dr inż. Marek Sikora

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 311
telefon: 52 340 88 56
e-mail: m.sikora@utp.edu.pl

 • konsultacje w semestrze
  letnim 2018/2019:

  poniedziałek
  10:30 – 12:00
  środa
  10:00 – 10:30

Wykształcenie

2006

dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność – ekonomia, specjalizacja: logistyka

Doktorat: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej

Problematyka badawcza

 • Logistyka przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej,
 • Logistyka miejska,
 • Czynniki przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw agrobiznesu.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 1. Asystent – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy – do 2006 r.
 2. Adiunkt – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (dawniej ATR)
 3. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi – do 2008 r.
 4. Wykładowca Bydgoskiej Szkóły Wyższej – do 2011 r.
 5. Wykładowca Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 6. Doskonalenie zawodowe wykładowców wyższych uczelni rolniczych w dziedzinie Zarządzania i Marketingu w ramach programu PHARE Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn Centre of Rural Development,
 7. Udział w szkoleniach IFS Industrial Financial System Application, Kraków,
 8. Udział w szkoleniu CRM IFS Bydgoszcz,
 9. Udział w seminarium IFOS – systemu do obsługi małych i średnich firm, Firmy Heuthes,
 10. Zastępca Kierownika projektu w projekcie „Wstań unieś głowę” z ramienia UTP realizowanym przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (projekt wyróżniony nagrodą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Najlepsza inwestycja w człowieka”),
 11. Organizacja i udział w Seminariach organizowanych przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju Projektu Programu Inicjatywy (PIW) Wspólnotowej EQUAL „Wstań unieś głowę” dotyczących równości płci.
 12. Wizyty studyjne w ramach PIW EQUAL Katania – Sycylia
 13. Członek zespołu w projekcie „Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector. Program Ramowy VI Unii Europejskiej i projektu TOWARDS Umowa nr 518702 na temat: Plany przekształceń sieci współpracy MŚP sektora rolno- żywnościowego w kierunku otwarcia na rynki międzynarodowe i usatysfakcjonowania klientów,
 14. Udział w przygotowaniu „Projektu modelu branżowej platformy współpracy na przykładzie branży rolno-spożywczej dla Województwa Wielkopolskiego” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 15. Ukończenie szkolenia „Polityka równych szans i płci w aspekcie zarządzania firmą”, uzyskanie certyfikatu,
 16. Ukończenie szkolenia „Audytor wewnętrzny systemu HACCP”, uzyskanie certyfikatu,
 17. Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatów – Projektowanie i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi CISCO – Cisco Certified Network Associate.
 18. Członek zespołu w projekcie MACSUR – „A Detailed Climate Change Risk Assessment for European Agriculture and Food Security in Collaboration with International Projects”.

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014r.

 1. Drelichowski L., Dzieża G., Grochowski K., Sikora M., Zwierzchowski D., Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce. [W:] Staniec I. (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 161-171
 2. Bojar W., Dzieża G., Sikora M., Śpiewak J., Wyszkowska Z., Januszewski A., Żółtowski M., Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 4, 2014, ss. 7-18
 3. Drelichowski L., Dzieża G., Sikora M., Logistyka głównych grup agrobiznesu i skala osiąganych wyników działań exportowo-importowych po akcesji Polski z Unią Europejską. Logistyka 6/2014, pp. 13218-13221
 4. Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Latowski J., Analiza możliwości rozszerzenia funkcjonalności modułu planowania produkcji systemu ERP. Marketing i Rynek 10/2014, s. 251-257
 5. Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Mierzwińska E., Analiza logistyki zaopatrzenia punktów handlowych w centrum Bydgoszczy. Logistyka 6/2014
 6. Sikora M., Woźnicka K., Pantkowska I., Jakość usług zbiorowej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, Logistyka 6/2014
 7. Drelichowski L., Sikora M., Wirtualizacja zarządzania, technologie informatyczne i systemy logistyczne jako źródło synergii w gospodarce żywnościowej. Informatyka 2 przyszłości. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015, s. 76-87
 8. Dzieża G., Sikora M., Murawski A., Rozwiązania logistyczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 75, Bydgoszcz 2015, ss. 50-58
 9. Bojar W., Żarski J., Knopik L., Kuśmierek-Tomaszewska R., Sikora M., Dzieża G. – Markov Chain as a Model of Daily Total Precipitation and a Prediction of Future Natural Events. International Conference “FACCE MACSUR Joint Workshops October 2015”, 27-30 October, 2015, Braunschweig, Germany
 10. Sikora M., Dzieża G., Smolińska Z., Wykorzystanie wybranych metod badawczych do usprawnienia zarządzania organizacją przedsiębiorstwa produkcyjnego. Marketing i Rynek 7/2016, s. 807-822
 11. Bielski I., Sikora M., Łańcuch wartości jako podstawa wyboru modelu biznesowego. Zeszyty Naukowe WSG, t. 25, seria: Ekonomia, nr 8, Bydgoszcz 2016, s.1-17
 12. Dzieża G., Sikora M., Wołk-Łaniewski B., Usprawnienie zarządzania jakością w logistyce produkcji kabli – case study. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 78, ss. 34-43
 13. Dzieża G., Sikora M., Nowak A. The Implementation of the Enterprise Resource Planning System and its Influence on Logistics, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 82, ss. 38-48
 14. Sikora M., Dzieża G., Świetlik P., Innowacyjne rozwiązania logistyczne na regionalnym rynku usług medycznych, Marketing i Rynek 2016, nr 10, ss. 466-475
 15. Sikora M., Bielski I., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Perspektywa regionalna, Marketing i Rynek 2016, nr 10, ss. 476-491
 16. Sikora M., Bojar W., Dzieża G., Radecka K., Mikołajczyk A., Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych
 17. w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland w Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie”, Koszęcin-Gliwice 2016, Z. 99 ss. 440-449