Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o stypendium socjalne

28 Wrzesień 2017

Ubiegając się o stypednium socjalne proszę zapoznać się z wykazem wymaganych dokumentów zamieszczonym poniżej:

 

Wymagane dokumenty


• dla wszystkich zainteresowanych:
1. wniosek (wzór nr 2),
2. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia
26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku 2016 dla wszystkich osób
pełnoletnich w rodzinie (wzór nr 6),
W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu student zobowiązany jest
przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.
3. oświadczenie (wzór nr 9) o uzyskiwaniu dochodu przez okres pełnych 12 miesięcy w roku 2016
(w sytuacji gdy cały dochód z roku bazowego nie został zgłoszony jako utracony) albo wniosek o
uwzględnienie dochodu uzyskanego w roku bazowym wg wzoru nr 10,
4. zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2016 (w pełnej wysokości tj.
obejmującej zarówno część odliczoną od podatku jak i część odliczoną od dochodu): od pracodawców,
ZUS lub KRUS (w przypadku osób pobierających emerytury lub renty lub prowadzących działalność
gospodarczą),
5. oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (za rok
2016) (wzór nr 7),
6. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkół lub szkół wyższych rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie
ukończyły 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia (za
rok szkolny, akademicki 2017/2018),
7. kopia aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający posiadanie rodzeństwa lub dzieci w wieku
przedszkolnym lub młodszych (oryginał do wglądu celem uwierzytelnienia).

oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (wzór nr 12)


• w przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej
dokumenty wymienione w pkt. 1 - 7


• w przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego:
dokumenty wymienione w pkt. 1 - 7 oraz
1. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (wzór nr 8)
w roku 2016. Jeżeli gospodarstwo rolne leży na terenie więcej niż jednej gminy lub należy do kilku osób
w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy przedstawić komplet
zaświadczeń dokumentujących ten stan rzeczy.
2. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny
gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz decyzję o
przyznaniu emerytury/renty
3. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
4. zaświadczenie z KRUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych w roku 2016.


• w przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem
dochodowym (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa):
dokumenty wymienione w pkt. 1 - 7 oraz
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
zawierające informacje odpowiednio o:
− formie opłacanego podatku,
− wysokości przychodu,
− stawce podatku,
− wysokości opłaconego podatku,
w roku 2016.


• w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu alimentów
dokumenty wymienione w pkt. 1 - 7 oraz
− odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis
zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub
poza rodziną,
− w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od
ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
• informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych
czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem
możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego
za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
− decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich wysokości miesięcznej,
− w przypadku, gdy osoba otrzymuje alimenty w wysokości wyższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie
sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
• oświadczenie osoby uprawnionej do alimentów wykazujące kwotę z przekazów lub przelewów
pieniężnych.


• w przypadku utraty dochodu
wniosek (wzór nr 10) oraz dokument określający datę utraty dochodu, jego rodzaj oraz wysokość utraconego
dochodu. Mogą to być np. otrzymane rozliczenia roczne z roku 2016 (PIT-11, PIT-8B, PIT-40), świadectwo pracy,
decyzja o likwidacji działalności gospodarczej, decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej w oparciu o art.
14a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy
o przebywaniu na urlopie wychowawczym.


• w przypadku uzyskania dochodu
gdy dochód został uzyskany w roku bazowym (dochód z roku 2016 uzyskiwany był przez mniej niż
12 miesięcy) i jest nadal uzyskiwany
wniosek (wzór nr 10) oraz dokument określający datę uzyskania dochodu, jego rodzaj, wysokość netto oraz liczbę
miesięcy, w których dochód był uzyskiwany.
gdy dochód został uzyskany po roku bazowym i jest nadal uzyskiwany
wniosek (wzór nr 10) oraz dokument określający datę uzyskania dochodu, jego rodzaj oraz wysokość netto za
miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
Pozostałe dokumenty:
a) kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa lub dzieci studenta,
b) kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu
rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o
przysposobienie dziecka,
c) kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,
e) kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo aktu zgonu
małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
f) kopia odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,
g) kopia orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka,
h) kopia aktu zgonu rodzica w przypadku wychowywania przez jednego z rodziców lub kopia aktu zgonu
rodziców jeżeli oboje nie żyją,
i) kopia aktu małżeństwa studenta,
j) kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci studenta,
k) dokument potwierdzający zmianę liczbę członków rodziny studenta (w przypadku zmiany okoliczności
mających wpływ na przyznane prawo do świadczeń pomocy materialnej) tj. np. urodzenie dziecka,
rozwód, śmierć członka rodziny,
l) dokument określający rodzaj i wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o
stypendium – w przypadku powołania się studenta na okoliczność posiadania stałego źródła dochodu w
roku bieżącym.
W celu uwierzytelnienia kopii dokumentów, o których mowa powyżej należy okazać oryginały tych
dokumentów.
W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do przyznania stypendium socjalnego
wymagają potwierdzenia dokumentem innym niż wymienione powyżej, organ uprawniony do przyznawania
stypendiów może domagać się takiego dokumentu.


W przypadku niekompletnej dokumentacji wnioski o przyznanie stypendium pozostawia się bez
rozpatrzenia.


Obowiązuje od 01.10.2017
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich