AdobeStock_82411068_Preview.jpeg

Dyplomowanie

Wg Regulaminu Studiów UTP § 37:

1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do:

1) ostatniego dnia zimowej poprawkowej sesji egzaminacyjnej - na studiach kończących się semestrem zimowym,

2) ostatniego dnia letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej - na studiach kończących się semestrem letnim.

 

Z dniem 1 maja 2016 r. weszło w życie Zarządzenie nr Z.60.2015.2016 z dnia 2016-04-29 - w sprawie: zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Załącznik do Z.60.2015.2016 ZASADY SKŁADANIA I ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (APD)

 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://apd.utp.edu.pl/.

 

Praca dyplomowa nie zostanie przyjęta w Dziekanacie jeśli nie zostanie ona wprowadzona do sytemu APD, sprawdzona systemem antyplagiatowym przez promotora oraz oceniona także w systemie APD.

 

 

Pozostałe zasady obowiązujące na Wydziale Zarządzania:

 

Student ma obowiązek osobiście dostarczyć do Dziekanatu:

 

 • kartę rejestracji pracy dyplomowej,
 • dwa egzemplarze pracy dyplomowej w wersji drukowanej w postaci dwustronnego wydruku A4 w miękkiej oprawie, łącznie z dodatkową wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD. 
  Student drukuje pracę dyplomową bezpośrednio z systemu APD, po uzyskaniu w systemie APD akceptacji promotora. NIEDOPUSZCZALNE JEST BINDOWANIE PRAC.
 • Student studiów II stopnia razem z pracą magisterską składa prezentację na tej samej płycie CD co praca dyplomowa.

 

Temat pracy musi być zgodny ze złożoną uprzednio do Dziekanatu deklaracją tematu pracy. O jakichkolwiek zmianach w temacie pracy po złożeniu deklaracji należy niezwłocznie informować Dziekanat. Niepoinformowanie Dziekanatu o zmianie tematu może skutkować przesunięciem terminu przyjęcia pracy.

 

Promotor podpisuje:

 

 • kartę rejestracji pracy dyplomowej
 • stronę tytułową pracy dyplomowej
 • oświadczenie kierującego pracą (druga strona pracy dyplomowej).

 

 

W dniu egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanatu:

 

 • dowód opłaty za dyplom
 • 4 zdjęcia w formacie 45mm x 65mm (w przypadku dyplomu w języku angielskim 5 zdjęć)
 • legitymację studencką - na podstawie art. 167 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym do zwrotu legitymacji studenckiej nie są zobowiązane osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, gdyż zachowują one prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia. Natomiast jeżeli student studiów pierwszego stopnia ukończy studia po 31 października jest zobowiązany do zwrotu legitymacji. Studenci studiów drugiego stopnia są zobowiązani do zwrotu legitymacji studenckiej w dniu obrony.
 • student przed obroną musi również uzupełnić Elektroniczną Obiegówkę na stronie usosweb.utp.edu.pl

 

Brak wyżej wymienionych dokumentów jest podstawą do zmiany terminu egzaminu dyplomowego.

 

 

Wysokości opłat

 

 • Dyplom w języku polskim – 60zł
 • Dyplom w języku obcym – 40zł

 

Numery kont potrzebne do uregulowania należności za dyplom znajdują się na koncie osobistym studenta na stronie www.usosweb.utp.edu.pl.

 

Jeżeli student chce otrzymać również dyplom w języku angielskim powinien złożyć  pismo kierowane do Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich z prośbą o wydanie dyplomu w tym języku.

 

 

Po zdanym egzaminie dyplomowym student otrzymuje:

 

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów, zawierające uzyskany tytuł oraz ocenę,
 • indeks i oryginały dokumentów składanych przy rekrutacji (świadectwa dojrzałości w przypadku studiów licencjackich i inżynierskich; świadectwa, odpisu dyplomu i suplementu w przypadku studiów magisterskich),
 • ankietę absolwenta oraz dotyczącą promotora do wypełnienia na miejscu,
 • pozostawia swój aktualny adres e-mail do kontaktu.

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym wprowadzono zasady postępowania w celu weryfikacji oryginalności pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego doktora:

 

Zarządzenie nr 20/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z dnia 29 listopada 2011 r.

Zasady postępowania w celu weryfikacji oryginalności pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenci, którzy byli członkami kół naukowych, udzielali się w Samorządzie i organizacjach studenckich, mieli osiągnięcia w sporcie akademickim lub wybitne osiągnięcia w nauce mogą złożyć w Dziekanacie (w dniu obrony) druk z dodatkowymi informacjami do suplementu wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje.

 

Informacje do suplementu