w.bojar

Profesor nadzwyczajny UTP
dr hab. inż. Waldemar Bojar

ul. Fordońska 430
pokój: 215
telefon: 52 340 81 92
e-mail: wald@utp.edu.pl

konsultacje w sem. zimowym 2017/2018:

poniedziałek 11:00-13:00

 

 • ukończone studia wyższe: ATR Bydgoszcz, 1982, Rolnictwo, mgr inż.
 • ukończone studia podyplomowe: ATR Bydgoszcz 2002, podyplomowe studia z zakresu informatyki
 • doktorat: ATR, 1991, w zakresie agronomii uzyskany na Wydziale Rolniczym ATR Bydgoszcz w zakresie ekonomiki rolnictwa specjalność: “Metody informatyczne zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi”
 • habilitacja: 2005, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, nauki ekonomiczne, dyscyplina KBN: organizacja i zarządzanie, ekonomia, specjalność: zarządzanie w gospodarstwach rolnych, zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu

 

 

Improvement of work and farm planning technology
Lider zespołu
1993-1994

Podstawy systemu informatycznego dla kształtowania techniki  rolniczej” w r. na podstawie umowy 
Współwykonawca
1996-1997
PBZ-039-07.

 

Agricultural Finance and Applied Biotechnology 
Lider zespołu
1997-1999
JEP –11446–96

 

 

European Agricultural, Rural and Environmental Policies” - (EUROPEAN MODULES) (EM) realizowanego w ramach tzw. modułów europejskich programu SOCRATES -ERASMUS w ramach współpracy z koordynatorem francuskim FESIA - ECOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS, ISA Lille.
Kierownik i lider projektu
1999-2001

Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector FP6 Programme
Lider projektu
2007-2009
518702

Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Współwykonawca
2010-2013
WND-POIG.01.03.01-00-212/09

Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR (P100)
Kierownik projektu
2012- 2015
FACCE JPI/04/NCBR/12

 

 

Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR 2 (P100)
Kierownik projektu
2012- 2017

 

 

 

 • Konsekwencją zainteresowania rozwojem systemów wspomagania decyzji w kontekście ich przydatności w procesach wspomagania zarządzania gospodarstwami i przedsiębiorstwami rolnymi było poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu doskonalenia metod służących podejmowaniu trafnych decyzji. W tym nurcie badawczym mieszczą się prace zmierzające do opracowania dziedzinowej bazy wiedzy oraz technologicznych baz danych niezbędnych dla wykreowania systemu ekspertowego.
 • Uczestnictwo w pracach nad założeniami systemu informacyjnego dla kształtowania techniki rolniczej było ważnym i niezbędnym aspektem pracy badawczej uwidaczniającym pojawiające się wyzwania dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących w okresie rewolucji naukowo-technicznej i informacyjnej.
 • Ocena przydatności i perspektyw rozwojowych metod wspomagania decyzji do rozwiązywania problemów związanych z wyborem maszyn w makro – i mikroekonomicznych uwarunkowaniach działalności przedsiębiorstw rolnych i rolniczych gospodarstw rodzinnych z uwzględnieniem światowych trendów rozwoju techniki rolniczej oraz technologii informacyjnej była kolejnym zagadnieniem badawczym.
 • Znaczący wpływ na rozwój obszarów problematyki badawczej autora miał udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych.
 • Wynikiem trzech staży naukowych odbytych w latach 1993-1996 w holenderskim Instytucie Techniki Rolniczej i Ochrony Środowiska – IMAG–DLO (w Katedrze Organizacji Pracy i Zarządzania) było podjęcie i wykonanie kooperacyjnej pracy badawczej w ramach projektu pt. "Improvement of work and farm planning technology" w okresie od roku 1993 do roku 1994. Współpraca polsko-holenderska zaowocowała wspólnymi przedsięwzięciami Instytutu IMAG-DLO i Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Informatyki ATR w Bydgoszczy, a była realizowana w formie wspólnych konferencji, seminariów oraz publikacji w ramach programu bilateralnego WORKING-PROGRAMME.
 • Zwieńczeniem prac badawczych nad możliwościami doskonalenia systemów informacyjno-decyzyjnych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych było opracowanie oryginalnej metody oceny wyboru maszyn wykorzystującej osiągnięcia technologii informacyjno-komunikacyjnej przedstawionej w rozprawie habilitacyjnej pt. „Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji”.
 • Po habilitacji kandydat objął stanowisko kierownika Katedry Inżynierii Zarządzania w roku 2007 na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania UTP, w którego organizacji od podstaw aktywnie uczestniczył jako jeden z liderów.
 • W latach 2007-2009 jako lider projektu TOWARDS W ramach realizowanego projektu TOWARDS  nr 518702 Programu Ramowego 6go pt. „Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector” opracował założenia metodyczne zarządzania procesem zmian sieci MŚP sektora rolno – żywnościowego (migration toolkit) (strategie i plany ich wdrożeń) w kierunku lepszego zaspakajania potrzeb klientów i wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
 • Obecnie jako członek zespołu Wydziału Zarządzania UTP uczestniczy w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr WND-POIG.01.03.01-00-212/09 pt. „Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn” z obszaru diagnozy, analizy i wyboru metod oceny jakości maszyn oraz systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach w zakresie diagnozy zdatności maszyn i urządzeń z uwzględnieniem czynników technicznych i organizacyjnych.
 • W latach 1996-1999 dokonano weryfikacji metody opracowanej w pracy doktorskiej dla potrzeb praktyki gospodarczej. Wykreowaną koncepcję wykorzystano do opracowania i wdrożenia systemu wspomagania zarządzania produkcją roślinną „POLA” w sześciu przedsiębiorstwach rolnych regionu kujawsko-pomorskiego. System ten jest stosowany do ewidencji zdarzeń gospodarczych na polach i pozwala precyzyjnie rozliczać koszty w miejscach ich powstawania.
 • W obszarze procesów restrukturyzacyjnych wykonano również ekspertyzy na rzecz jednostek gospodarczych regionu kujawsko-pomorskiego.
 • Procesy dostosowawcze rolnictwa i agrobiznesu w świetle wyzwań globalizacji, zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa żywnościowego
 • Przeobrażenia sieci przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procesów biofizycznych i ekonomicznych w województwie kujawsko-pomorskim oraz integracji wyników badań z potrzebami przedsiębiorców rolnych w warunkach narastających zagrożeń i wzrostu ryzyka przyrodniczego oraz biznesowego

 

z ostatnich 3 lat - od 2014r.

 

 • Bielski I., Woźnicka K., Żarski W. Brzykcy W. 20 Współczesne uwarunkowania procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa PKP Cargo S.A Logistyka nr 6/2014.
 • Bojar W., Dzieża G., Sikora M., Śpiewak J, Wyszkowska Z., Januszewski A., Żółtowski M. 2014. Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań. Roczniki naukowe ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, T. 101, z. 4.
 • Żarski W., Bojar W. 2014.Wykorzystanie oprogramowania result scorecard do wspomagania monitorowania strategii przedsiębiorstwa transportowego XVII konferencja naukowa innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji pod red. R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. T. 2. S. 914-922.
 • Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Bojar W., Knopik L., Żarski W. 2014. Agroklimatologiczna ocena opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ II (3 (Jun 2014).
 • Bojar W., Rostek K., Knopik L.  2014. Systemy wspomagania decyzji . PWE.
 • Szewczykowski P., Bojar W., Sobota D., Zajdel M. 2014. Design Thinking jako metoda intensyfikacji rozwoju regionu. kujawsko-pomorskiego.  MARKETING I RYNEK 10/2014.
 • Bojar, L. Knopik, j. Żarski, R. Kuśmierek-Tomaszewska, 2015. Integrated assessment of crop productivity based on the food supply forecasting. Agric.Econ – Czech, 61, 2015 (11): 502–510.
 • Bojar W., K. Woźnicka, A. Nawrocki 2015. Wpływ utrzymania ruchu maszyn na usprawnienie logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa. Logistyka 12/2015.
 • Żarski W., Bojar W.. 2015. Prospects For The Development Of Renewable Energy In Agricultural Enterprises From The Kujawsko-Pomorskie Province. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. Tom I . s. 211-217.
 • Bojar W. 2015. Methods to limit risks in agriculture in the era of climate change. FACCE MACSUR Reports 5, 5-8
 • Bojar W., Maciejewski F., Michalcewicz-Kaniowska M., Radecka K., Żarski W. 2016. Innowacyjność firm rodzinnych w kontekście współpracy międzypokoleniowej. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom I Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2016, str. 20-29
 • Bojar W., Polkowski D., Żarski W. 2016. Innowacje w przedsiębiorstwie branży produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Monografia pod redakcją naukową Władysława Gierulskiego i Artura Maciąga, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, str. 324-333.
 • Bojar W., Woźnicka K., Nawrocki A. 2016. Wpływ utrzymania ruchu maszyn na usprawnienie logistyki. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management no. 78. s. 4-12.
 • Sikora M., Bojar W. Dzieża G., Radecka K. Mikołajczyk A. 2016. Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland W Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE) Z.99, 439-449.