Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Forma: studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:

 1. ZARZĄDZANIE W HANDLU i USŁUGACH
 2. MARKETING W ORGANIZACJI
 3. ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ
 4. ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM

Przedmioty ogólne

 1. Język obcy kontynuowany do wyboru (4)
 2. Technologie informacyjne
 3. Socjologia
 4. Filozofia
 5. Psychologia
 6. Ochrona własności intelektualnej
 7. BHP i ergonomia
 8. Wychowanie fizyczne

Uwagi

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (4 pkt. ECTS).
 4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród: 1. Język angielski. 2. Język niemiecki. 3. Język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (10 pkt. ECTS).

Przedmioty podstawowe

 1. Podstawy zarządzania
 2. Nauka o organizacji
 3. Mikroekonomia
 4. Finanse
 5. Prawo
 6. Matematyka
 7. Statystyka opisowa

Przedmioty kierunkowe

 1. Rachunkowość finansowa
 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 3. Zarządzanie projektami
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Zachowania organizacyjne
 6. Zarządzanie jakością
 7. Informatyka w zarządzaniu
 8. Społeczeństwo informacyjne
 9. Marketing
 10. Badania marketingowe
 11. Innowacja i konkurencyjność przedsiębiorstwa
 12. Handel elektroniczny i e-business
 13. Systemy baz danych
 14. Organizacja pracy kierowniczej
 15. Zarządzanie logistyką
 16. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- ZARZĄDZANIE W HANDLU i USŁUGACH

 1. Integracja europejska
 2. Zachowania nabywców na rynku
 3. Współczesny rynek usług
 4. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Marketing usług
 6. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
 7. Zastosowania informatyki w handlu i usługach
 8. Analiza otoczenia organizacji
 9. Techniki organizatorskie i decyzyjne
 10. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w sektorze usług
 11. Seminarium dyplomowe
 12. Praktyka zawodowa
 13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETING W ORGANIZACJI

 1. Integracja europejska
 2. Zachowania nabywców na rynku
 3. Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
 4. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Marketing usług
 6. Planowanie marketingowe
 7. Jakościowe badania marketingowe
 8. Strategia promocji
 9. Analiza otoczenia organizacji
 10. Kształtowanie nowych produktów
 11. Seminarium dyplomowe
 12. Praktyka zawodowa
 13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM

 1. Rozwój sektora przemysłu w Polsce i na świecie
 2. Zarządzanie produkcją
 3. Projektowanie procesów produkcyjnych
 4. Systemy jakości w przemyśle
 5. Eksploatacja obiektów technicznych
 6. Systemy opakowań
 7. Normowanie techniczne i kosztorysowanie
 8. Systemy transportowe
 9. Marketing przemysłowy
 10. Podstawy inżynierii środowiska
 11. Seminarium dyplomowe
 12. Praktyka zawodowa
 13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 1. Rozwój sektora żywności w Polsce i na świecie
 2. Podstawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej
 3. Marketing produktów żywnościowych
 4. Systemy jakości w gospodarce żywnościowej
 5. Rynek produktów ekologicznych
 6. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w gospodarce żywnościowej
 7. Komputerowe metody zarządzania procesami wytwórczymi
 8. Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej
 9. Technologie przetwórstwa rolno-spożywczego
 10. Analiza rynku rolnego
 11. Inżynieria wiedzy w procesie wspomagania decyzji
 12. Seminarium dyplomowe
 13. Praktyka zawodowa
 14. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Forma: studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:

 1. ZARZĄDZANIE W HANDLU i USŁUGACH
 2. MARKETING W ORGANIZACJI

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 1. Język obcy kontynuowany do wyboru (4)
 2. Technologie informacyjne
 3. Socjologia
 4. Filozofia
 5. Psychologia
 6. Ochrona własności intelektualnej
 7. BHP i ergonomia
 8. Wychowanie fizyczne i zachowania prozdrowotne

Uwagi

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (4 pkt. ECTS).
 4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród: 1. Język angielski. 2. Język niemiecki. 3. Język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (10 pkt. ECTS).

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Podstawy zarządzania
 2. Nauka o organizacji
 3. Mikroekonomia
 4. Finanse
 5. Prawo
 6. Matematyka
 7. Statystyka opisowa

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Rachunkowość finansowa
 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 3. Zarządzanie projektami
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Zachowania organizacyjne
 6. Zarządzanie jakością
 7. Informatyka w zarządzaniu
 8. Społeczeństwo informacyjne
 9. Marketing
 10. Badania marketingowe
 11. Innowacja i konkurencyjność przedsiębiorstwa
 12. Handel elektroniczny i e-business
 13. Systemy baz danych
 14. Organizacja pracy kierowniczej
 15. Zarządzanie logistyką
 16. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 1. Integracja europejska
 2. Zachowania nabywców na rynku
 3. Współczesny rynek usług
 4. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Marketing usług
 6. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
 7. Zastosowania informatyki w handlu i usługach
 8. Analiza otoczenia organizacji
 9. Techniki organizatorskie i decyzyjne
 10. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w sektorze usług
 11. Seminarium dyplomowe
 12. Praktyka zawodowa
 13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETING W ORGANIZACJI

 1. Integracja europejska
 2. Zachowania nabywców na rynku
 3. Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
 4. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Marketing usług
 6. Planowanie marketingowe
 7. Jakościowe badania marketingowe
 8. Strategia promocji
 9. Analiza otoczenia organizacji
 10. Kształtowanie nowych produktów
 11. Seminarium dyplomowe
 12. Praktyka zawodowa
 13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie)

Forma: studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 2. Zarządzanie logistyką
 3. Organizacja i zarządzanie żywnością
 4. Informatyka w zarządzaniu

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 1. Język obcy
 2. Kultura i elementy sztuki współczesnej
 3. Wychowanie fizyczne i zachowania prozdrowotne

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Koncepcje zarządzania
 2. Makroekonomia
 3. Prawo cywilne
 4. Etyka w zarządzaniu
 5. Statystyka matematyczna
 6. Rynek finansowy

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Zarządzanie procesami
 3. Marketing międzynarodowy
 4. Rachunkowość zarządcza
 5. Przedsiębiorczość
 6. Prawo handlowe
 7. Negocjacje
 8. Systemy informacyjne zarządzania
 9. Zarządzanie projektami unijnymi
 10. Procesy i struktury sieciowe w gospodarce
 11. Zarys metodologii badań naukowych
 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 1. Systemy podatkowe
 2. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie – couch
 3. Zarządzanie marketingowe
 4. Analiza finansowa i biznesplan
 5. Współczesne stosunki międzynarodowe
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

 1. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 2. Logistyka dystrybucji
 3. Infrastruktura i środki transportu
 4. Transport komunalny i transport ludności
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

 1. Analiza i projektowanie systemów informatycznych
 2. Zarządzanie projektem informatycznym
 3. Systemy ekspertowe i business Intelligence
 4. Aplikacje biznesowe w Internecie
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 1. Zarządzanie marketingowe
 2. Strategie marketingowe
 3. Zarządzanie marketingowe w sytuacji kryzysowej
 4. Zastosowania badań marketingowych
 5. Komunikacja marketingowa
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW

 1. Audyt i kontrola finansowa
 2. Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej i controlingu
 3. Sprawozdawczość finansowa
 4. Etyka zawodowa w rachunkowości
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- ZARZĄDZANIE AGROBIZNESEM

 1. Ocena jakości gruntów
 2. Zarządzanie produkcją zwierzęcą
 3. Zarządzanie gospodarką paszową
 4. Zasoby glebowe w gospodarce
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Uwagi:

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
 3. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (20 pkt. ECTS).

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie)

Forma: studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność

 1. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 2. ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
 3. INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
 4. MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 1. Język obcy
 2. Kultura i elementy sztuki współczesnej
 3. Wychowanie fizyczne i zachowania prozdrowotne

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Koncepcje zarządzania
 2. Makroekonomia
 3. Prawo cywilne
 4. Etyka w zarządzaniu
 5. Statystyka matematyczna
 6. Rynek finansowy

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Zarządzanie procesami
 3. Marketing międzynarodowy
 4. Rachunkowość zarządcza
 5. Przedsiębiorczość
 6. Prawo handlowe
 7. Negocjacje
 8. Systemy informacyjne zarządzania
 9. Zarządzanie projektami unijnymi
 10. Procesy i struktury sieciowe w gospodarce
 11. Zarys metodologii badań naukowych
 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 1. Systemy podatkowe
 2. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie – couch
 3. Zarządzanie marketingowe
 4. Analiza finansowa i biznesplan
 5. Współczesne stosunki międzynarodowe
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

 1. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 2. Logistyka dystrybucji
 3. Infrastruktura i środki transportu
 4. Transport komunalny i transport ludności
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

 1. Analiza i projektowanie systemów informatycznych
 2. Zarządzanie projektem informatycznym
 3. Systemy ekspertowe i business Intelligence
 4. Aplikacje biznesowe w Internecie
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 1. Zarządzanie marketingowe
 2. Strategie marketingowe
 3. Zarządzanie marketingowe w sytuacji kryzysowej
 4. Zastosowania badań marketingowych
 5. Komunikacja marketingowa
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW

 1. Audyt i kontrola finansowa
 2. Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej i controlingu
 3. Sprawozdawczość finansowa
 4. Etyka zawodowa w rachunkowości
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- ZARZĄDZANIE AGROBIZNESEM

 1. Ocena jakości gruntów
 2. Zarządzanie produkcją zwierzęcą
 3. Zarządzanie gospodarką paszową
 4. Zasoby glebowe w gospodarce
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Uwagi:

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
 3. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (20 pkt. ECTS).

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma: studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność:

 1. Projektowanie usług logistycznych
 2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Przedmioty ogólne

 1. Język obcy kontynuowany (4)
 2. Stosunki międzynarodowe
 3. Filozofia
 4. Ochrona własności intelektualnej
 5. Technologie informacyjne
 6. Wychowanie fizyczne i zachowania prozdrowotne

Uwagi

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, labolatoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej (do wyboru) w wymiarze 3 miesiące – 6 tyg. po IV i 6 tyg. po VI sem. (12 pkt. ECTS).
 4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród: 1. język angielski, 2. język niemiecki, 3. język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (15 pkt. ECTS).
 6. Przedmiot Prawo gospodarcze realizowany przez 12 tygodni dydaktycznych.

Przedmioty podstawowe

 1. Mikroekonomia
 2. Makroekonomia
 3. Matematyka
 4. Badania operacyjne
 5. Statystyka
 6. Fizyka
 7. Zarządzanie
 8. Marketing
 9. Prawo gospodarcze
 10. Przedsiębiorczość
 11. Podstawy inżynierii środowiska

Przedmioty kierunkowe

 1. Zarządzanie kadrami
 2. Techniki organizatorskie i decyzyjne
 3. Finanse w gospodarce i w organizacjach
 4. Rachunkowość
 5. Rachunek kosztów
 6. Rysunek i grafika inżynierska
 7. Techniki i technologie wytwarzania
 8. Zarządzanie jakością
 9. Logistyka w przedsiębiorstwie
 10. Materiałoznawstwo
 11. Finansowanie inwestycji
 12. Zarządzanie produkcją i usługami
 13. Metrologia techniczna
 14. Podstawy mechaniki i konstrukcji
 15. Programowanie i bazy danych
 16. Technologie informatyczne i komunikacyjne w handlu
 17. Komputerowe metody wspomagania procesów wytwórczych
 18. Inżynieria wiedzy w procesie wspomagania decyzji
 19. Zarządzanie projektami
 20. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 21. Praktyka zawodowa (do wyboru)

Przedmioty specjalnościowe

1. Projektowanie usług logistycznych

 1. Planowanie instrumentów marketingowych
 2. Usługi spedycyjne
 3. Procesy logistyczne w gospodarce
 4. Zarządzanie środowiskiem w infrastrukturze drogowej
 5. Projektowanie procesów logistycznych
 6. Technologia i logistyka opakowań
 7. Technologie transportowe
 8. Nowoczesne technologie w logistyce
 9. Systemy jakości
 10. Analiza rynku
 11. Innowacyjność usług logistycznych
 12. Ekonomika usług
 13. Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej
 14. Modele konsumpcji
 15. Polityka gospodarcza Unii Europejskiej
 16. Seminarium dyplomowe
 17. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

 1. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 2. Marketing przemysłowy
 3. Transfer techniki i technologii
 4. Projektowanie procesów produkcyjnych
 5. Projektowanie procesów technologicznych
 6. Badanie i normowanie pracy
 7. Modułowe wytwarzanie produktów i usług
 8. Inżynieria niezawodności i ryzyka
 9. Technologie opakowań
 10. Metody zarządzania w przedsiębiorstwie
 11. Funkcje kultury w projektowaniu
 12. Sieciowe systemy biznesowe
 13. Podstawy projektowania inżynierskiego
 14. Automatyzacja i robotyzacja w produkcji
 15. Seminarium dyplomowe
 16. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma: studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność:

 1. Projektowanie usług logistycznych
 2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Przedmioty ogólne

 1. Język obcy kontynuowany (4)
 2. Stosunki międzynarodowe
 3. Filozofia
 4. Ochrona własności intelektualnej
 5. Technologie informacyjne
 6. Wychowanie fizyczne i zachowania prozdrowotne

Uwagi

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, labolatoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej (do wyboru) w wymiarze 3 miesiące – 6 tyg. po IV i 6 tyg. po VI sem. (12 pkt. ECTS).
 4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród: 1. język angielski, 2. język niemiecki, 3. język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (15 pkt. ECTS).
 6. Przedmiot Prawo gospodarcze realizowany przez 12 tygodni dydaktycznych.

Przedmioty podstawowe

 1. Mikroekonomia
 2. Makroekonomia
 3. Matematyka
 4. Badania operacyjne
 5. Statystyka
 6. Fizyka
 7. Zarządzanie
 8. Marketing
 9. Prawo gospodarcze
 10. Przedsiębiorczość
 11. Podstawy inżynierii środowiska

Przedmioty kierunkowe

 1. Zarządzanie kadrami
 2. Techniki organizatorskie i decyzyjne
 3. Finanse w gospodarce i w organizacjach
 4. Rachunkowość
 5. Rachunek kosztów
 6. Rysunek i grafika inżynierska
 7. Techniki i technologie wytwarzania
 8. Zarządzanie jakością
 9. Logistyka w przedsiębiorstwie
 10. Materiałoznawstwo
 11. Finansowanie inwestycji
 12. Zarządzanie produkcją i usługami
 13. Metrologia techniczna
 14. Podstawy mechaniki i konstrukcji
 15. Programowanie i bazy danych
 16. Technologie informatyczne i komunikacyjne w handlu
 17. Komputerowe metody wspomagania procesów wytwórczych
 18. Inżynieria wiedzy w procesie wspomagania decyzji
 19. Zarządzanie projektami
 20. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 21. Praktyka zawodowa (do wyboru)

Przedmioty specjalnościowe

1. Projektowanie usług logistycznych

 1. Planowanie instrumentów marketingowych
 2. Usługi spedycyjne
 3. Procesy logistyczne w gospodarce
 4. Zarządzanie środowiskiem w infrastrukturze drogowej
 5. Projektowanie procesów logistycznych
 6. Technologia i logistyka opakowań
 7. Technologie transportowe
 8. Nowoczesne technologie w logistyce
 9. Systemy jakości
 10. Analiza rynku
 11. Innowacyjność usług logistycznych
 12. Ekonomika usług
 13. Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej
 14. Modele konsumpcji
 15. Polityka gospodarcza Unii Europejskiej
 16. Seminarium dyplomowe
 17. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

 1. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 2. Marketing przemysłowy
 3. Transfer techniki i technologii
 4. Projektowanie procesów produkcyjnych
 5. Projektowanie procesów technologicznych
 6. Badanie i normowanie pracy
 7. Modułowe wytwarzanie produktów i usług
 8. Inżynieria niezawodności i ryzyka
 9. Technologie opakowań
 10. Metody zarządzania w przedsiębiorstwie
 11. Funkcje kultury w projektowaniu
 12. Sieciowe systemy biznesowe
 13. Podstawy projektowania inżynierskiego
 14. Automatyzacja i robotyzacja w produkcji
 15. Seminarium dyplomowe
 16. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma: studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność:

 1. Inżynieria produkcji w agrobiznesie
 2. Zarządzanie recyklingiem

Przedmioty ogólne

 1. Język obcy biznesowy (4)
 2. Systemy zapewnienia jakości
 3. Zarządzanie społecznie odpowiedzialne
 4. Wychowanie fizyczne

Uwagi

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów uwzględnionych w planie studiów.
 3. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (20 pkt. ECTS).
 4. Język obcy biznesowy, do wyboru: 1. język angielski, 2. język niemiecki, 3. język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (15 pkt. ECTS).
 6. Przedmiot Prawo gospodarcze realizowany przez 12 tygodni dydaktycznych.

Przedmioty podstawowe

 1. Elementy prawa ochrony środowiska
 2. Modele współpracy między organizacjami
 3. Analiza strategiczna technologii wytwarzania
 4. Zarządzanie strategiczne
 5. Nowe tendencje w konsumpcji dóbr i usług

Przedmioty kierunkowe

 1. Organizacja i modelowanie procesów produkcyjnych
 2. Zintegrowane systemy zarządzania (ERP)
 3. Bezinwazyjne metody badania materiałów
 4. Nowoczesne technologie w inżynierii produkcji
 5. Sterowanie maszynami technologicznymi
 6. Zarządzanie przedsięwzięciami w biznesie
 7. Zarządzanie wiedzą produkcyjną
 8. Modelowanie matematyczne procesów wytwarzania
 9. Projektowanie procesów wytwarzania
 10. Controlling

Przedmioty specjalnościowe

1. Inżynieria produkcji w agrobiznesie

 1. Zarządzanie marką produktu w gospodarce żywnościowej
 2. Metody przechowywania żywności
 3. Logistyka produkcji żywności
 4. Segmentacja przetwórstwa żywności
 5. Logistyka dystrybucji żywności
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

2. Zarządzanie recyklingiem

 1. Klasyfikacja odpadów
 2. Recykling w przemyśle
 3. Gospodarka odpadami w produkcji zwierzęcej
 4. Gospodarka odpadami w produkcji roślinnej
 5. Zarządzanie zmianami w organizacji przetwórstwa odpadów
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma: studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność:

 1. Inżynieria produkcji w agrobiznesie
 2. Zarządzanie recyklingiem

Przedmioty ogólne

 1. Język obcy biznesowy (4)
 2. Systemy zapewnienia jakości
 3. Zarządzanie społecznie odpowiedzialne
 4. Wychowanie fizyczne

Uwagi

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów uwzględnionych w planie studiów.
 3. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (20 pkt. ECTS).
 4. Język obcy biznesowy, do wyboru: 1. język angielski, 2. język niemiecki, 3. język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (15 pkt. ECTS).
 6. Przedmiot Prawo gospodarcze realizowany przez 12 tygodni dydaktycznych.

Przedmioty podstawowe

 1. Elementy prawa ochrony środowiska
 2. Modele współpracy między organizacjami
 3. Analiza strategiczna technologii wytwarzania
 4. Zarządzanie strategiczne
 5. Nowe tendencje w konsumpcji dóbr i usług

Przedmioty kierunkowe

 1. Organizacja i modelowanie procesów produkcyjnych
 2. Zintegrowane systemy zarządzania (ERP)
 3. Bezinwazyjne metody badania materiałów
 4. Nowoczesne technologie w inżynierii produkcji
 5. Sterowanie maszynami technologicznymi
 6. Zarządzanie przedsięwzięciami w biznesie
 7. Zarządzanie wiedzą produkcyjną
 8. Modelowanie matematyczne procesów wytwarzania
 9. Projektowanie procesów wytwarzania
 10. Controlling

Przedmioty specjalnościowe

1. Inżynieria produkcji w agrobiznesie

 1. Zarządzanie marką produktu w gospodarce żywnościowej
 2. Metody przechowywania żywności
 3. Logistyka produkcji żywności
 4. Segmentacja przetwórstwa żywności
 5. Logistyka dystrybucji żywności
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

2. Zarządzanie recyklingiem

 1. Klasyfikacja odpadów
 2. Recykling w przemyśle
 3. Gospodarka odpadami w produkcji zwierzęcej
 4. Gospodarka odpadami w produkcji roślinnej
 5. Zarządzanie zmianami w organizacji przetwórstwa odpadów
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie, licencjackie)

Forma: studia stacjonarne

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Specjalność:

 1. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 2. Finanse i rachunkowość sektora publicznego
 3. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 1. Język obcy biznesowy
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Technologie informacyjne
 4. Ochrona własności intelektualnej
 5. Przedmiot społeczny – Filozofia, Instytucje i prawo UE
 6. Przedmiot społeczny – Komunikacja interpersonalna, Psychologia
 7. Podstawy przedsiębiorczości
 8. Przedmiot do wyboru – Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kodeks etyki zawodowej

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE  

 1. Matematyka
 2. Statystyka
 3. Badania operacyjne
 4. Podstawy prawa
 5. Prawo gospodarcze
 6. Podstawy rachunkowości
 7. Finanse publiczne
 8. Mikroekonomia
 9. Podstawy makroekonomii
 10. Podstawy zarządzania

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Podstawy bankowości
 2. Podstawy ubezpieczeń
 3. Rachunkowość finansowa
 4. Rynek finansowy
 5. Analiza finansowa
 6. Finanse przedsiębiorstw
 7. Rachunek kosztów
 8. Rachunkowość zarządcza
 9. Biznes plan
 10. Zarządzanie projektami
 11. Praktyka zawodowa
 12. Seminarium dyplomowe
 13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Metody oceny projektów gospodarczych
 2. Systemy informatyczne w rachunkowości
 3. Prawne i organizacyjne regulacje księgowości
 4. Polityka fiskalna
 5. Kontrola zarządcza
 6. Zaawansowana rachunkowość finansowa
 7. Księgowość informatyczna
 8. Marketing usług finansowych
 9. Międzynarodowe standardy rachunkowości
 10. Metody i techniki zarządzania

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SEKTORA PUBLICZNEGO

 1. Programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego
 2. Rachunkowość budżetowa
 3. Budżety zadaniowe
 4. Prawo zamówień publicznych
 5. Sprawozdawczość budżetowa
 6. Kontrola zarządcza
 7. Polityka fiskalna
 8. Prawo i postępowanie administracyjne
 9. Organizacja pracy biurowej

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Zarządzanie finansami msp
 2. Prawo handlowe
 3. Prawne i organizacyjne regulacje księgowości
 4. Księgowość informatyczna msp
 5. Analiza rynku
 6. Księgi rachunkowe w msp
 7. Budżety gospodarstw domowych
 8. Marketing usług finansowych
 9. Metody zarządzania msp
 10. Sprawozdawczość finansowa w msp

UWAGI

 1. Dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia wszystkie formy zajęć dydaktycznych przewidziane w planie studiów są obowiązkowe.
 2. Na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia: sportowe, terenowe, projektowe, plenerowe i seminaria.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów uwzględnionych w planie studiów.
 4. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (10 pkt. ECTS).
 5. Język obcy biznesowy, do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski.
 6. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej w wymiarze 3 miesięcy (sem. III, IV, V, VI po 15 dni oraz 30 dni podczas wakacji); punkty ECTS – 12 (sem. III-2, sem. IV-6, sem.V-2, sem. VI-2).

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie, licencjackie)

Forma: studia niestacjonarne

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Specjalność:

 1. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 2. Finanse i rachunkowość sektora publicznego
 3. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 1. Język obcy biznesowy
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Technologie informacyjne
 4. Ochrona własności intelektualnej
 5. Przedmiot społeczny – Filozofia, Instytucje i prawo UE
 6. Przedmiot społeczny – Komunikacja interpersonalna, Psychologia
 7. Podstawy przedsiębiorczości
 8. Przedmiot do wyboru – Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kodeks etyki zawodowej

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Matematyka
 2. Statystyka
 3. Badania operacyjne
 4. Podstawy prawa
 5. Prawo gospodarcze
 6. Podstawy rachunkowości
 7. Finanse publiczne
 8. Mikroekonomia
 9. Podstawy makroekonomii
 10. Podstawy zarządzania

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Podstawy bankowości
 2. Podstawy ubezpieczeń
 3. Rachunkowość finansowa
 4. Rynek finansowy
 5. Analiza finansowa
 6. Finanse przedsiębiorstw
 7. Rachunek kosztów
 8. Rachunkowość zarządcza
 9. Biznes plan
 10. Zarządzanie projektami
 11. Praktyka zawodowa
 12. Seminarium dyplomowe
 13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Metody oceny projektów gospodarczych
 2. Systemy informatyczne w rachunkowości
 3. Prawne i organizacyjne regulacje księgowości
 4. Polityka fiskalna
 5. Kontrola zarządcza
 6. Zaawansowana rachunkowość finansowa
 7. Księgowość informatyczna
 8. Marketing usług finansowych
 9. Międzynarodowe standardy rachunkowości
 10. Metody i techniki zarządzania

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SEKTORA PUBLICZNEGO

 1. Programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego
 2. Rachunkowość budżetowa
 3. Budżety zadaniowe
 4. Prawo zamówień publicznych
 5. Sprawozdawczość budżetowa
 6. Kontrola zarządcza
 7. Polityka fiskalna
 8. Prawo i postępowanie administracyjne
 9. Organizacja pracy biurowej

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Zarządzanie finansami msp
 2. Prawo handlowe
 3. Prawne i organizacyjne regulacje księgowości
 4. Księgowość informatyczna msp
 5. Analiza rynku
 6. Księgi rachunkowe w msp
 7. Budżety gospodarstw domowych
 8. Marketing usług finansowych
 9. Metody zarządzania msp
 10. Sprawozdawczość finansowa w msp

UWAGI

 1. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów uwzględnionych w planie studiów.
 2. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (10 pkt. ECTS).
 3. Język obcy biznesowy, do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski.
 4. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej w wymiarze 3 miesięcy (sem. III, IV, V, VI po 15 dni oraz 30 dni podczas wakacji); punkty ECTS – 12 (sem. III-2, sem. IV-6, sem.V-2, sem. VI-2).