Zasady dyplomowania

Wg Regulaminu Studiów UTP § 37:

1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do:

1) ostatniego dnia zimowej poprawkowej sesji egzaminacyjnej – na studiach kończących się semestrem zimowym,

2) ostatniego dnia letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej – na studiach kończących się semestrem letnim.

Z dniem 1 maja 2016 r. weszło w życie Zarządzenie nr Z.60.2015.2016 z dnia 2016-04-29 – w sprawie: zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://apd.utp.edu.pl/.

Praca dyplomowa nie zostanie przyjęta w Dziekanacie jeśli nie zostanie ona wprowadzona do sytemu APD, sprawdzona systemem antyplagiatowym przez promotora oraz oceniona także w systemie APD.

Pozostałe zasady obowiązujące na Wydziale Zarządzania:

 Student ma obowiązek osobiście dostarczyć do Dziekanatu:

 • kartę rejestracji pracy dyplomowej,
 • dwa egzemplarze pracy dyplomowej w wersji drukowanej w postaci dwustronnego wydruku A4 w miękkiej oprawie, łącznie z dodatkową wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD.
  Student drukuje pracę dyplomową bezpośrednio z systemu APD, po uzyskaniu w systemie APD akceptacji promotora. NIEDOPUSZCZALNE JEST BINDOWANIE PRAC.
 • Student studiów II stopnia razem z pracą magisterską składa prezentację na tej samej płycie CD co praca dyplomowa.

Temat pracy musi być zgodny ze złożoną uprzednio do Dziekanatu deklaracją tematu pracy. O jakichkolwiek zmianach w temacie pracy po złożeniu deklaracji należy niezwłocznie informować Dziekanat. Niepoinformowanie Dziekanatu o zmianie tematu może skutkować przesunięciem terminu przyjęcia pracy.

Promotor podpisuje:

 • kartę rejestracji pracy dyplomowej
 • stronę tytułową pracy dyplomowej
 • oświadczenie kierującego pracą (druga strona pracy dyplomowej).

W dniu egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanatu:

 • dowód opłaty za dyplom
 • 4 zdjęcia w formacie 45mm x 65mm (w przypadku dyplomu w języku angielskim 5 zdjęć)
 • legitymację studencką – na podstawie art. 167 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym do zwrotu legitymacji studenckiej nie są zobowiązane osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, gdyż zachowują one prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia. Natomiast jeżeli student studiów pierwszego stopnia ukończy studia po 31 października jest zobowiązany do zwrotu legitymacji. Studenci studiów drugiego stopnia są zobowiązani do zwrotu legitymacji studenckiej w dniu obrony.
 • student przed obroną musi również uzupełnić Elektroniczną Obiegówkę na stronie usosweb.utp.edu.pl

Brak wyżej wymienionych dokumentów jest podstawą do zmiany terminu egzaminu dyplomowego.

Wysokości opłat

 • Dyplom w języku polskim – 60zł
 • Dyplom w języku obcym – 40zł

Numery kont potrzebne do uregulowania należności za dyplom znajdują się na koncie osobistym studenta na stronie www.usosweb.utp.edu.pl.

Jeżeli student chce otrzymać również dyplom w języku angielskim powinien złożyć  pismo kierowane do Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich z prośbą o wydanie dyplomu w tym języku.

Po zdanym egzaminie dyplomowym student otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów, zawierające uzyskany tytuł oraz ocenę,
 • indeks i oryginały dokumentów składanych przy rekrutacji (świadectwa dojrzałości w przypadku studiów licencjackich i inżynierskich; świadectwa, odpisu dyplomu i suplementu w przypadku studiów magisterskich),
 • ankietę absolwenta oraz dotyczącą promotora do wypełnienia na miejscu,
 • pozostawia swój aktualny adres e-mail do kontaktu.

Tematy prac dyplomowych

Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego

Oferuje możliwość pisania pracy nie tylko z potocznie rozumianej „ekonomii”, proszę kliknąć na nazwiska:

Katedra Marketingu
Katedra Informatyki w Zarządzaniu
Katedra Inżynierii Zarządzania
Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania
Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

Plagiat

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym wprowadzono zasady postępowania w celu weryfikacji oryginalności pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego doktora:

Druki do pobrania

Deklaracje tematu pracy dyplomowej 2015/2016 oraz 2016/2017
Deklaracje tematu pracy dyplomowej 2013/2014 oraz 2014/2015
Deklaracje tematu pracy dyplomowej studia stacjonarne i niestacjonarne 2018/19
Finanase i rachunkowość
Zarządzanie I stopnia
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia
Dokumenty potrzebne do przygotowania pracy i złożenia jej w Dziekanacie

Suplement

Studenci, którzy byli członkami kół naukowych, udzielali się w Samorządzie i organizacjach studenckich, mieli osiągnięcia w sporcie akademickim lub wybitne osiągnięcia w nauce mogą złożyć w Dziekanacie (w dniu obrony) druk z dodatkowymi informacjami do suplementu wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje.

Zagadnienia na egzaminy

Zaktualizowano zagadnienia na egzamin inżynierski na kierunku ZiIP

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia realizowane według planu studiów nr VII

obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016