dr Grażyna Voss

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 206
telefon:
e-mail: grazyna.voss@utp.edu.pl

Problematyka badawcza

 • rachunkowość finansowa
 • sprawozdania finansowe
 • etyka w rachunkowości
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Udział w  PI Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym na kierunku Zażądanie

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014r.

 • Accounting Books as a Source of Information and the Basis for Civil Liability
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w sprawozdaniach finansowych największych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie
 • Certyfikacja zawodu księgowego w Polsce w opinii studentów kierunku Finanse i Rachunkowość- wyniki badania empirycznego.
 • Investment Property in the Financial Statements of Capital Groups Listed on the Warsaw Stock Exchange
 • Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych
 • Kursy i szkolenia jako element kształcenia pozaformalnego według oceny pracodawców z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
 • Prezentacja i ujawnianie informacji o aktywach finansowych w sprawozdaniach finansowych wybranych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie
 • Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości w ocenie kierowników jednostek
 • Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach
 • Uznawanie efektów kształcenia- korzyści edukacyjne dla kandydatów
 • Wyzwania współczesnej gospodarki
 • Accounting Policies in Polish and International Legal Regulations
 • Analiza finansowa i model identyfikacji ryzyka bankructwa stosowany przez przedsiębiorstwa w Polsce – wyniki badań empirycznych
 • ASSETS HELD SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS- EVALUATION OF LIQUIDITY- DETERMINATION OF RATIO- OR NECESSITY OF ADJUSTMENT
 • Rola i zadania audytu wewnętrznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Segmenty operacyjne w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych – porównywalność czy różnorod- ność informacji
 • Terminowość spłat zobowiązań przedsiębiorstw z tytułu wyemitowanych obligacji na rynku Catalyst w latach 2009-2013
 • Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym. Ujęcie modelowe
 • Uznawanie nieformalnych i pozaformalnych efektów kształcenia: zastosowanie modelu organizacyjnego w praktyce Uniwersytetów w Polsce
 • Wynik finansowy – prezentacja korekt dla celów podatkowych
 • DEVELOPMENT OF PUBLIC MARKET OF CORPORATE BONDS IN POLAND
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu jako etyczny element strategii przedsiębiorstwa
 • Wartości niematerialne i prawne w Polskim przemyśle wydobywczym