dr hab. Arkadiusz Januszewski

Profesor nadzwyczajny UTP, Kierownik katedry, Prodziekan ds. Nauki

ul. Fordońska 430
pokój: 307
telefon: +48 52 / 340 81 80
e-mail:
Arkadiusz.Januszewski@utp.edu.pl

 • konsultacje w semestrze
  letnim 2018/2019:

  poniedziałek
  10:00 – 11:00
  12:30 – 13:30

Wykształcenie

1989

mgr matematyki, specjalność metody numeryczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1998

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Tytuł pracy doktorskiej: Komputerowo wspomagane budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwach o złożonej strukturze zarządzania

2014

dr habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Problematyka badawcza

 • modelowanie systemów rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami,
 • zintegrowane systemy informatyczne zarządzania,
 • systemy Business Intelligence i ich zastosowania w rachunkowości zarządczej i controllingu.
 • metody kształcenia w controllingu i rachunkowości zarządczej

Kierownik grantu badawczego „Diagnoza potrzeb, możliwości i ograniczeń w stosowaniu rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) w zarządzaniu krajowymi przedsiębiorstwami”, 2H02D06023, 2002-2004

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 1989 – 1998 – Zakład Informatyki Stosowanej,  Akademia Technologiczno-Rolnicza w Bydgoszczy, asystent
 • 1998 – 2007 – Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Akademia Technologiczno-Rolnicza w Bydgoszczy, adiunkt
 • 1999 (wrzesień) – 2000 (lipiec) – pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Controllingu w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy
 • 2000 – 2005 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, wykładowca
 • 2006 – (od lutego do września) Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, dziekan
 • 2006 – 2008 – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, adiunkt
 • 2007 – 2015 – Katedra Inżynierii Zarządzania, UTP w Bydgoszczy, adiunkt
 • 2015 – 2016, Katedra Informatyki w Zarządzaniu, prof. nadzw. UTP, kierownik katedry
 • 2015 – 2016, Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO, konsultant ds. Controllingu, zatrudnienie w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje” , POKL EFS (Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu)
 • Od 2017, Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu, prof. nadzw. UTP, kierownik katedry

Działalność naukowa (publikacje, konferencje)

 • autor książki „Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 – Zintegrowane systemy transakcyjne. Tom 2 – Systemy Business Intelligence”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • autor ponad 150 artykułów opublikowanych w pracach naukowych, czasopismach naukowych,  popularno-naukowych  i materiałach konferencyjnych, dotyczących rachunku kosztów działań, (ABC), rachunkowości, controllingu i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i metod kształcenia w rachunkowości zarządczej i controllingu
 • 1994 – 2017 – około 50 wystąpień na konferencjach naukowych (w tym kilkunastu międzynarodowych, m.in.: INTED 2016, Valencja, EDULEARN Barcelona, World Congress of Applied Informatics, Conference on E-Business, Enterprise Information Systems, E-Government and Outsourcing,  Las Vegas USA, 2011, 2005, Toronto, Kanada 2009, IJAS, Budapest, Hungary 2006, Information Systems Development; Colorado Springs USA, 2003, Business Information Systems)

Doświadczenie praktyczne i zrealizowane projekty

 • 1991 – 1993 – członek zespołu realizującego projekt celowy “Zintegrowany system rachunkowości zarządczej z obsługą sprzedaży i kontrolą realizacji płatności w Bydgoskich Fabrykach Mebli”
 • 1994-1997 – prowadzenie działalności gospodarczej „Programowanie komputerów Instalacja Januszewski Arkadiusz” REGON 091122749
 • 1994 – 1996 – członek zespołu realizującego projekt celowy “Zintegrowany Wielodostępny System Informatyczny do Wspomagania Procesów Decyzyjnych w BZE “BELMA” w Bydgoszczy”
 • 1997 – 2000 – członek zespołu realizującego projekt celowy „Komputeryzacja sterowania produkcją jednostkową i wielkoseryjną oraz wspomagania zarządzania średnich i dużych przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji”
 • 1997 – 1998 – koncepcja i wdrożenie  „Systemu Budżetowania Kosztów dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy”, główny projektant
 • 1996 – 1997 – koncepcja i wdrożenie „Systemu Budżetowania Kosztów – Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BZE “BELMA” S.A. w Bydgoszczy”, główny projektant
 • 1998 – wykonanie opracowania “Koncepcji systemu zarządzania Spółką DOMIK w Bydgoszczy wspomaganego zintegrowanym systemem informatycznym” w ramach projektu celowego “Komputeryzacja sterowania produkcją jednostkową i wielkoseryjną oraz wspomagania zarządzania średnich i dużych przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji”, współautor
 • 1998 – wykonanie opracowania „Koncepcja zastosowania instrumentów controllingu i rachunkowości zarządczej do zarządzania PGNiG S.A”, współautor
 • 1998 – wykonanie opracowania „Propozycja działań w zakresie implementacji elementów controllingu w BZPG “STOMIL” S.A.”, autor
 • 1999 – wykonanie opracowania „Analiza kosztowa Oddziałów Terenowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy”, autor
 • 2000 – Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy (KPEC), współudział w kierowaniu wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego PRO/MIS
 • 2002 – 2004 – kierownik grantu badawczego pt.” „Diagnoza potrzeb, możliwości i ograniczeń w stosowaniu rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) w zarządzaniu krajowymi przedsiębiorstwami” (nr projektu 2H02D 060 23)
 • 2002 – 2005 – opracowanie komputerowo wspomaganych modeli rachunku kosztów działań dla kilku małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż (w ramach badań naukowych)
 • 2006 – audyt systemu rachunku kosztów w BZE BELMA w Bydgoszczy i opracowanie koncepcji komputerowo wspomaganego systemu rachunku kosztów działań
 • 2009 – opracowanie aplikacji wielostopniowego rachunku wyników na bazie arkusza kalkulacyjnego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy
 • 2015-2016 – opracowanie metodyki projektowania i wdrażania controllingu operacyjnego przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw usługowych i handlowych, wdrożenie opracowanych narzędzi controllingu operacyjnego w Grupie Doradczo-Szkoleniowej FALCO w Bydgoszczy

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014 roku:

2014

 • Arkadiusz Januszewski, 2014, Zastosowanie technologii informatycznych w kształceniu studentów w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej, w: Informatyka Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr  32, s. 300-310.
 • Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak, 2014, IT for Controlling and Management Accounting Courses, Proceedings of ICERI2014 Conference, 17th-19th November, Seville, Spain, pp.4896-4905.
 • Waldemar Bojar, Grzegorz Dzieża, Marek Sikora, Justyna Śpiewak, Zofia Wyszkowska, Arkadiusz Januszewski, Mariusz Żółtowski, 2014, Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SGGW), T. 101, z. 4, s.7-18, „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa

2015

 • Januszewski A., Śpiewak, J. 2015, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności kanałów dystrybucji na przykładzie drukarni, Logistyka 3/2015, 5674-5681
 • J. Śpiewak, A. Januszewski, C. Graul, 2015,Concept of the academic programs evaluation system for the university of science and technology in Bydgoszcz. Proceedings of EDULEARN 2015 Conference, 6th-8th Barcelona, Spain, pp. 7297-7304.
 • A. Januszewski, J. Śpiewak, 2015, Students’ scientific studies of controlling as an essential part of educating managers. Proceedings of EDULEARN 2015 Conference, 6th-8th Barcelona, Spain,, ISBN: 978-84-606-8243-1, pp. 4172-4178.
 • C. Graul, A. Januszewski, 2015, Comparative analysis of blended learning tools applications in the process of students education and employees training, Proceedings of EDULEARN 2015 Conference, 6th-8th Barcelona, Spain, ISBN: 978-84-606-8243-1, pp. 5744-5750.

2016

 • A. Januszewski, 2016, Evaluation of Education Programs and Educational Outcomes – Results of the Pilot Graduates Survey, INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, Valencia, Spain, pp. 5451-5458.
 • A. Januszewski, 2016, Results of Scientific Studies Performed by Students in the Computer Laboratory of Managerial Accounting and Controlling Systems, INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, Valencia, Spain, pp. 4220-4226.
 • A. Januszewski, J. Kujawski, 2016, Case Study as a Research Method Used in Controlling and Managerial Accounting Education, INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, Valencia, Spain, pp. 8543-8552.
 • A. Januszewski, 2016, Evaluation of Educational Outcomes – Results of the Pilot Employers Survey, EDULEARN16 Proceedings, 4-6 July, 2016, Barcelona, Spain, pp.  8296-8303.
 • K. Grochowski, A. Januszewski, 2016, State of Knowledge of the ERP Systems – Results of the Pilot Study Performed Among Management Faculty Students, EDULEARN16 Proceedings, 4-6 July,  Barcelona, Spain, pp. 154-160.
 • A. Januszewski, 2016, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie kosztów procesów i kanałów dystrybucji na przykładzie Zamrażalni Warzyw i Owoców. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Tom 78, ss.55-64.
 • A. Januszewski, 2016, Diagnoza potrzeb informacyjnych w zakresie controllingu operacyjnego w firmie doradczo-szkoleniowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 440,  ss. 215-224.
 • A. Januszewski, 2016, Studium przypadku jako metoda badawcza w procesie realizacji prac dyplomowych z zakresu rachunkowości zarządczej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Oeconomica, Wydanie nr 327 (83) 2, ss.53-62.
 • A. Januszewski, K. Samek, 2016, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności klientów wytwórni opakowań z tektury, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 99, ss.133-144.
 • A. Januszewski,  2016, Ms Excel in Educating University Students Majoring In Management. A Case of the Faculty of Management at the UTP University of Science and Technology, Proceedings of ICERI2016 Conference, 14th-16th November, Seville, Spain, pp. 3825-3831.
 • A. Januszewski,  2016, Evaluation of Education Program – Results of the Pilot Students Survey, Proceedings of ICERI2016 Conference, 14th-16th November, Seville, Spain, pp.3832-3840.