g-owczarczyk-szpakowska

Adiunkt
dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

ul. Fordońska 430
pokój: 108
telefon: 52 340 88 66
e-mail: gszpakowska@op.pl
konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: środa 14:30-16:30

 

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,  Doktor nauk ekonomicznych (dyscyplina - ekonomia), tytuł pracy: „Podatek od nieruchomości-funkcjonowanie i model docelowy”, 2009 r.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,     kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie finansami i rachunkowość – tytuł zawodowy magister, rok ukończenia 1999,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: bankowość – licencjat, rok ukończenia 1997.

 

Główne obszary zainteresowań naukowych:

 

 • finanse publiczne (w tym: finanse samorządów terytorialnych ),
 • systemy podatkowe,
 • analiza efektywności inwestycji,
 • rynek finansowy,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

 

Udział w projektach badawczych:

 

 • BW-19/2000 – „Ocena efektywności finansowania w wybranych przedsiębiorstwach”- współwykonawca,
 • BW-28/2006 – „Procesy przekształceń strukturalnych oraz rynkowych w Polsce” - współwykonawca,
 • projekt badawczy własny PB-3808/B/H03/2011/40 (2011-2014) – „Przekształcenia strukturalne oraz przestrzenne w gospodarce Polski w latach 2004-2010”- współwykonawca,
 • realizacja projektu pn. „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” w ramach RPO WKP - pełnomocnik Wydziału Zarządzania ds. aparatury naukowo-badawczej.

 

Od 2009 r. adiunkt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego.

Działalność dydaktyczna: prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach dziennych i zaocznych z przedmiotów: finanse publiczne, finanse, systemy podatkowe, mikro i makroekonomia, rynek finansowy, finansowanie inwestycji.

 

W zakresie działalności organizacyjnej:

 

 • Opiekun Koła Naukowego Rynku Finansowego,
 • Wydziałowy Koordynator ds. BFN,
 • Członek Rady Programowej kierunku RiF,
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka,
 • Pełnomocnik Dziekana ds. aparatury naukowo-badawczej,
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej,
 • Członek Wydziałowego Zespołu Planistycznego
 • Członek Międzywydziałowej Rady Naukowców w ramach projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”.

 

 

Odbyte staże, ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia:

 

 • Staż praktyczny w dziale księgowości, logistyki w firmie Brotje Handel Breuer KG, Niemcy,
 • Staż praktyczny w dziale finansowym, marketingu, zasobów ludzkich w firmie Edeka Stiftung&Co. KG, Niemcy,
 • Ukończenie kursu - The course of the educating a practical training in „European Finance Institutions”,  Krefeld, Germany
 • Certyfikat  języka angielskiego - „Certify Upper-Intermediate”, Empik Language School Bydgoszcz,
 • Studia Podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego dla młodych nauczycieli akademickich - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia: „Studium wykonalności i biznes plan dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE-aspekt ekonomiczno-finansowy”,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu „CRS”,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach projektu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, pod nazwą „Lider dialogu autonomicznego – program rozwoju kompetencji”,
 • Szkolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w zakresie „Pozyskiwanie funduszy UE”,
 • Szkolenie w zakresie „Strategie pozyskiwania funduszy na działalność badawczo-rozwojową uczelni wyższych”,
 • Szkolenie w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • Szkolenie w zakresie „Prawo zamówień publicznych”,
 • Szkolenie w zakresie „Zarządzanie strategiczne”- UTP w Bydgoszczy.

 

z ostatnich 3 lat - od 2014r.

 

1. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska,  Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w rajach podatkowych, Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2015, ISSN:1732-324X

2. Lech Nieżurawski, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla wybranych interesariuszy, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 14(1), Toruń 2015

ISSN:1643-8175

3. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Szymon Stereńczyk, Natalia Ponikowska,

Efektywność modelu markowitza w warunkach niestabilności rynku kapitałowego,

Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu / red. Anna Krzysztofek, Wydawnictwo AT,2014

ISBN:978-83-63910-23-5

4. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Funkcjonowanie funduszy Unii Europejskiej w mieście Bydgoszcz,

Marketing i Rynek 10/2014. ISSN: 1231-7853

5. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Klaudia Splitt, Lucyna Walther,

Odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-2012 na przykładzie Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu, Rachunkowość warta poznania, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO, Poznań 2014

ISBN:978-83-939474-0-9

6. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Katarzyna Samek, Klaudia Rudewicz

Odroczony podatek dochodowy, Rachunkowość warta poznania, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO, Poznań 2014

ISBN:978-83-939474-0-9

7. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Tomasz Grądzki, Przedsięwzięcia termomodernizacyjne, jako element budownictwa zrównoważonego, Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem / red. B. Bartniczak, K. Trzeciak

Wydawnictwo AD REM, 2014, ISBN: 9788364313363

8. Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

Satysfakcja klienta a ryzyko działalności przedsiębiorstwa, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Toruń 2014, t.13, z.13, ISSN: 1643-8175

9. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Katarzyna Samek

Standardy jakości obsługi klienta jako forma marketingu stosowana przez banki,

Perspektywa - wyzwania współczesnych finansów i bankowości / red. Michał Buszko, Agnieszka Huterska, Dariusz Piotrowski

Toruń 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

ISBN: 978-83-231-3315-5

10. Michał Chajęcki, Chalnisja Krzakiewicz, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

Wykorzystanie analizy fundamentalnej do procesu prywatyzacji, Przedsiębiorczość i zarządzanie  2014, t.XV, z.11, ISSN: 1733-2486

11. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Struktura obciążeń podatkowych w Polsce, Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / red. Zofia Wyszkowsk i Małgorzata Gotowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2013, ISBN: 978-83-64235-04-7

12. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Ewa Jendykiewicz, Rola i znaczenie polityki fiskalnej w Polsce w latach 2010-2015, Konsumpcja i Rozwój nr 3/2016 (16), Warszawa 2016, ISSN 2083-6929

13. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Marek Jóźwiak, Wpływ przyjęcia waluty Euro na poziom i jakość życia mieszkańców w Polsce, Konsumpcja i Rozwój nr 3/2016 (16), Warszawa 2016, ISSN 2083-6929

14. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Lech Nieżurawski, Joanna Nieżurawska, Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces, Zarządzanie i Finanse, Gdańsk 2016