dr Rafał Drewniak

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 211
telefon: 52 374 99 65
e-mail: rafal.drewniak@utp.edu.pl

 • konsultacje w semestrze
  zimowym 2018/2019:

Wykształcenie

1998

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 1998 r., Kierunek: ZARZĄDZANIE I MARKETING/magister

2003

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU: doktor nauk ekonomicznych (dyscyplina – nauki o zarządzaniu) nadany w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) w 2003 roku, tytuł pracy: „Alians strategiczny jako sposób rozwoju przedsiębiorstwa. Cele i uwarunkowania w praktyce polskiej”

2005/2006

ukończone studia podyplomowe: PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE

Problematyka badawcza

 • zarządzanie transferem wiedzy między przedsiębiorstwami w warunkach aliansów strategicznych (porozumień strategicznych),
 • tworzenie oraz wymiana wiedzy i technologii w ramach sieci powiązań między przedsiębiorstwami,
 • miejsca i roli kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz znaczenia zarządzania wiedzą w budowaniu i wzmacnianiu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami na tle wyzwań  konkurencyjności i innowacyjności

Badania statutowe

2016-2020

Członek zespołu

 

„PI- Nowy model kształcenia- uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie”

UDA-PO KL.04.01.01-00-284/11, finansowany NCBiR

2012-2015

ekspert, członek zespołu

 

Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem na tle wyzwań zrównoważonego rozwoju

badania statutowe

2013-2015

członek zespołu

 

Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w obliczu globalnych szans i zagrożeń

badania statutowe

2010-2012

członek zespołu

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia:

 • 2011-2012: CSR płaszczyzna transferu wiedzy i kreowania wspólnych przedsięwzięć odpowiedzialnych społecznie; organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Apator S.A., Soda Polska CIECH Sp. Z o.o., MPO Sp. Z o.o. w Toruniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnictwo w opracowaniu strategii CSR dla firmy Apator S.A. – współautor);
 • Metodyka prowadzenia zajęć w jęz. angielskim, czerwiec 2010 r.;
 • Metodyka prowadzenia zajęć e-learning’owych, czerwiec 2010 r.;
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne (zrealizowane w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu), 2006 r.; „Trening myślenia twórczego” – Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 24.04.2003-29.05.2003;
 • SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce), kurs realizowany w trakcie studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych I Zarządzania UMK;
 • Services Marketing and Management, kurs realizowany w trakcie studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe:

 • Uczestnictwo w projekcie „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI Rynek Pracy, Działanie 6.1. Poprawa dostępu zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Pełniona funkcja: ekspert metodologiczny (luty-marzec 2013 r.);
 • VII-VIII.2014 – przeprowadzenie badań na zlecenie Urzędu Miasta Torunia nt. „Diagnoza perspektywicznych kierunków prowadzenia działalności gospodarczej w Toruniu”, pełniona funkcja w projekcie: ekspert. Współautor raportu;
 • 2012 – wykonanie ekspertyzy na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla firmy Eko-bud nt. Analiza potencjału konkurencyjnego oraz propozycja założeń strategii marketingowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Ekobud Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, autor;
 • 2009 – Badania empiryczne realizowane dla Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-pomorskiego w Toruniu nt. „Badanie konkurencyjności w podstawowych sektorach gospodarki regionu”. Czas trwania projektu: maj-październik 2009 r. (kierownik projektu);
 • od X.2007 r. do IV.2009 r.: współorganizator międzynarodowego projektu MOPEM (Marketing on-line path to enter new markets) finansowanego z środków Unii Europejskiej, funkcja: przewodniczący Rady Autorów projektu. Koordynatorem Projektu było Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu, zaś jego uczestnikami były: WSB z Torunia, WSB z Wrocławia, Aalborg University Dania, Technische Fachhochschule Wildau Niemcy, Sineura S.p.A. Włochy, Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais Portugalia. Celem realizowanego projektu MOPEM było m.in. stworzenie kontentów e-laerningowych o tematyce marketingowej, które ułożyły się w dwie ścieżki edukacyjne. Każdy z kontentów zawiera case study, obrazujące doświadczenia przedsiębiorstw związane z wejściem na nowe rynki (zagraniczne). Projekt rozpoczął się w czerwcu 2007 i trwał 22 miesiące (do kwietnia 2009 r.) i współfinansowany był ze środków programu Leonardo da Vinci;
 • pełnienie funkcji Kierownika ds. studiów niestacjonarnych i programów nauczania w WSB w Toruniu: 01.02.2009-30.09.2009; Kierownik Katedry Marketingu: 01.10.2008-30.09.2010; Kierownik Katedry Marketingu i Public Relations: 01.10.2010-30.09.2011; Kierownik Zakładu Marketingu w Katedrze Zarządzania: od 01.10.2011-30.09.2012;
 • badania empiryczne realizowane dla Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-pomorskiego w Toruniu nt. „Badanie konkurencyjności w podstawowych sektorach gospodarki regionu”. Czas trwania projektu: maj-październik 2009 r. (kierownik projektu);
 • prowadzenie zajęć z zakresu koncepcji zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania i planowania marketingowego i innych przedmiotów z zakresu zarządzania;
 • prace badawcze realizowane dla podmiotów zewnętrznych, prowadzenie prac licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie;
 • udział w konferencjach o tematyce dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem, publikacje naukowe w liczących się czasopismach krajowych z zakresu zarządzania, współautor monografii;
 • uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, kierowanie i udział w projektach, współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami

Publikacje pracownika

 1. Rafał Drewniak, Grażyna Voss, Corporate Social Responsibilty as an ethical component of business strategy, Proceedings from 2nd International Global Virtual Conference, 07-11 April 2014, Zilina, Slovakia, Vol. 2, Issue 1, April 2014, s. 26-30, ISBN: 978-80-554-0866-8, ISSN: 1339-2778;
 2. Iwona Posadzińska, Rafał Drewniak, Public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej − regionu i biznesu, „Marketing i Rynek”, nr 10/2014, s. 418-425, ISBN: 1231-7853; 6 pkt
 3. Iwona Posadzińska, Rafał Drewniak, Przesłanie miasta jako element kształtowania tożsamości i wizerunku, „Marketing i Rynek”, nr 10/2014, s. 426-432, ISBN: 1231-7853; 6 pkt.
 4. Rafał Drewniak, Grażyna Voss, „Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes: The Use of an Organizational Model in Practice of Universities in Poland, International Review of Management and Business Research”, Vol. 4, Issue 1, March 2015;
 5. Rafał Drewniak (współautor), G.Voss, R.Musiałkiewicz, P.Prewysz-Kwinto, Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego I nieformalnego w szkolnictwie wyższym. Ujęcie modelowe, CeDeWu, Warszawa 2015; 20 pkt.
 6. Rafał Drewniak, Conditions of cooperation between companies and NGOs in the field of corporate social responsibility activities: the Polish cases, “Problems of Management in the 21st Century”, Vol. 10, No. 2, 2015;
 7. Rafał Drewniak, Agnieszka Michalska, Miejsce i rola przywódcy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem: cechy skutecznego przywódcy w świetle badań własnych, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. ;
 8. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Situation-dependent leadership model and leadership styles expected by employees: the Polish case, Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, Saint-Petersburg State University of Economics, St.Petersburg, Russia, 14-15 April 2016, ACPI, s.  84-92;
 9. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Brand management in a situation of an economic crisis: methods of strengthening the brand value in the scope of emerging markets, Asia Pacific Journal of Marketing and Management, Vol. 28, Issue 4, 2016, s. 743-758;
 10. Rafał Drewniak, Efekt synergii w aliansie strategicznym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 6 (797)/2016, s. 67-76;
 11. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym: rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych sieci wiedzy, Przegląd Organizacji, , 2016, s. ;
 12. Rafał Drewniak, Iwona Posadzińska, Uwarunkowania wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw. Analiza potencjału branż perspektywicznych województwa kujawsko-pomorskiego, „Marketing i Rynek”, 10/2016, s. 89-105;
 13. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Factors strengthening the involvement of employees and their role in knowledge management in an enterprise: an empirical evidence from polish companies, Proceedings of the 10th International Management Conference: “Challenges of Modern Management”, 3-4 November 2016, Bucharest, Romania, s. ;
 14. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Factors strengthening the involvement of employees and their role in knowledge management in an enterprise: an empirical evidence from polish companies, Review of International Comparative Management / Revista de Management Comparat International . Dec2016, Vol. 17 Issue 5, p432-445. 14p.;
 15. Rafał Drewniak, A balanced assessment of the business partner’s potential: three-step selection procedure for the sustainable development of the strategic alliance, National Scientific Conference: “Positive management and leadership in socially responsible organizations”, 9th September 2016, UMK, Toruń, ;
 16. Rafał Drewniak, Balanced Assessment of the Business Partner’s Potential: Three-step Selection Procedure for the Sustainable Development of the Strategic Alliance, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Vol. 3 Issue 3, 2016, s. 23-38;
 17. Rafał Drewniak, Model of knowledge value chain in strategic alliance: conditions of the knowledge flow between companies, “Global Management Journal”, , 2016, s.