Dnia 24 października 2012 roku weszła w życie Uchwała nr 7/352 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w sprawie zatwierdzenia minimalnej liczby punktów ECTS oraz długu ECTS umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnym semestrze/roku na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania. Uchwała dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013.

Dług punktowy

ECTS to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni europejskich, a najszersze zastosowanie systemu obserwuje się w uczelniach uczestniczących w wymianie studentów Programu Socrates – Erasmus.

System ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Socrates – Erasmus. Oznacza to, że okres studiów odbytych za granicą (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, niezależnie od tego, że treść uzgodnionego programu studiów za granicą może się różnić od programu w uczelni macierzystej. System ECTS sam w sobie nie reguluje treści, struktury czy ekwiwalencji programów studiów, są to bowiem kwestie związane z jakością kształcenia, do których system ECTS się nie odnosi.

System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki:

  1. Stosowaniu punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom (cyklom zajęć·); podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć); w systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom, semestr – 30 punktom, a trymestr (na niektórych uczelniach rok studiów trwa 3 semestry) – 20 punktom.
  2. Opracowaniu Katalogu Przedmiotów, czyli zbioru sylabusów, przedstawiającego dokładny opis zajęć oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć).
  3. Stosowaniu „Porozumienia o programie zajęć” (Learning Agreement) przygotowanego przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta (do tego dokumentu często trzeba załączyć „Wykaz zaliczeń” opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej).
  4. Stosowaniu „Wykazu zaliczeń” (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS. Wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca. Uczelnia macierzysta uznaje punkty uzyskane przez studenta w innych uczelniach w ten sposób, że punkty otrzymane za zaliczone przedmioty (cykle zajęć) zastępują punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od dnia 1 stycznia 2007 system ECTS jest obowiązkowo stosowany jako system przenoszenia i akumulacji osiągnięć w uczelniach polskich. ECTS nakierowany jest na studenta i opisuje nakład pracy, jakiego wymaga realizacja przez niego programu studiów, który z kolei powinien mieć przełożenie na efekty kształcenia, tj. wiedzę i kompetencje zdobyte w czasie studiów.

Przewodnik ECTS:

Więcej informacji na stronie:

http://www.erasmus.org.pl

* Opiekun na WZ ds. Domów Studenta: dr Krzysztof Grochowski – najważniejsze informacje ze strony UTP w Bydgoszczy [zobacz]

Do obowiązków opiekunów należy:

  • przekazywanie studentom podstawowych wiadomości o toku i organizacji studiów, obowiązujących w Uniwersytecie przepisach;
  • zapoznanie się z warunkami materialnymi, ewentualnymi trudnościami w nauce, zainteresowaniami i predyspozycjami każdego studenta;
  • wdrażanie studentów do samodzielnego opanowania wiedzy poprzez kształtowanie umiejętności organizowania pracy własnej, pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pomocy naukowych;
  • współdziałanie z organami samorządu studenckiego (przede wszystkim ze starostą roku) oraz organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi w Uniwersytecie we wszystkich sprawach socjalno-bytowych studentów;
  • przekazywanie organom Uniwersytetu opinii i wniosków studentów we wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem oraz w sprawach socjalno-bytowych studentów.

REGULAMIN STUDIÓW

OPIEKUN ROKU I PRAKTYK

§ 7

1. W celu usprawnienia organizacji procesu dydaktycznego dziekan po zasięgnięciu opinii organów samorządu studenckiego powołuje opiekunów lat na wszystkich formach studiów i studenckich praktyk zawodowych oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością.

2. Opiekunami mogą być doświadczeni nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie.

3. Do obowiązków opiekunów lat należy:

1) przekazywanie studentom I roku w pierwszym dniu zajęć podstawowych wiadomości o toku i organizacji studiów, w tym warunkach zaliczenia semestru/roku (system ECTS) obowiązujących w Uniwersytecie,

2) zapoznanie się z warunkami materialnymi, ewentualnymi trudnościami w nauce, dysfunkcjami, zainteresowaniami i predyspozycjami każdego studenta,

3) wdrażanie studentów do samodzielnego opanowania wiedzy poprzez kształtowanie umiejętności organizowania pracy własnej, pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pomocy naukowych, w tym osobom niepełnosprawnym,

4) współdziałanie z organami samorządu studenckiego, ze starostą roku/grupy oraz z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi w Uniwersytecie we wszystkich sprawach socjalno-bytowych studentów,

5) przekazywanie organom Uniwersytetu opinii i wniosków studentów we wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem oraz w sprawach socjalno-bytowych studentów,

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – usprawiedliwianie nieobecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów.

Wszystkich studentów obowiązuje KODEKS ETYKI STUDENTA:

Kodeks Etyki Studenta

Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich

w Bydgoszczy

My, studenci Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne. Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy. Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika. Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§ 1

1. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.

2. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawoszkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§ 2

1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.

2. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.

3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§ 3

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

1) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;

2) szanować prawa i zwyczaje akademickie;

3) dbać o godność i honor studenta.

§ 4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

1) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;

2) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6

Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7

1. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.

2. Odnosić się do pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem.

§8

Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.

Studenci, którzy zobligowani są do wyrównania różnic programowych, proszeni są o kontakt z Panią dr Moniką Klemke-Pitek.

Podania powinny być wypełnione komputerowo!

Materiały e-learningowe znajdziecie na naszej stronie: