AdobeStock_101771166_Preview.jpeg

Pomoc materialna

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2017 r.

Termin składania wniosków (wraz z wymaganymi dokumentami) dla studentów i doktorantów upływa 29 września 2017 r.
Wnioski wypełnione elektronicznie należy złożyć w Dziekanacie Wydziału. Szczegóły w poniższych komunikatach.

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

Komunikat dla studentów

Tryb ubiegania się studentów UTP o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018

Oświadczenie o spełnianiu warunku wynikającego z art. 184 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - wzór

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów (link do strony MNiSW oraz wzoru wniosku)

 

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

Komunikat dla doktorantów

Tryb ubiegania się doktorantów UTP o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018

Oświadczenie o nieukończeniu innych studiów doktoranckich - wzór

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów (link do strony MNiSW oraz wzoru wniosku)

Regulamin obowiązujący w r.a. 2017/2018 (pobierz(pobierz)

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu (pobierz)

 

WZORY DRUKÓW obowiązujących w r.a. 2017/2018
wzór nr 1     
wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
wzór nr 1a  
wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów (dla studentów I roku studiów I stopnia)
wzór nr 2
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
wzór nr 3
wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
wzór nr 4
wniosek o przyznanie zapomogi
wzór nr 5
wniosek studenta UTP o przyznanie miejsca w Domu Studenta (pokoje 2 i 3-osobowe)
wzór nr 5a
wniosek studenta UTP o przyznanie miejsca w Domu Studenta (pokoje 1-osobowe)
wzór nr 6 
zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
wzór nr 7
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
wzór nr 8
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
wzór nr 9
oświadczenie o uzyskiwaniu dochodu przez okres pełnych 12 miesięcy w roku bazowym (w sytuacji gdy cały dochód z roku bazowego nie został zgłoszony jako utracony)
wzór nr 10
wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny (zał. do wniosku nr 2)
wzór nr 11
oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
wzór nr 12
oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów
wzór nr 13
postanowienie dziekana w sprawie powołania Studenckiej Komisji Stypendialnej
wzór nr 14
oświadczenie w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych (dla członków Komisji Stypendialnej)