: „SHOPA” 

Główne obowiązki:

Opiekun naukowy projektu „Pieluszka” realizowanego z wykorzystaniem metodologii Design Thinking, która umożliwia tworzenie innowacyjnych produktów i usług ze zrozumieniem problemów i potrzeb użytkowników.

 

2013 – 2014

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

Projekt: „Klucz do uczenia – II edycja” 

Główne obowiązki:

Przeprowadzenie zajęć ćwiczeniowych dla nauczycieli języków obcych z zakresu: tworzenia materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem potrzeb i przedmiotowych zainteresowań uczniów, pracy zespołowej oraz harmonogramowania zadań, wykorzystania narzędzi ICT w tworzeniu materiałów dydaktycznych oraz technik e-learningu.

STAŻE NAUKOWE (od 2014 roku)

 

2015

Uniwersity of Wageningen, Holandia

Transformation.doc

 

Tematyka stażu:

Założenia kursu „Putting „Big Ideas” into Practice: Developing Soft Skills for Large Systems Change” miały zapewnić wyznaczenie kierunków rozwoju dla teoretycznych ram tego, w jaki sposób intra oraz inter – personalne umiejętności stymulują zmiany w zespołach, organizacjach, instytucjach oraz w społeczeństwie. Jednym z głównych założeń stażu był rozwój umiejętności miękkich w celu stymulowania procesów zmian na każdym poziomie kreatywności, przywództwa, adaptacji w zmieniającym się otoczeniu, międzykulturowej oraz międzydyscyplinarnej komunikacji, budowaniu relacji z otoczeniem oraz pracy grupowej.

 

Raport końcowy: „Bug Protein is the Future – Power Protein Suplement”

 

2014

 

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Oddział w Toruniu

ul. Kościuszki 41-47 (lokal nr 9, I piętro)

87-100 Toruń

Staż Sukcesem Naukowca – III edycja

 

Tematyka stażu:

W ramach odbytego stażu udało się opracować narzędzie wspierające zarządzanie infrastrukturą sportową. Zdiagnozowano najbardziej istotne czynniki wpływające na atrakcyjność obiektów sportowych, wykonano szereg kalkulacji mających na celu wyznaczenie optymalnych cen oraz potencjalnych kosztów związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju infrastruktury sportowej.

 

Raport końcowy: „ System Internetowy Rezerwacji Obiektów Sportowych – narzędzie analityczne wspierające zarządzanie infrastrukturą sportową.”

 

CERTYFIKATY I DYPLOMY (od 2014 roku)

 

CERTYFIKAT uczestnictwa w spotkaniu “DT Masterclass for tutors” organizowanego w ramach projektu DiamonDT – „Development of Innovative AcadeMy ON the basis of DT teaching”, Uniwersytet w Tromsø, Tromsø, 14-20 stycznia 2016r

CERTYFIKAT uczestnictwa w spotkaniu “Kick-off meeting” organizowanego w ramach projektu DiamonDT – „Development of Innovative AcadeMy ON the basis of DT teaching”, Politechnika Łódzka, Łódź, 3-6 listopada 2015r

CERTYFIKAT ukończenia kursu Putting „Big Ideas” into Practice: Developing Soft Skills for Large Systems Change w ramach program TransFormation.doc, Wageningen, 24 sierpnia – 4 września 2015r

ZAŚWIADCZENIE uczestnictwa w szkoleniu „Metodologia Design Thinking”, Bydgoszcz, 27-30 kwietnia 2015r

ZAŚWIADCZENIE uczestnictwa w szkoleniu umiejętności prowadzenia poszukiwań bibliograficznych w oparciu o nowoczesne źródła informacji naukowej, Bydgoszcz, 3 czerwca 2015r

ŚWIADECTWO ukończenia kursu dokształcającego w zakresie „Przygotowania Pedagogicznego dla Pracowników UTP”, Bydgoszcz, 5 czerwca 2014r

CERTYFIKAT uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej organizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 28 marca 2014r

 

KONFERENCJE (od 2014 roku)

 

Czynny udział w International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN15, Barcelona, 6-8 lipca 2015r wraz z prezentacją pt. “Comparative analysis of blended learning tools applications in the process of students education and employees training”.

 

Czynny udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu poświęconego współczesnej teorii i praktyce zarządzania publicznego „Współpraca dla rozwoju”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27-28 listopada 2014r wraz z prezentacją pt. „Zastosowanie hurtowni danych i narządzi Business Intelligence do wspomagania realizacji strategicznych funkcji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego(JST)”.

 

Czynny udział w seminarium naukowym „Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka”, Politechnika Łódzka, Łódź, 5 listopada 2014r z prezentacją pt. „Zastosowanie hurtowni danych i narzędzi Business Intelligence w zarządzaniu budżetami gmin, metodą ograniczenia ryzyka deficytu budżetowego”.

 

Czynny udział w XXI Konferencji e-Gospodarki, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 17 czerwca 2014r wraz z prezentacją pt. „Szkolenia e-learningowe jako element konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych na przykładzie sieci sklepów sportowych”.

 

Czynny udział w III Konferencji Naukowej Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 9-10 czerwca 2014r wraz z prezentacją pt. „Analiza tendencji rozwojowych na podstawie budżetów jednorodnych gmin makroregionu Śląska z zastosowaniem Hurtowni Danych i Narzędzi Business – Intelligence (BI)”.

z ostatnich 3 lat - od 2014r.

 

L. Drelichowski, C. Graul, B. Ptaszyńska, W. Zwara, G. Oszuścik, A model of dynamic analysis of the influence of the development of Poland's infrastructure on the level of changes arising from the financing costs of its construction and maintenance, using business intelligence tools, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis, vol. 33, Warszawa, 2014, s. 87-114.

 

L. Drelichowski, C. Graul, G. Oszuścik, Zastosowanie hurtowni danych i narzędzi business intelligence w zarządzaniu budżetami gmin, metodą ograniczenia ryzyka deficytu budżetowego, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łodź, 2014, s. 239-250.

 

L. Drelichowski, C. Graul, Zastosowanie hurtowni danych oraz narzędzi Business Intelligence do planowania i analizy budżetów samorządu terytorialnego, Scientific journal HERALD of Khmelnickyj University Economic Sciences, 2014, Part 1, Issue 5, s.142-145.

 

J. Śpiewak, A. Januszewski, C. Graul, Concept of the academic programs evaluation system for the University of Science and Technology in Bydgoszcz, EDULEARN15 Proceedings, Barcelona, Hiszpania, 2015, s. 7297-7304.

 

C. Graul, A. Januszewski, Comparative analysis of blended learning tools applications in the process of students education and employees training, EDULEARN15 Proceedings, Barcelona, Hiszpania, 2015, s. 5744-5750.

 

L. Drelichowski, C. Graul, G. Oszuścik, Koncepcja zastostosowań benchmarkingu do zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego (JST), Zarządzanie Publiczne Tom 32, Wydanie 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, s. 407-418.

 

L. Drelichowski, C. Graul, W. Olszewski, G. Oszuścik, B. Ptaszyńska, K. Sikora, W. Zwara, Analiza możliwości zastosowania hurtowni danych i narzędzi Business Intelligence (BI) do wspomagania decyzji w zakresie budowy strategii rozwoju obszarów metropolitarnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2015.

 

L. Drelichowski, C. Graul, A. Cemel, Analiza tendencji rozwojowych na podstawie budżetów jednorodnych gmin makroregionu Śląska z zastosowaniem Hurtowni Danych i Narzędzi Business Intelligence (BI), Regionalne analizy ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016, s. 133-147.

 

C. Graul, Possibilities for commercial application of e-learning platform based on internet marketing tools, EDULEARN16 Proceedings, Barcelona, Hiszpania, 2016, s. 2492-2500.

 

D. Zwierzchowski, C. Graul, Evaluation of legitimacy of teaching and quality of students education in the area of ERP systems application, EDULEARN16 Proceedings, Barcelona, Hiszpania, 2016, s. 2517-2523.

 

K. Andruszkiewicz, A. Błachnio, A. S, Dyszak, C. Graul, G. Oszuścik, K. Śmiatacz, D. Zwierzchowski, Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz, 2016.

 

C. Graul, J. Wachowicz, R. Bielski, K. Kufel, M. Żółtowski, Enterprise gamification – learning as a side effect of competition, INTED2017 Proceedings, Valencia, Hiszpania, 2017, s. 9637-9642.

 

K. Kufel, J. Wachowicz, R. Bielski, C. Graul, M. Żółtowski (2017) Introducing design for disassembly concept to the MSc curricula, INTED2017 Proceedings, Valencia, Hiszpania, 2017, s. 9598-9604.