dr hab. inż. Waldemar Bojar

Profesor nadzwyczajny UTP
Kierownik Katedry

ul. Fordońska 430
pokój: 215
telefon: 52 340 81 92
e-mail: wald@utp.edu.pl

 • konsultacje w semestrze
  zimowym 2018/2019:

  środa
  10:00 – 12:00

Wykształcenie

1982

ukończone studia wyższe: ATR Bydgoszcz, Rolnictwo, mgr inż.

1991

doktorat: ATR, w zakresie agronomii uzyskany na Wydziale Rolniczym ATR Bydgoszcz w zakresie ekonomiki rolnictwa specjalność: “Metody informatyczne zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi”

2002

ukończone studia podyplomowe: ATR Bydgoszcz, podyplomowe studia z zakresu informatyki

2005

habilitacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, nauki ekonomiczne, dyscyplina KBN: organizacja i zarządzanie, ekonomia, specjalność: zarządzanie w gospodarstwach rolnych, zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu

Problematyka badawcza

 • Improvement of work and farm planning technology
  Lider zespołu
  1993-1994
 • Podstawy systemu informatycznego dla kształtowania techniki  rolniczej” w r. na podstawie umowy
  Współwykonawca
  1996-1997
  PBZ-039-07.
 • Agricultural Finance and Applied Biotechnology
  Lider zespołu
  1997-1999
  JEP –11446–96
 • European Agricultural, Rural and Environmental Policies” – (EUROPEAN MODULES) (EM) realizowanego w ramach tzw. modułów europejskich programu SOCRATES -ERASMUS w ramach współpracy z koordynatorem francuskim FESIA – ECOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS, ISA Lille.
  Kierownik i lider projektu
  1999-2001
 • Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector FP6 Programme
  Lider projektu
  2007-2009
  518702
 • Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Współwykonawca
  2010-2013
  WND-POIG.01.03.01-00-212/09
 • Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR (P100)
  Kierownik projektu
  2012- 2015
  FACCE JPI/04/NCBR/12
 • Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR 2 (P100)
  Kierownik projektu
  2012- 2017

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • Konsekwencją zainteresowania rozwojem systemów wspomagania decyzji w kontekście ich przydatności w procesach wspomagania zarządzania gospodarstwami i przedsiębiorstwami rolnymi było poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu doskonalenia metod służących podejmowaniu trafnych decyzji. W tym nurcie badawczym mieszczą się prace zmierzające do opracowania dziedzinowej bazy wiedzy oraz technologicznych baz danych niezbędnych dla wykreowania systemu ekspertowego.
 • Uczestnictwo w pracach nad założeniami systemu informacyjnego dla kształtowania techniki rolniczej było ważnym i niezbędnym aspektem pracy badawczej uwidaczniającym pojawiające się wyzwania dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących w okresie rewolucji naukowo-technicznej i informacyjnej.
 • Ocena przydatności i perspektyw rozwojowych metod wspomagania decyzji do rozwiązywania problemów związanych z wyborem maszyn w makro – i mikroekonomicznych uwarunkowaniach działalności przedsiębiorstw rolnych i rolniczych gospodarstw rodzinnych z uwzględnieniem światowych trendów rozwoju techniki rolniczej oraz technologii informacyjnej była kolejnym zagadnieniem badawczym.
 • Znaczący wpływ na rozwój obszarów problematyki badawczej autora miał udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych.
 • Wynikiem trzech staży naukowych odbytych w latach 1993-1996 w holenderskim Instytucie Techniki Rolniczej i Ochrony Środowiska – IMAG–DLO (w Katedrze Organizacji Pracy i Zarządzania) było podjęcie i wykonanie kooperacyjnej pracy badawczej w ramach projektu pt. „Improvement of work and farm planning technology” w okresie od roku 1993 do roku 1994. Współpraca polsko-holenderska zaowocowała wspólnymi przedsięwzięciami Instytutu IMAG-DLO i Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Informatyki ATR w Bydgoszczy, a była realizowana w formie wspólnych konferencji, seminariów oraz publikacji w ramach programu bilateralnego WORKING-PROGRAMME.
 • Zwieńczeniem prac badawczych nad możliwościami doskonalenia systemów informacyjno-decyzyjnych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych było opracowanie oryginalnej metody oceny wyboru maszyn wykorzystującej osiągnięcia technologii informacyjno-komunikacyjnej przedstawionej w rozprawie habilitacyjnej pt. „Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji”.
 • Po habilitacji kandydat objął stanowisko kierownika Katedry Inżynierii Zarządzania w roku 2007 na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania UTP, w którego organizacji od podstaw aktywnie uczestniczył jako jeden z liderów.
 • W latach 2007-2009 jako lider projektu TOWARDS W ramach realizowanego projektu TOWARDS  nr 518702 Programu Ramowego 6go pt. „Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector” opracował założenia metodyczne zarządzania procesem zmian sieci MŚP sektora rolno – żywnościowego (migration toolkit) (strategie i plany ich wdrożeń) w kierunku lepszego zaspakajania potrzeb klientów i wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
 • Obecnie jako członek zespołu Wydziału Zarządzania UTP uczestniczy w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr WND-POIG.01.03.01-00-212/09 pt. „Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn” z obszaru diagnozy, analizy i wyboru metod oceny jakości maszyn oraz systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach w zakresie diagnozy zdatności maszyn i urządzeń z uwzględnieniem czynników technicznych i organizacyjnych.
 • W latach 1996-1999 dokonano weryfikacji metody opracowanej w pracy doktorskiej dla potrzeb praktyki gospodarczej. Wykreowaną koncepcję wykorzystano do opracowania i wdrożenia systemu wspomagania zarządzania produkcją roślinną „POLA” w sześciu przedsiębiorstwach rolnych regionu kujawsko-pomorskiego. System ten jest stosowany do ewidencji zdarzeń gospodarczych na polach i pozwala precyzyjnie rozliczać koszty w miejscach ich powstawania.
 • W obszarze procesów restrukturyzacyjnych wykonano również ekspertyzy na rzecz jednostek gospodarczych regionu kujawsko-pomorskiego.
 • Procesy dostosowawcze rolnictwa i agrobiznesu w świetle wyzwań globalizacji, zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa żywnościowego
 • Przeobrażenia sieci przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procesów biofizycznych i ekonomicznych w województwie kujawsko-pomorskim oraz integracji wyników badań z potrzebami przedsiębiorców rolnych w warunkach narastających zagrożeń i wzrostu ryzyka przyrodniczego oraz biznesowego

Publikacje pracownika

Publikacje od 2016 do 2018

 1. Bojar W., Maciejewski F., Michalcewicz-Kaniowska M., Radecka K., Żarski W. 2016. Innowacyjność firm rodzinnych w kontekście współpracy międzypokoleniowej. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom I. Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2016, 20-29.
 2. Bojar W., Polkowski D., Żarski W. 2016. Innowacje w przedsiębiorstwie branży produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego. Monografia pod redakcją naukową Władysława Gierulskiego i Artura Maciąga, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, 324-333.
 3. Bojar W., Woźnicka K., Nawrocki A. 2016. Wpływ utrzymania ruchu maszyn na usprawnienie logistyki. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management no. 78. 4-12.
 4. Sikora M., Bojar W. Dzieża G., Radecka K. Mikołajczyk A. 2016. Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland w Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE) z.99, 439-449.
 5. Bojar W., Chajęcki A. 2017. Analiza funkcji koordynacji administracji terenowej i podległych jej podmiotów. Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2017, 158-164.
 6. Red. Nauk. R. Knosali, 2017. Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy., PWE. Warszawa, 637-732.
 7. Bojar W., Radecka K., Nietz M., Żarski W. 2017. Nowe perspektywy kształcenia pracowników MSP. Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. XVIII, cz. II, pod red. M. Oziębło, 2017 rok 2017, Tom XVIII, Zeszyt 10, CZ II, 21-31
 8.  Bojar W.,  Sikora M. , Dzieża G. Tytuł: CURRENT CHALLENGES OF AGRICULTURAL BUSINESS AGAINST FARMING ECONOMIC EFFICIENCY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT W: Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017 / Asta Raupelien Adres wydawniczy: Kaunas distr., Lithuania : Aleksandras Stulginskis University, 2017 e-ISBN: 978-609-449-128-3 Seria: Proceedings of the International Scientific Conference „Rural Development” eISSN 2345-0916 ; 2345-0916 Strony: 1-7, ryc., bibliogr., summ. Uwagi: Conference „Rural Development 2017”,2017: Bioeconomy Challenges, November 23-24, 2017.
 9.  Bojar W.,  Miedziński M. 2018. Analiza utylizacji odpadów przemysłu drzewnego w wybranym przedsiębiorstwie
  W: INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI / Pod red. Ryszarda Knosali Adres wydawniczy: Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018. Strony: 276-287. url: http://www.ptzp.org.pl/s49/Konferencja_Innowacje_w_Zarzadzaniu_i_Inzynierii_Produkcji.
 10. Hamidov A, Helming K, Bellocchi G, et al. Impacts of climate change adaptation options on soil functions: A review of European case ‐ Land DegradDev . 2018;29:2378 –2389. https://doi.org/10.1002/ldr.3006