dr inż. Mariusz Żółtowski

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 305
telefon: 52 340 88 77
e-mail: mazolto@utp.edu.pl

 • konsultacje w semestrze
  zimowym 2018/2019:

Wykształcenie

2000-2005

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, kierunek Budownictwo Lądowe, studia stacjonarne, dyplom magistra inżyniera.

2009

Politechnika Szczecińska w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek Budownictwo Lądowe, stopień naukowy doktora z dziedziny budownictwo lądowe

Problematyka badawcza

I. INŻYNIERIA PRODUKCJI – BUDOWNICTWO

1. Metody Analizy Modalnej jako procedury i środki umożliwiające określenie stanu degradacji elementów i konstrukcji betonowych w bezinwazyjny sposób badania, nie powodujących destrukcji konstrukcji.

2. Informatyczne systemy zarządzania w inżynierii produkcjiwspomagające zarządzanie i eksploatację środków trwałych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne.

II. INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKCJI

1. Oddziaływania na jakość

1.1. Zasady zarządzania jakością (ZZJ) – ogólne prawa (reguły, normy postępowania) rządzące procesami oddziaływania na jakość.

1.2. Metody zarządzania jakością (MZJ) – świadomie i konsekwentnie stosowane sposoby postępowania (zespół czynności i środków) wykorzystywane dla osiągnięcia określonego celu przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem jakości.

1.3. Narzędzia zarządzania jakością (NZJ) – służą do bezpośredniego oddziaływania w różnych fazach zapewnienia i zarządzania jakością (np. przy zbieraniu, porządkowaniu i przedstawianiu wyników z badań i pomiarów dotyczących jakości).

2. Metody zapewnienia jakości

2.1. Metody projektowania dla jakości – wykorzystywane w fazach identyfikacji potrzeb i formułowania wymagań, w projektowaniu wyrobów i procesów oraz przygotowaniu produkcji.

2.2. Metody kontroli i sterowania jakością – stosowane głównie podczas produkcji.

III. UTRZYMANIE ZDATNOŚCI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

1. Total Quality Management (TQM) jako strategia kształtowania jakości produkcji i usług, będąca pewną filozofią zarządzania, która znajduje coraz szersze uznanie, a opiera się na systematycznej poprawie jakości wytworów, nieodłącznie związana z procesem inspiracji oraz pociągania ludzi za sobą przez kierownictwo zakładu.

2. Total Productive Maintentance (TPM) – system utrzymania zdatności zadaniowej (produktywności) maszyn i urządzeń wykorzystywanych w strategiach produkcyjnych. TPM to nowoczesny sposób zarządzania systemami technicznymi, w aspekcie utrzymania stanu zdatności, gotowości technicznej i bezpieczeństwa eksploatowanych obiektów.

3. Metoda QFD – virtual, której celem  jest pełne i poprawne zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań klientów, przełożenie ich na cechy i parametry techniczne wyrobu oraz na jednoznaczne wyznaczenie zadań dla zespołów organizacyjnych firmy.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Tematyka badawcza 

 • inżynieria produkcji – budownictwo
 • inżynieria jakości produkcji
 • utrzymanie zdatności obiektów technicznych

Kierowanie i udział w projektach badawczych 

Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn WND-POIG.01.03.01-00-212/09.

badania statutowe

2009-2012

członek zespołu

GEMI, EAFIT Medellin, Kolumbia

badania własne

2010-2011

członek zespołu

FACCE MACSUR (P110)

badania statutowe

2013-2014

członek zespołu

TU Chemnitz, Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung (SLK)

badania własne

2012-2013

członek zespołu

Nagrody naukowe 

 • nagroda zespołowa II-stopnia Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy za działalność naukową, 2012, 2013

Czynny udział w konferencjach naukowych 

 1. Udział w konferencji pt: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją i Katedrę Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej.  Wrzesień 2011.
 2. Udział w konferencji pt.: Bezpieczeństwo systemu człowiek – obiekt techniczny – otoczenie, organizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Październik 2011.
 3. Udział w konferencji pt: Badania degradacji materiałów. XVI ICMR 2010 Recyrkulacja w budowie maszyn organizowanej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy.
 4. Udział w konferencji pt: Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn. organizowanej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Wydział Zarządzania UTP w Bydgoszczy. Wrzesień 2011 – członek Komitetu Organizacyjnego.

Członkostwo w towarzystwach naukowych  i redakcjach naukowych czasopism 

od 2010 – członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

Publikacje pracownika

 1. Żółtowski B., Żółtowski M.: Creating knowledge in the structures interdisciplinary teams. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo zarzadzania Produkcją, Opole 2014, ISSN: 1643-4773. Str. 307-320.
 2. Żółtowski M., Żółtowski B.: Miary drganiowe w inżynierii produkcji elementów budowlanych. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo zarzadzania Produkcją, Opole 2014, ISSN: 1643-4773. Str. 489-502.
 3. Żółtowski M.: Strategie eksploatacji konstrukcji budowlanych. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo zarzadzania Produkcją, Opole 2014, ISSN: 1643-4773,. Str. 737-746.
 4. Żółtowski M.: Investigations of harbour brick structures by using operational modal analysis. Polish Maritime Research No 1/2014, ISSN 1233-2585. Str.  42-52.
 5. Żółtowski M.: Assessment State of Masonry Components Degradation. Applied Mechanics and Materials Vol. 617(2014), Trans Tech Publications, Switzerland 2014, ISSN 1662-7482. Str. 142-147.
 6. Żółtowski B., Żółtowski M.: Vibrations in the Assessment of Construction State. Applied Mechanics and Materials Vol. 617(2014), Trans Tech Publications, Switzerland 2014,. ISSN 1662-7482. Str. 136-141.
 7. Żółtowski M.: The use of modal analysis to examine the bricks in the saline environment. Indian Journal of Applied Research, Vol 4, Issue:7,  ISSN; 2249-555X, July 2014. Str. 393-399.
 8. Żółtowski M..: Diagnostyka uszkodzeń konstrukcji ceglanych z wykorzystaniem operacyjnej analizy modalnej, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 70, ISSN 1732-324X, Bydgoszcz 2014. Str. 174-186.
 9. Żółtowski B., Żółtowski M.: Research of toxic exhaust emissions of engines, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 11883-11893.
 10. Żółtowski B., Żółtowski M.: Zwalczanie emisji szkodliwych składników spalin, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 11894-11905.
 11. Żółtowski M.: Wybrane narzędzia i metody mechaniki stosowanej w ocenie statystycznej degradacji maszyn i budowli, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 11872-11882.
 12. Żółtowski B., Żółtowski M.: Redukcja informacji w zagdnieniach opisu dynamiki systemów mechaniki stosowanej, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 11906-11915.
 13. Żółtowski B., Stanowski P., Żółtowski M.: Impact studies of ethanol on selected engine parameters, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 396-403.
 14. Żółtowski B., Stanowski P., Żółtowski M.: Research methodology of fuel substitute, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 404-411.
 15. Żółtowski B., Żółtowski M.: Opis drganiowy konstrukcji budowlanych, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 412-423.
 16. Żółtowski M.: Analiza modalna narzędziem mechaniki stosowanej w identyfikacji stanu budowli, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 424-435.
 17. Żółtowski M., Jędrzejak M.: Badanie konstrukcji ceglanych narażonych na działanie środowiska zasolonego, Przegląd budowlany 12/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 174-186.
 18. Żółtowski M.: The use of modal analysis to examine the bricks walls elements, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 72, ISSN 1732-324X, Bydgoszcz 2014. Str. 117-132.
 19. Żółtowski B., Drelichowski L., Żółtowski M.: Creating structures of the interdisciplinary teams, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 72, ISSN 1732-324X, Bydgoszcz 2014. Str. 102-117.
 20. Żółtowski M., Żółtowski B.: The use of modal analysis to examine the bricks walls elements, Journal of Vibroengineering, ISSN 1392-8716, 2014. Str. 174-186.
 21. Żółtowski B., Żółtowski M.: The vibration description for the identyfication of degradation the machine condition, Journal of Vibroengineering, ISSN 1392-8716, 2014. Str. 124-137.
 22. Żółtowski B., Żółtowski M.: The creativity starters of rational exploitation machines, Technical Sciences/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Nr.17/3, ISSN 1505-4675, 2014. Str. 275-290.
 23. Żółtowski B., Castaneda L., Żółtowski M.: Instrumented study of the wheel-rail interaction, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F- Journal of Rail and Rapid Transit, ISSN 0954-4097, 2014. Str. 1-.8
 24. Kałaczyński T., Żółtowski M., Martinod R., Betancur G., Castaneda L.: Study of industrial machines dynamic state using SVD method, International journal of Industrial Engineering-Theory Applications and Practice, ISSN 1943-670X, 2014.
 25. Bojar W., Dzieża G., Sikora M., Śpiewak J., Wyszkowska Z., Januszewski A, Żółtowski M.: Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SGGW), T. 101, z. 4, s.XX, „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa [8pkt]
 26. Żółtowski B., Żółtowski M.: Assessment of technical condition of the car braking mechanism in the process of operation, Diagnosis of working mechanisms in machinery and equipment. Monografia pod redakcją Adama Idzikowskiego – rozdział 4, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, ISBN 978-93-63500-95-5. Str. 46-76.
 27. Żółtowski B., Żółtowski M.: Operation and evaluation of working mechanisms of railway vehicles, Diagnosis of working mechanisms in machinery and equipment. Monografia pod redakcją Adama Idzikowskiego – rozdział 5, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, ISBN 978-93-63500-95-5. Str. 76-97.
 28. Żółtowski B., Stanowski P., Żółtowski M.: Research on vibrations of friction linings of the braking mechanism, Diagnosis of working mechanisms in machinery and equipment. Monografia pod redakcją Adama Idzikowskiego – rozdział 4, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, ISBN 978-93-63500-95-5. Str. 33-46.
 29. Żółtowski B., Żółtowski M.: Transformacja wiedzy i transfer technologii w systemach technicznych, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 71, ISSN 1732-324X, Bydgoszcz 2015. Str. 174-186.
 30. Żółtowski M.: Strategie badania degradacji budowli, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 71, ISSN 1732-324X, Bydgoszcz 2015. Str. 174-186.
 31. Żółtowski M., Jędrzejak M.: Badanie konstrukcji ceglanych narażonych na działanie środowiska zasolonego, Przegląd budowlany 3/2015, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 24-28.
 32. Żółtowski B., Tylicki H., Żółtowski M.: Practical applications elements of the state prediction of technical systems design and construction. Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarzadzania Produkcją, Opole 2015, ISSN: 1643-4773. Str. 596-609.
 33. Żółtowski B., Żółtowski M.: Vibrations signal to the description of structural damage of dynamic the technical systems. XIV International Technical Systems Degradation Conference, Liptovsky Mikulas 2015, ISBN 978-83-930944-7-9, Str. 45-49.
 34. Żółtowski B., Kałaczyński T., Łukasiewicz M., Liss M., Żółtowski M.: Analiza modalna w ocenie stanu wybranych elementów nadwozia pojazdów, Logistyka 4/2015, ISSN 1231-5478, Poznań 2015. Str. 2166-2176.
 35. Żółtowski B., Pioch J., Żółtowski M.: Zasilanie silnika wysokoprężnego paliwem rzepakowym, Logistyka 4/2015, ISSN 1231-5478, Poznań 2015. Str. 2176-2195.
 36. Żółtowski B., Żółtowski M.: Methodology of the signal vibration signal use in evaluation of degradation. Indian Journal of Applied Research, Vol 4, Issue:7, ISSN; 2250-1991, July 2015. Str. 404-406.
 37. Żółtowski B., Castaneda L., Żółtowski M.: Instrumented study of the wheel-rail interaction. Vibroengineering PROCEDIA, Vol 6, ISSN; 2345-0533, Katowice 2015. Str. 228-233.
 38. Żółtowski M., Martinod R.: Quality identification methodology applied to wall-elements based on modal analysis. Multidyscipline Modeling in Materials and Structures, Vol 11, No:4, ISSN; 2250-1991, 1573-6105, 2015. Str. 1-10.
 39. Żółtowski M., Liss M., Radecka K., Melcer J.: Modal research construction of selected items lattice harbor cranes. Journal of Polish CIMEEAC Vol. 10 No 1, ISSN 1231-3998.
 40. Żółtowski M., Liss M., Żółtowski B., Melcer J.: Truss harbor cranes modal design elements research. Polish Maritime Research No 4(88) Vol.22/2015, ISSN 1233-2585. Str. 84-92
 41. Żółtowski M, Hadzima B., Żółtowski B.: Elementy mechaniki stosowanej w inżynierii diagnostyki degradacji systemów technicznych. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarzadzania Produkcją, Opole 2016, ISSN: 1643-4773. Str. 651-663.
 42. Żółtowski M., Żółtowski B., Melcer J.: The Use of Applied Mechanics in The Diagnosis of the State Of Degradation. Indian Journal of Research, Vol. 5, Issue 2, ISSN: 2250-1991, Indie 2016, Str. 17-22.
 43. Żółtowski M., Żółtowski B., Liss M.:The use of modal analysis in the evaluation of welded steel structures. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Tom 79,  ISSN: 1732-324X, Bydgoszcz 2016, Str. 233-248.
 44. Żółtowski B., Żółtowski M.: Zarządzanie systemem utrzymania stanu zdatności. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Tom 79,  ISSN: 1732-324X, Bydgoszcz 2016, Str. 5-23.
 45. Liss M., Żółtowski B., Żółtowski M., Sadowski A., Kuliś E.: Zastosowanie eksperymentalnej analizy modalnej w ocenie zmian sztywności prostego elementu konstrukcyjnego. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Tom 80,  ISSN: 1732-324X, Bydgoszcz 2016, Str. 103-126.
 46. Żółtowski B., Żółtowski M., Napieraj K.: Research of degradation state at the use of the vibration signal. International Journal of Engineering and Advanced Research Technology (IJEART), Vol. 2, Issue 10,  ISSN: 2454-9290,  2016, Str. 16-21.
 47. Żółtowski B., Żółtowski M., Napieraj K.: Nonlinear regression model for ride on railway. International Education and Research Journal, Vol. 2, Issue 12,  ISSN: 2454-9916,  2016, Str. 1-11.
 48. Żółtowski M., Martinod R.: Nonlinear regression model for ride on railway. Masonry International Journal of the International Masonry Society, Vol. 29, No 1,  ISSN: 2398-757X,  2016, Str. 23-26.